งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 อัตรากำลัง หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) พนักง าน จ้าง เหมา ส่วน ป้องกันฯ อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง รวม พนักง าน ราชก าร ลูกจ้าง ประจำ ข้ารา ชการ จำนวน หน่วยฯ ท้องที่ จังหวัด รวม ( ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2553 )

3 พื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 75 ป่า สงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ประมาณ 9, ไร่ จังห วัด จำนวน ป่า สงวนฯ เนื้อที่ป่า สงวน แห่งชาติ ( หลังจาก ส่งมอบ สปก.) ป่าถาวรรวมพื้นที่ ป่า ลำป าง แพร่ อุตร ดิตถ์ 33 ป่า 27 ป่า 15 ป่า 4,366, ,755, ,443, ,048,435 60, ,049 5,414, ,816, ,625, รวม 75 ป่า 8,565, ,291,2299,856,

4 ท้องที่จังหวัดแพร่ รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 27 ป่า ประมาณ 2,816, ไร่

5 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) ประจำปี พ. ศ ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง , , , , , แพร่ , , , อุตรดิ ตถ์ รวม 1, , , , , ,

6 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) ประจำปี พ. ศ ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริมา ตร จำนว น ปริม าตร จำน วน ปริมา ตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปา ง , , , , แพร่ , , อุตรดิ ตถ์ , รวม 1, , , , , ,

7 เปรียบเทียบสถิติคดีประจำปี พ. ศ กับ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ท้องที่ จังหวัด จำนว น ผู้ต้อง หาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำนว น ปริมา ตร จำนว น ปริมา ตร จำนว น ปริม าตร จำนว น ปริมา ตร ( ไร่ ) ( ท่อน ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง , , , , แพร่ , , อุตรดิต ถ์ , รวม 1, , , , , , ท้องที่ จังหวัด จำน วน ผู้ต้อ งหาสักท่อนสักแปรรูป กระยาเลย ท่อน กระยาเลย แปรรูป พื้นที่ บุกรุก คดี ( คน ) จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร จำน วน ปริม าตร ( ไร่ ) ( ท่อ น ) ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 ม.3ม.3 1. ลำปาง , , , , , แพร่ , , , อุตรดิ ตถ์ รวม 1, , , , , ,

8 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี การกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ในปีพ. ศ.2551 กับปีพ. ศ.2552 ของแต่ละจังหวัด ในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง )

9 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดดำเนินคดีการ กระทำผิดกฎหมายป่าไม้แต่ละเดือน ในปีพ. ศ.2551 กับ ปีพ. ศ.2552 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง )


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ( ลำปาง ) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google