งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระ แก่กองทุนประกันสังคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระ แก่กองทุนประกันสังคม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระ แก่กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก 1. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึง ชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2534 2. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึง ชำระแก่กองทุนประกันสังคม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2536

3 3 สรุปสาระสำคัญ ให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคล อื่นใดยื่นคำร้องขอรับเงินคืนจากสำนักงาน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิขอรับ เงินคืน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงิน เข้ากองทุน

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ. ศ. 2552 เป็นต้นไป คำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน และ หลักเกณฑ์การคืนเงินไม่พึงชำระ ให้ เป็นไปตามที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เอกสารแนบท้าย - แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึง ชำระคืน - หลักเกณฑ์การคืนเงินไม่พึง ชำระ

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระ แก่กองทุนประกันสังคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google