งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
1. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2534 2. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536

3 สรุปสาระสำคัญ ให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใดยื่นคำร้องขอรับเงินคืนจากสำนักงาน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิขอรับเงินคืน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินเข้ากองทุน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ เป็นต้นไป คำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน และหลักเกณฑ์การคืนเงินไม่พึงชำระ ให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารแนบท้าย - แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน - หลักเกณฑ์การคืนเงินไม่พึงชำระ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google