งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO YOUR SITE HERE Welcome to Multimedia Services Center ศูนย์บริการมัลติมีเดีย สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO YOUR SITE HERE Welcome to Multimedia Services Center ศูนย์บริการมัลติมีเดีย สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO YOUR SITE HERE Welcome to Multimedia Services Center ศูนย์บริการมัลติมีเดีย สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ

2 LOGO YOUR SITE HERE Multimedia Services

3 LOGO YOUR SITE HERE Multimedia Services

4 YOUR SITE HERE Multimedia Services Multimedia Services ( ศูนย์บริการมัลติมีเดีย ) เปิดให้บริการเพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน และการวิจัย แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนอง ความต้องการทางด้านมัลติมีเดียอย่าง ครบครัน ทันต่อความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอำนวยความ สะดวกอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อ ผู้ใช้บริการ

5 YOUR SITE HERE ขั้นตอนการใช้บริการ เข้ารับ บริการ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับที่ เค้าเตอร์ เพื่อลงชื่อ และแจ้ง ประเภท บริการที่ ขอเข้าใช้ ชำระเงิน พร้อมนัด เวลา และ รับชิ้นงาน Step 1 Step 2 Step 3

6 YOUR SITE HERE แผนที่อาคารศูนย์บริการ มัลติมีเดีย

7 LOGO YOUR SITE HERE บริการ ถ่ายทอดสด

8 บริการถ่ายทอดสด 1 บริการถ่ายทอดสดกิจกรรม ต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ 2 สามารถรับชมได้ที่ http://edutainment.ku.ac.th/@live/index.php

9 LOGO YOUR SITE HERE บริการแปลงข้อมูล และสำเนาซีดี

10 บริการแปลงข้อมูลและสำเนาซีดี 1 สามารถทำสำเนาได้ ครั้งละ 3 แผ่น Title แปลงภาพจากแผ่นสไลด์หรือ ภาพถ่ายเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ ดิจิตอล (JPG) Title แปลงภาพจากวิดีโอหรือกล้อ วิดีโอแบบดิจิตอลเป็นไฟล์ข้อมูล ภาพแบบดิจิตอล (MPEG, AVI) ลงแผ่นซีดี

11 LOGO YOUR SITE HERE บริการเครื่อง คอมพิวเตอร์

12 บริการเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเดสโน้ตเพื่อใช้งานนอก สถานที่ ( ในวันและเวลาราชการ )

13 LOGO YOUR SITE HERE บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

14 บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา 1 บริการสถานที่สำหรับการจัด ประชุม อบรม และ สัมมนาทั้ง ในและนอกเวลาราชการ 2 มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาด ใหญ่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 3 http://operation.cpc.ku.ac.th/book/

15 YOUR SITE HERE บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา ห้อง ประชุม ห้องอบรมห้องสัมมนา

16 LOGO YOUR SITE HERE บริการอุปกรณ์ดิจิตอล มัลติมีเดีย

17 บริการอุปกรณ์ ดิจิตอลมัลติมีเดีย 1 บริการสายสัญญาณ USB Extension Cable และ Firewire Cable ตัวแปลง สัญญาณ USB-PS/2, USB-Parellel, USB-Serial, USB-SCSI-2, USB-Infrared 2 บริการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูล ลงหน่วยความจำสำรองของ อุปกรณ์ดิจิตอลมัลติมีเดีย เช่น digital camera, digital music player 3 บริการฟล้อบปีดิสค์ไดรฟ์สำหรับ ดิสค์ความจุ 1.44 เมกะไบต์ ที่มีการ เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB และ อุปกรณ์ต่อเชื่อม Firewire แบบ PCMCIA และแบบการ์ด

18 LOGO YOUR SITE HERE บริการเครื่องแสกน เนอร์

19 บริการเครื่องแสกนเนอร์ 1 บริการเครื่องแสกนเนอร์ สำหรับภาพ และเอกสาร ต่าง ๆ 2 อัตราค่าบริการ ราคา 3 บาท / หน้า

20 LOGO YOUR SITE HERE บริการ เครื่องพิมพ์

21 บริการ เครื่องพิมพ์ 2 ให้บริการพิมพ์งานด้วย เครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ โปสเตอร์สี ขนาด A4 - A0

22 YOUR SITE HERE อัตราค่าบริการสำหรับ เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ ซม. ขนาด กระดาษ นิ้ว ราคา A4 21 x 29.78.27 x 11.6940 – 50 A3 29.7 x 4211.69 x 16.5480 – 100 A2 42 x 59.416.54 x 23.39160 – 200 A1 59.4 x 84.123.39 x 33.11320 – 480 A0 84.1 x 118.933.11 x 46.81600 – 900 หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสม

23 LOGO YOUR SITE HERE บริการ ถ่ายภาพ

24 บริการถ่ายภาพ1 บริการถ่ายภาพติดบัตร พร้อมพิมพ์ ด้วยกล้อง ถ่ายภาพแบบดิจิตอล 2 อัตราค่าบริการ ราคา 60 บาท / โหล ** ** หมายเหตุ : สำหรับนิสิต ราคา 60 บาท / โหล ( ทั้งกรณี ถ่ายภาพปกติและตัดต่อภาพ ) สำหรับบุคลากร และบุคคลภายนอก ( กรณีตัดต่อ ภาพ ) ราคา 120 บาท / โหล )

25 YOUR SITE HEREบริการถ่ายภาพ สำหรับ VISA สำหรับ สมัครงาน สำหรับ สมัครเรียน


ดาวน์โหลด ppt LOGO YOUR SITE HERE Welcome to Multimedia Services Center ศูนย์บริการมัลติมีเดีย สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google