งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)

2 ผลการ ดำเนินงาน หน่วยพยาธิ วิทยาคลินิก

3

4

5

6

7 สรุปยอดกำไรสุทธิ หน่วยพยาธิวิทยา คลินิก ประจำปี งปม. 2552 = 15,314,417 บาท ประจำปี งปม. 2553 = 16,403,169 บาท

8

9

10

11 ขาดใบแจ้งหนี้จาก ศูนย์วิทย์และรพ. พุทธ ~200,000

12

13

14

15

16

17 ผลการดำเนินงาน หน่วยธนาคาร เลือด

18

19

20

21

22

23

24

25 เดือ น ค่าแ รง ต้นทุน น้ำยา และ วัสดุใช้ สอย ต้นทุน ค่า ลงทุน ( ค่า เสื่อม ราคา ) ค่าส่ง ตรวจ ห้องป ฏิบัติก าร ภายน อก รวม ค่า ตรวจ ทาง ห้อง ปฏิบั ติการ ฯ ( คนไ ข้ ) เบิก เลือด Set ให้ เลือ ด /S et กรอ ง, อื่น ๆ ( รพ. อื่น ) เบิก เลือ ด รวม กำไร สุทธิ ต. ค. -52 112, 256 276,28 3.69 5,663. 33 131,9 90 526,1 93.02 144,7 50 420, 200 17,8 50 24,4 40 607,2 40 81,04 6.98 พ. ย. -52 110, 560 218,14 9.37 5,663. 33 190,2 10 524,5 82.70 183,4 00 560, 260 23,7 00 16,6 60 784,0 20 259,4 37.30 ธ. ค. -52 112, 760 63,354.47 5,663. 33 213,2 10 394,9 87.80 120,8 80 391, 810 18,2 00 8,32 0 539,2 10 144,2 22.20 ม. ค. -53 112, 970 119,67 5.30 5,663. 33 195,2 10 433,5 18.63 131,6 60 416, 060 9,90 6 2,88 0 560,5 06 126,9 87.37 ก. พ. -53 109, 739 122,52 9.68 5,663. 33 196,9 80 434,9 12.01 136,7 90 437, 370 16,8 40 17,8 80 608,8 80 173,9 67.99 มี. ค. -53 113, 121 210,00 1.78 5,663. 33 193,9 40 522,7 26.11 156,9 70 523, 040 16,2 20960 697,1 90 174,4 63.89 เม. ย.-53 114, 065 206,23 1.16 4,183. 18 206,8 80 531,3 59.34 131,4 20 459, 410 13,2 45 324 0 607,3 15 75,95 5.66 พ. ค. -53 119, 090 193,31 2.12 137,9 33.18 244,1 80 694,5 15.30 145,7 70 525, 090 13,9 35 5,62 0 690,4 15 - 4,100.30 มิ. ย. -53 117, 050 149,49 8.93 4,183. 18 184,3 20 455,0 52.11 173,4 90 470, 450 11,1 60 2,88 0 657,9 80 202,9 27.89 ก. ค. -53 119, 702 418,17 7.05 4,183. 18 210,9 30 752,9 92.23 193,4 50 548, 910 8,01 0 23,2 00 773,5 70.00 20,57 7.77 ส. ค. -53 119, 782 14,863.15 4,183. 18 357,0 90 495,9 18.33 209,9 20 763, 000 13,9 85 5,28 0 992,1 85.00 496,2 66.67 ต. ค. -53 128, 902 257,49 9.10 29,42 4.79 127,6 80 543,5 05.89 195,2 70 520, 360 31,9 50 1,74 0 749,3 20 205,8 14.11

26

27 T HANK Y OU FOR Y OUR A TTENTIONS


ดาวน์โหลด ppt งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google