งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค ธ. ค. 2553)

2 ผลการ ดำเนินงาน หน่วยพยาธิ วิทยาคลินิก

3

4

5

6

7 สรุปยอดกำไรสุทธิ หน่วยพยาธิวิทยา คลินิก ประจำปี งปม = 15,314,417 บาท ประจำปี งปม = 16,403,169 บาท

8

9

10

11 ขาดใบแจ้งหนี้จาก ศูนย์วิทย์และรพ. พุทธ ~200,000

12

13

14

15

16

17 ผลการดำเนินงาน หน่วยธนาคาร เลือด

18

19

20

21

22

23

24

25 เดือ น ค่าแ รง ต้นทุน น้ำยา และ วัสดุใช้ สอย ต้นทุน ค่า ลงทุน ( ค่า เสื่อม ราคา ) ค่าส่ง ตรวจ ห้องป ฏิบัติก าร ภายน อก รวม ค่า ตรวจ ทาง ห้อง ปฏิบั ติการ ฯ ( คนไ ข้ ) เบิก เลือด Set ให้ เลือ ด /S et กรอ ง, อื่น ๆ ( รพ. อื่น ) เบิก เลือ ด รวม กำไร สุทธิ ต. ค , , , , , , , , , , , พ. ย , , , , , , , , , , , ธ. ค , , , , , , , ,2 00 8, , , ม. ค , , , , , , , 060 9,90 6 2, , , ก. พ , , , , , , , , , , , มี. ค , , , , , , , , , , เม. ย , , , , , , , , , , พ. ค , , , , , , , ,9 35 5, , , มิ. ย , , , , , , , ,1 60 2, , , ก. ค , , , , , , , 910 8, , , , ส. ค , , , , , , , ,9 85 5, , , ต. ค , , , , , , , ,9 50 1, , ,

26

27 T HANK Y OU FOR Y OUR A TTENTIONS


ดาวน์โหลด ppt งานพยาธิวิทยา คลินิก ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค. 2553- ธ. ค. 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google