งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ระเบียบ วาระที่ ๔ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ระเบียบ วาระที่ ๔ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ระเบียบ วาระที่ ๔ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ. ศ........... พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ. ศ........... ระเบียบ วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ระเบียบ วาระที่ ๓ ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ระเบียบ วาระที่ ๕ ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส. ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส. ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

3 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑

4 ระเบียบวาระที ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

5 ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอร่างรายงานการประชุม ศปส. ทร. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจทานความถูกต้องก่อนการจัดทำเป็นต้นฉบับ ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ( กฎหมาย ) ตรวจสอบและจัดทำบันทึกแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ของการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้กิจการต่าง ๆ ด้านกฎหมายทราบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอร่างรายงานการประชุม ศปส. ทร. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจทานความถูกต้องก่อนการจัดทำเป็นต้นฉบับ ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ( กฎหมาย ) ตรวจสอบและจัดทำบันทึกแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ของการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้กิจการต่าง ๆ ด้านกฎหมายทราบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓

6 พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ. ศ............. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ. ศ............. ระเบียบวาระที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔

7 ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส. ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส. ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ระเบียบวาระที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕

8 ฝ่ายแผนโครงการและงบประมาณ ฯ

9 ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฯ

10 ฝ่ายติดตามผลงาน ฯ

11 ฝ่ายกองทุนบำเหน็จลูกจ้าง ฯ

12 ฝ่ายเลขานุการ ฯ

13 เรื่องอื่น ๆ ระเบียบวาระที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๖


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส. ทร. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ระเบียบ วาระที่ ๔ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google