งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ "เงินสมทบสุทธิ" หมายถึง เงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปีพ.ศ ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 4.08 ต่อปีของเงินสมทบสุทธิและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่านั้น การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปี 2555 ให้คำนวณจ่ายได้เมื่อประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของปี 2555 แล้ว

3 สรุปสาระสำคัญ การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพแก่ผู้มีสิทธิได้รับในระหว่างปีและสำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับปีนั้นแล้ว ให้คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบสุทธิของปีนั้นถึง 31 ธันวาคม กรณีสำนักประกันสังคมยังไม่ได้ประกาศกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงินต้องการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้น สามารถแสดงเจตจำนงตามท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงานประกันสังคม และให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสุทธิที่มีอยู่ในปีนั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ทดแทน

4 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แนบท้ายหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีนั้นโดยไม่ขอรับประโยชน์ทดแทน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google