งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Debugging กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Debugging กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Debugging กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 2 เนื้อหา  บทนำ  ประเภทของข้อผิดพลาด  วิธีการใช้งานเครื่องมือสำหรับ ตรวจสอบความผิดพลาด  สรุป

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 3 บทนำ การตรวจสอบความผิดพลาด (Debugging) เป็นงานที่ใช้สำหรับหา bugs ของโปรแกรม และแก้ไข ข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง เหมือนกับการที่ หมอ สอบถามและ วิเคราะห์อาการของผู้ป่วย โดยข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นกับ โปรแกรมเมอร์มือใหม่ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้น ได้ใน 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 4 ขั้นตอนที่มักเกิด ข้อผิดพลาด  Compilation อยู่ในขั้นตอนการเขียน โปรแกรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ไวยากรณ์ (Syntax) ของการเขียน โดย VB จะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ ระหว่างการเขียนโปรแกรมและแจ้ง เตือนโดยอัตโนมัติ  Linking อยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมโยง Library ต่างๆ ที่เราเรียกใช้งานใน โปรแกรม เพื่อให้สามารถนำโปรแกรม ที่เราพัฒนาขึ้นมา ไปติดตั้งยังเครื่อง คอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้  Running อยู่ในขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม แล้วผลลัพธ์ที่ได้มีความไม่ ถูกต้อง ตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ

5 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 5 ประเภทของข้อผิดพลาด  Compilation Errors  Run-time Errors  Logical Errors

6 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 6 Compilation Errors  VB จะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ก่อน การ Compile โปรแกรมอยู่แล้ว อย่างไรก็ ดี ปัญหาที่มักพบบ่อยๆ ในขั้นตอนนี้ คือ  การประกาศตัวแปร สะกดชื่อผิด  การเรียกใช้งาน Method และ Property สะกด ชื่อผิด  การกำหนดค่าพารามิเตอร์ หรือ อาร์กิวเมนต์ให้กับ Method ผิดพลาด  การเปลี่ยนชนิดของข้อมูล เช่น จาก ตัวอักษร ไปเป็นตัวเลข

7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 7 Run-time Errors  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ Run โปรแกรม โดยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ประเภทนี้ โปรแกรมจะหยุดทำงาน ทันที เช่น  การหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น การหาร ด้วย ศูนย์  การใช้งานอาร์เรย์เกินขนาดที่ กำหนด  การเรียกใช้งานวัตถุที่ไม่ถูกประกาศ หรือยังไม่ได้ Imports NameSpace เข้ามา เพื่อใช้งาน

8 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 8 Logical Errors  ข้อผิดพลาดทางตรรกะ เป็น ข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากลำบาก เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดทีเกิด จากแนวคิดในการแก้ปัญหาของ ผู้พัฒนาโปรแกรมเอง เช่น  ตรรกะผิดพลาด If(Score >= 80) OR (Score = 80) OR (Score <= 100) Then Grade = “A”  ตรรกะถูกต้อง If(Score >= 80) AND (Score = 80) AND (Score <= 100) Then Grade = “A”

9 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 9 วิธีการใช้งานเครื่องมือสำหรับ ตรวจสอบความผิดพลาด  เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ความผิดพลาดของโปรแกรมจะอยู่ ในเมนู Debug ประกอบด้วยวิธีการที่ สำคัญ คือ  Breakpoints  Watch  Single stepping

10 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 10 Breakpoints  คลิกบริเวณ ต้นบรรทัดที่ต้องการ ตรวจสอบ

11 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 11 Watch  คลิกขวาที่ตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบ ค่า เลือก Add Watch

12 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 12 Watch  ผลลัพธ์ของตัวแปรที่ปรากฏใน หน้าต่าง Watch

13 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 13 Single Stepping  เลือก Step Into หรือ Step Over เพื่อทำการดู ผลการ Run โปรแกรมทีละบรรทัด

14 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 14 สรุป  การ Debugging เป็นการค้นหา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรม และ แก้ไขให้ถูกต้อง  VB ได้มีการผสมผสานการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นไว้ในเครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนาแล้ว เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวก  Breakpoint เป็นตำแหน่งที่เราต้องการให้ โปรแกรมหยุด เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องอะไรบางอย่าง  Watch สามารถช่วยให้เราตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร และวัตถุได้ ในระหว่างการทำ Breakpoint


ดาวน์โหลด ppt Debugging กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google