งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกคำนิยาม " แบบรายการ " ในข้อ 3 ของ ประกาศ สำนักงานประกันสังคมเรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2546 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน แบบรายการ หมายถึง แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ( สปส.1-01 หนังสือนำส่งแบบ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส.1-02) แบบขึ้น ทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส.1-03) แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้น ทะเบียนตน สปส.1-03 แล้ว ( สปส.1-03/1) แบบหนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียน ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สปส.0-04) ให้หมายความถึง แบบที่นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกำหนดแนบ ท้ายระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่า ด้วยการจดทะเบียนห้าง หุ้นส่วนและบริษัท

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามในข้อ 4 ของประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2546  การยื่นแบบรายการที่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกำหนดแนบท้ายระเบียบสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้นายจ้างยื่น ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google