งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ สำนักงานประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 2. ในประกาศนี้ “เงินสมทบ” หมายถึง เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเพื่อการจ่าย ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เข้ากองทุนเดือนละ 50 บาทและเงิน สมทบเพิ่มเติมตามมาตรา 14 วรรคสอง

3 สรุปสาระสำคัญ 3. ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. 2555ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3.30 (สามจุดสามศูนย์) ต่อปี ของเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น 4. การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปีพ.ศ ให้คำนวณจ่ายได้ต่อเมื่อสำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของปีพ.ศ แล้ว

4 สรุปสาระสำคัญ 5. การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพในระหว่างปี และสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับปีนั้นแล้ว ให้คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบของปีนั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม กรณีที่สำนักงานประกันสังคมยังมิได้มีการประกาศกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพประสงค์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้น ให้ผู้มีสิทธิแสดงความจำนงตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานประกันสังคมและให้มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสมทบที่มีอยู่ในปีนั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทน

5 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google