งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในข้อ (1) ของข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (1) เหมาจ่ายตามจำนวนผู้ประกันตนที่มี ชื่อตามทะเบียนที่สำนักงานได้กำหนดไว้ให้แก่ สถานพยาบาล และมีสิทธิได้รับประโยชน์ ทดแทนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 ในอัตรา 1,446 บาท ต่อผู้ประกันตน 1 คน ภายในระยะ 1 ปี สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตรา 432 บาท สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องรับภาระ กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงตามอัตราการใช้บริการ ทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศฉบับนี้ สรุปสาระสำคัญ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 - กำหนดการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยนอกตามบัญชีรายการโรคเรื้อรัง 26 โรค - ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยใน จะคำนวณภาระการรักษาผู้ป่วยในทุกราย โดย คำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ที่มีค่าน้ำหนัก สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน น้อยกว่า 2 สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมให้แก่ สถานพยาบาลตามอัตราที่กำหนดต่อผู้ประกันตน 1 คนภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ สรุปสาระสำคัญ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 ก. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation -HA) หรือได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) อย่างหนึ่งอย่าง ใด ในอัตรา 80 บาท ต่อผู้ประกันตน 1 คน ข. สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามขั้นบันได ขั้นที่ 2 สู่ HA ในอัตรา 40 บาทต่อผู้ประกันตน 1 คน การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ สถานพยาบาลตาม ก และ ข ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท้ายประกาศ สรุปสาระสำคัญ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แจ้งเพื่อทราบเรื่องสำนักงาน ประกันสังคมจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ ให้กับสถานพยาบาลในอัตราต่างๆ ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google