งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 อัตรากำลัง หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) 2 55 39 4 พนักง าน จ้าง เหมา 70441113- ส่วน ป้องกันฯ 137392310 อุตรดิตถ์ 299146682422 แพร่ 405226663534 ลำปาง รวม พนักง าน ราชก าร ลูกจ้าง ประจำ ข้ารา ชการ จำนวน หน่วยฯ ท้องที่ จังหวัด 1409104551688266 รวม ( ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2553 )

3 พื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 75 ป่า สงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ประมาณ 9,856864.67 ไร่ จังห วัด จำนวน ป่า สงวนฯ เนื้อที่ป่า สงวน แห่งชาติ ( หลังจาก ส่งมอบ สปก.) ป่าถาวรรวมพื้นที่ ป่า ลำป าง แพร่ อุตร ดิตถ์ 33 ป่า 27 ป่า 15 ป่า 4,366,15 6.65 2,755,77 4.45 1,443,70 4.57 1,048,435 60,745 182,049 5,414,5 91.65 2,816,5 19.45 1,625,7 53.57 รวม 75 ป่า 8,565,63 5.67 1,291,2299,856,8 64.67

4 ท้องที่จังหวัดแพร่ รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 27 ป่า ประมาณ 2,816,519.45 ไร่

5 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) ประจำปี พ. ศ. 2551 ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง 74 1115 4,8 39 415.04 18, 19 4 117.65 2,0 95 448.92 7,9 46 134.53 1,61 0-1- 87 2. แพร่ 39 432 2,6 91 185.79 2,7 68 40. 56 50 9 66. 51 51 8 13. 39 1,06 4-3- 11 3. อุตรดิ ตถ์ 8744 37 0 36. 12 86 0 9.8 32 27 2 147.69 81 8 6.7 01 137- 2-77 รวม 1,2 22191 7,9 00 636.95 21, 82 2 168.04 2,8 76 663.12 9,2 82 154.62 2,81 2-3- 75

6 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) ประจำปี พ. ศ. 2552 ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริมา ตร จำนว น ปริม าตร จำน วน ปริมา ตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปา ง 54 280 4,7 40 37 8.9 9 9,5 47 127.91 5 1,2 11 45 2.7 2 3,4 28 73. 809 783- 0-89 2. แพร่ 39 142 4,0 04 24 7.8 0 6,8 37 43. 047355 93. 34 68 4 11. 03 751- 0-34 3. อุตรดิ ตถ์ 12 454 1,1 70 12 3.8 9 33 7 10. 746197 14 9.9 7 58 5 34. 78 176- 3-59 รวม 1,0 57 17 6 9,9 14 77 7.6 8 16, 72 7 181.70 8 1,7 63 69 6.0 3 4,6 97 119.61 5 1,71 1-0- 82

7 เปรียบเทียบสถิติคดีประจำปี พ. ศ. 2551 กับ ปี พ. ศ. 2552 ปี พ. ศ. 2551 ปี พ. ศ. 2552 ท้องที่ จังหวัด จำนว น ผู้ต้อง หาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำนว น ปริมา ตร จำนว น ปริมา ตร จำนว น ปริม าตร จำนว น ปริมา ตร ( ไร่ ) ( ท่อน ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง 54280 4,74 0 378. 99 9,54 7 127. 915 1,21 1 452.72 3,42 8 73.8 09 783- 0-89 2. แพร่ 39142 4,00 4 247. 80 6,83 7 43.0 47355 93. 34684 11.0 3 751- 0-34 3. อุตรดิต ถ์ 12454 1,17 0 123. 89337 10.7 46197 149.97585 34.7 8 176- 3-59 รวม 1,0 57176 9,91 4 777. 68 16,7 27 181. 708 1,76 3 696.03 4,69 7 119. 615 1,711 -0-82 ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง 74 1115 4,8 39 415.04 18, 19 4 117.65 2,0 95 448.92 7,9 46 134.53 1,61 0-1- 87 2. แพร่ 39 432 2,6 91 185.79 2,7 68 40. 56 50 9 66. 51 51 8 13. 39 1,06 4-3- 11 3. อุตรดิ ตถ์ 8744 37 0 36. 12 86 0 9.8 32 27 2 147.69 81 8 6.7 01 137- 2-77 รวม 1,2 22191 7,9 00 636.95 21, 82 2 168.04 2,8 76 663.12 9,2 82 154.62 2,81 2-3- 75

8 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ในปีพ. ศ.2551 กับปีพ. ศ.2552 ของแต่ละจังหวัด ในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง )

9 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดดำเนินคดีการ กระทำผิดกฎหมายป่าไม้แต่ละเดือน ในปีพ. ศ.2551 กับ ปีพ. ศ.2552 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง )


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google