งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  " เงินสมทบสุทธิ " หมายถึง เงินสมทบที่ ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่าย ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและ กรณีชราภาพ  ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปีพ. ศ. 2554 ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อย ละ 4.08 ต่อปีของเงินสมทบสุทธิและ ผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่านั้น  การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและ ผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปี 2555 ให้คำนวณจ่ายได้เมื่อประกันสังคมกำหนดอัตรา ผลประโยชน์ตอบแทนของปี 2555 แล้ว

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพแก่ผู้มีสิทธิได้รับในระหว่างปีและ สำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับปีนั้นแล้ว ให้ คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จ ชราภาพจากเงินสมทบสุทธิของปีนั้นถึง 31 ธันวาคม กรณีสำนักประกันสังคมยังไม่ได้ประกาศ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จ ชราภาพในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงินต้องการ ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้น สามารถแสดงเจตจำนงตามท้ายประกาศนี้ต่อ สำนักงานประกันสังคม และให้มีสิทธิได้รับเงิน สมทบสุทธิที่มีอยู่ในปีนั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ ทดแทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  แนบท้ายหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับเงินบำเหน็จ ชราภาพระหว่างปีนั้นโดยไม่ขอรับประโยชน์ ทดแทน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google