งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ อภิปรายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ อภิปรายโปรแกรมประมวลผลคำและ คุณลักษณะได้ อธิบายโปรแกรมตารางทำการและคุณลักษณะ ได้ อภิปรายระบบจัดการฐานข้อมูลและคุณลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ อภิปรายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ อภิปรายโปรแกรมประมวลผลคำและ คุณลักษณะได้ อธิบายโปรแกรมตารางทำการและคุณลักษณะ ได้ อภิปรายระบบจัดการฐานข้อมูลและคุณลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ อภิปรายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ อภิปรายโปรแกรมประมวลผลคำและ คุณลักษณะได้ อธิบายโปรแกรมตารางทำการและคุณลักษณะ ได้ อภิปรายระบบจัดการฐานข้อมูลและคุณลักษณะ ได้ อธิบายโปรแกรมนำเสนอและคุณลักษณะได้ อภิปรายซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จได้ อธิบายชุดซอฟต์แวร์และความแตกต่างของแต่ ละประเภทได้

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท – ซอฟต์แวร์ระบบ – ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

4 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์ User interface Graphical User Interface : GUI –Icons –Pointer –Window –Menus –Menu bar –Dialogbox –Toolbar –Button

5 โอเพนออฟฟิศ

6 ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2007

7 ไมโครซอฟต์ 2010

8 ริบบอน แท็บ แกลอรี่

9 โปรแกรมประมวลผลคำ คุณลักษณะของโปรแกรม ( เช่น MS-Word, Corel Wordperfect) – การตัดคำ (Word wrap) – การแก้ไข (Editing) – พจนานุกรม (Thesaurus) – ค้นหาและแทนที่ (find and replace) – การสะกดและไวยากรณ์ (Spelling and grammar checkers) – การจัดรูปแบบ (Format) – หัวกระดาษท้ายกระดาษ – เชิงอรรถ – อ้างอิง

10 โปรแกรมตารางทำการ ใช้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และสรุป ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ เช่น โปรแกรม Ms-Excel, Apple’s Number, Calc

11 คุณลักษณะโปรแกรมตารางการทำ การ ไฟล์สมุดงาน (Workbook file) แผ่นงาน (Worksheet) แผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) แถว (Rows) คอลัมน์ (Columns) เซลล์ (Cell) สูตร (Formula) ฟังก์ชั่น (Functions) แผนภูมิ (Chart)

12 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กัน มาเก็บได้ในไฟล์เดียวกัน ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล Ms-Access, Paradox, Lotus, Oracle

13 คุณลักษณะของโปรแกรมฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) – ตาราง (tables) – ระเบียน (Records) – เขตข้อมูล (Fields) – คีย์หลัก (Primary Key) การจัดเรียง (Sort) การกรอง (Filter) การสอบถาม (Query) ฟอร์ม (Form) รายงาน (Report)

14 โปรแกรมนำเสนอ เป็นการรวบรวมความหลากหลายของการ มองเห็นวัตถุมาสร้างงานนำเสนอเพื่อดึงดูด ความสนใจ Powerpoint, Impress, Corel Presentation

15 คุณลักษณะของโปรแกรมนำเสนอ ภาพนิ่ง (Slide) หน้า (pages) ออกแบบ (Design) เนื้อหาแม่แบบ (Content Template) ออกแบบแม่แบบ (Design Template) แอนิเมชั่น (Animation) การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transitions)

16 ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ คือ ซอฟต์แวร์ชุดที่สามารถนำไปใช้งานได้ หลากหลาย โดยเฉพาะงานสำนักงาน ราคาถูกกว่า ง่ายต่อการใช้งาน Ms-Work

17 ชุดซอฟต์แวร์ การรวบรวมซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ งานร่วมกัน – ชนิดช่วยเพิ่มผลผลิต เช่น ชุดออฟฟิศต่าง ๆ – ชนิดทางเลือก เช่น ซอฟต์แวร์ฟรีต่าง ๆ หรือ โปรแกรมออนไลน์ – ชนิดเฉพาะด้าน การนำซอฟต์แวรเฉพาะด้านมา รวมกัน เช่น กราฟิก การเงิน การตัดต่อ – ชนิดอรรถประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อใช้งาน คอมพิวเตอร์ให้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น Security ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ อภิปรายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ อภิปรายโปรแกรมประมวลผลคำและ คุณลักษณะได้ อธิบายโปรแกรมตารางทำการและคุณลักษณะ ได้ อภิปรายระบบจัดการฐานข้อมูลและคุณลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google