งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 ประจำปี พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระ ราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิใน การรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร เป็นผู้ประกันตน พ. ศ. 2554 สำนักงาน ประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  2. ในประกาศนี้ “ เงินสมทบ ” หมายถึง เงินสมทบที่ผู้ประกันตน จ่ายสมทบเพื่อการจ่าย ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เข้ากองทุน เดือนละ 50 บาทและเงิน สมทบเพิ่มเติมตามมาตรา 14 วรรคสอง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  3. ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2555 ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อย ละ 3.30 ( สามจุดสามศูนย์ ) ต่อปี ของเงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น  4. การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและ ผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปีพ. ศ. 2556 ให้คำนวณจ่ายได้ต่อเมื่อสำนักงาน ประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ แทนของปีพ. ศ. 2556 แล้ว 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  5. การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จ ชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพใน ระหว่างปี และสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับ ปีนั้นแล้ว ให้คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบของปีนั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม กรณีที่สำนักงานประกันสังคมยังมิได้มีการประกาศ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพประสงค์ ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้น ให้ผู้มี สิทธิแสดงความจำนงตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงาน ประกันสังคมและให้มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสมทบที่มีอยู่ในปี นั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google