งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค ธ.ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค ธ.ค. 2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 2553- ธ.ค. 2553)
งานพยาธิวิทยาคลินิก ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค ธ.ค. 2553)

2 ผลการดำเนินงาน หน่วยพยาธิวิทยาคลินิก
ผลการดำเนินงาน หน่วยพยาธิวิทยาคลินิก

3

4

5

6

7 สรุปยอดกำไรสุทธิ หน่วยพยาธิวิทยาคลินิก
ประจำปี งปม = 15,314,417 บาท ประจำปี งปม = 16,403,169 บาท

8

9

10

11 ขาดใบแจ้งหนี้จาก ศูนย์วิทย์และรพ.พุทธ ~200,000

12 ขาดใบแจ้งหนี้จาก ศูนย์วิทย์และรพ.พุทธ ~200,000

13

14 ขาดใบแจ้งหนี้จาก ศูนย์วิทย์และรพ.พุทธ ~200,000

15

16

17 ผลการดำเนินงาน หน่วยธนาคารเลือด

18

19

20

21

22

23

24

25 กำไรสุทธิ เดือน ค่าแรง ต้นทุนน้ำยาและวัสดุใช้สอย
ต้นทุนค่าลงทุน (ค่าเสื่อมราคา) ค่าส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก รวม ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ (คนไข้) เบิกเลือด Set ให้เลือด/Set กรอง,อื่นๆ (รพ.อื่น) เบิกเลือด กำไรสุทธิ ต.ค.-52 112,256 276,283.69 5,663.33 131,990 526,193.02 144,750 420,200 17,850 24,440 607,240 81,046.98 พ.ย.-52 110,560 218,149.37 190,210 524,582.70 183,400 560,260 23,700 16,660 784,020 259,437.30 ธ.ค.-52 112,760 63,354.47 213,210 394,987.80 120,880 391,810 18,200 8,320 539,210 144,222.20 ม.ค.-53 112,970 119,675.30 195,210 433,518.63 131,660 416,060 9,906 2,880 560,506 126,987.37 ก.พ.-53 109,739 122,529.68 196,980 434,912.01 136,790 437,370 16,840 17,880 608,880 173,967.99 มี.ค.-53 113,121 210,001.78 193,940 522,726.11 156,970 523,040 16,220 960 697,190 174,463.89 เม.ย.-53 114,065 206,231.16 4,183.18 206,880 531,359.34 131,420 459,410 13,245 3240 607,315 75,955.66 พ.ค.-53 119,090 193,312.12 137,933.18 244,180 694,515.30 145,770 525,090 13,935 5,620 690,415 -4,100.30 มิ.ย.-53 117,050 149,498.93 184,320 455,052.11 173,490 470,450 11,160 657,980 202,927.89 ก.ค.-53 119,702 418,177.05 210,930 752,992.23 193,450 548,910 8,010 23,200 773,570.00 20,577.77 ส.ค.-53 119,782 14,863.15 357,090 495,918.33 209,920 763,000 13,985 5,280 992,185.00 496,266.67 ต.ค.-53 128,902 257,499.10 29,424.79 127,680 543,505.89 195,270 520,360 31,950 1,740 749,320 205,814.11

26

27 Thank You for Your Attentions


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค ธ.ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google