งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C สำหรับชุดหุ่นยนต์ IPST- BOT 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C สำหรับชุดหุ่นยนต์ IPST- BOT 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C สำหรับชุดหุ่นยนต์ IPST- BOT 60

2 องค์ประกอบหลักทาง ฮาร์ดแวร์ ที่ใช้สร้างหุ่นยนต์ IPST-BOT 61

3 1) แผงวงจรหลัก MicroBOX 5) ตัวตรวจจับ ชนิดต่างๆ 2) แผงวงจรแสดงผล โมดูล LCD และขับ มอเตอร์ (Display- MOTOR) 3) ชุดเฟืองขับ มอเตอร์ไฟตรง อัตราทด 87:1 4) เซอร์โว มอเตอร์แบบ มาตรฐาน 62

4 1. ล้อพลาสติกกลม สำหรับชุดเฟืองขับ มอเตอร์ไฟตรงและ ยาง 2. ชุดประกอบล้อ สายพาน 4. แผ่นกริดขนาด 80x60 ซ. ม. และ 80x80 ซ. ม. 3. ชุดประกอบแผ่น ฐาน 5. ชิ้นต่อพลาสติก 6) ชุดโครงสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์ทาง กล (1) 63

5 10. เสารอง พลาสติก 9. ชุดฉาก / เสารอง โลหะ 8. ชุดนอตและสกรู 11. กะบะถ่าน 6. แท่งต่อ พลาสติก 7. ฉากโลหะ 6) ชุดโครงสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์ทาง กล (2) 64

6 องค์ประกอบหลักทาง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 65

7 1. AVR Studio AVR Studio ทำหน้าที่เป็นเท็กซ์เอดิเตอร์สำหรับการ สร้างไฟล์โปรเจ็กต์และไฟล์ซอร์สโค้ดภาษา C 66

8 2. WinAVR WinAVR เป็นซอร์ฟแวร์ตัวแปลโปรแกรมภาษา C (C Compiler) เพื่อให้ได้ไฟล์นามสกุล.hex นำไปเขียน ลงในหน่วยความจำโปรแกรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในแผงวงจรควบคุมหลัก 67

9 3. ไฟล์ไลบรารี.h ไฟล์เป็นไฟล์ ไฟล์ไลบรารี.h เป็นไฟล์สนับสนุนชุดคำสั่ง หรือฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สร้างโปรแกรม ควบคุมการทำงานของแผงวงจร MicroBOX ซึ่งเป็นแผงวงจรหลักของหุ่นยนต์ IPST-BOT โดยกลุ่มของ ไฟล์ไลบรารีเหล่านี้ถูก จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ /Tools/robot_include ซึ่งบรรจุอยู่ใน CD-ROM ที่มาพร้อมกับชุดหุ่นยนต์ หรือดาวน์โหลดได้จาก www.ipst- microbox.com 68

10 ไลบรารีของชุดหุ่นยนต์ MicroBOX (1) 1. sleep.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการหน่วง เวลา 2. in_out.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการอ่าน และเขียนค่าพอร์ต อินพุตเอาท์พุท 3. sound.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการกำเนิด เสียง 4. lcd.h- ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการแสดง ข้อความที่โมดูล LCD 5. analog.h- ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการอ่านค่า อินพุตสัญญาณ อะนาลอก 6. serial.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการรับส่ง ข้อมูลผ่านโมดูล สื่อสารอนุกรม 69

11 ไลบรารีของชุดหุ่นยนต์ MicroBOX (2) 7. motor.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการ ควบคุมมอเตอร์ไฟตรง 8. servo.h - ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการ ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 9. systick_timer.h- ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการจับ เวลา 10. gp2d120_lib.h- ชุดคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ งานโมดูลตรวจจับ ระยะทางแบบอินฟราเรด GP2D120 11. srf05_lib.h - ชุดคำสั่งเพื่อใช้งาน โมดูลตรวจจับ ระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิ กรุ่น SRF05 70

12 ไลบรารีของชุดหุ่นยนต์ MicroBOX (3) 12.cmps03_lib.h- ชุดคำสั่งเพื่อใช้งานโมดูล เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น CMPS03 เชื่อมต่อแบบบัส 2 สาย หรือ แบบ I 2 C ( ค่ามุม 0 - 359 องศา ) 13.cmps03_pwm_lib.h- ชุดคำสั่งเพื่อใช้งาน โมดูลเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น CMPS03 เชื่อมต่อแบบ 1 สายผ่านทาง จุดต่อ PWM ( ค่ามุม 0, 10, 20, …,350 องศา ) 14.sht11_lib.h- ชุดคำสั่งเพื่ออ่านค่า อุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศจากโมดูล SHT11 15.joystick.h- ชุดคำสั่งเพื่อติดต่อกับ จอยสติ๊ก 71

13 4. AVRProg AVRProg เป็นซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลด ไฟล์นามสกุล.hex ซึ่งเป็นไฟล์ผลลัพธ์จากการ คอมไพล์โปรแกรมภาษา C ไปโปรแกรมลงใน หน่วยความจำโดยใช้ร่วมกับชุดดาวน์โหลด โปรแกรมผ่านพอร์ต USB 72

14 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษา C เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ IPST-BOX 73

15 ผังงานของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ IPST-BOT ด้วยภาษา C 74

16 การติดตั้งซอฟต์แวร์ 75

17 การติดตั้งโปรแกรม AVR Studio ( เท็กซ์เอดิเตอร์เขียน โปรแกรมภาษา C) 76

18 77

19 78

20 79

21 80

22 81

23 82

24 การติดตั้งโปรแกรม WinAVR ( คอมไพเลอร์ภาษา C) 83

25 WinAVR-20071221-install.exe 84

26 85

27 ตก ลง 86

28 87

29 88

30 89

31 การพัฒนาโปรแกรม ภาษา C ของชุดหุ่นยนต์ IPST- BOT 90

32 91

33 92

34 93

35 94

36 95

37 96

38 97

39 98

40 (8) (9) 99

41 (10) 100

42 (11) 101

43 การดาวน์โหลด โปรแกรม เพื่อทดสอบการทำงาน 102

44 ข้อมูลทางเทคนิคของ PX- 4000 - เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ผ่านคอน เน็กเตอร์ ISP สามารถอ่าน เขียน ลบ และ ป้องกันการอ่านได้ - ใช้ไฟเลี้ยง +5V จากบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR - ทำงานผ่านโปรแกรม AVRProg ที่บรรจุมา ภายในชุดซอฟต์แวร์ AVR Studio 103

45 ขั้นตอนการเตรียมการเชื่อมต่อ ชุดโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน พอร์ต USB 104

46 การติดตั้งไดรเวอร์ของ PX-4000 105

47 USBDriverInstallerV2.04.06.exe 106

48 107

49 108

50 การเตรียมการใช้งาน PX-4000 กับซอฟต์แวร์ AVRProg 109

51 110

52 111

53 112

54 113

55 114

56 115

57 116

58 วิธีการใช้งานชุด โปรแกรม PX-4000 ร่วมกับซอฟต์แวร์ AVRProg 117

59 118

60 119

61 120

62 121

63 122

64 123

65 124

66 125

67 ข้อควรปฏิบัติในการต่อ ทดลองทางฮาร์ดแวร์ของ ชุดหุ่นยนต์ IPST-BOT 126

68 127


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมภาษา C สำหรับชุดหุ่นยนต์ IPST- BOT 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google