งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)1 Introduction to C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)1 Introduction to C Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)1 Introduction to C Programming

2 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)2 การทำงานของภาษาซี •จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ(Source Program) โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.c •แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง(Compile) ซึ่ง จะได้ไฟล์นามสกุล. obj •การเชื่อมโยงโปรแกรม(Link) เป็นการเชื่อมโยง โปรแกรมกับไลบรารี ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดไฟล์.exe

3 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)3 กระบวนการแปลรหัสของภาษาซี เขียนคำสั่ง CompileLink Run Test.cTest.objTest.ilk Test.exe

4 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)4 ส่วนประกอบของภาษาซี •Preprocessor directives •main function ส่วนหัวของ โปรแกรม ส่วนฟังก์ชัน หลัก

5 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)5 ส่วนหัวของโปรแกรม •ใช้ระบุ ไฟล์header ที่ควบคุมการทำงานของ ฟังก์ชันมาตรฐาน •ไฟล์ header จะมีนามสกุลเป็น.h ตัวอย่าง #include แจ้งให้ คอมไพเลอร์อ่าน ไฟล์อื่นเข้ามา compile ด้วย

6 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)6 ตัวอย่างไลบรารีต่าง ๆ ในภาษาซี

7 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)7 main function main function เป็นฟังก์ชันหลักที่ทุกโปรแกรมจะต้องมี เริ่มทำงานที่จุดนี้ วิธีการเขียน int main() { return 0; } void main() { } หรือ

8 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)8 #include void main() { int money; float money_tax,TAX; money = 1000; TAX = 0.07; money_tax = money * TAX; printf("value of money = %d\n",money); printf("value of tax = %.2f\n",money_tax ); } ตัวอย่างโปรแกรม

9 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)9 ตัวแปร (Variable) ตัวแปรคือ ที่เก็บข้อมูลที่โปรแกรมต้องการ ใช้ คุณสมบัติที่ต้องมี -ชื่อ  บอกได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บเป็น อะไร -ชนิด  ขึ้นอยู่กับค่าของข้อมูลที่เป็นไป ได้ -ค่า  ข้อมูลที่เราจะนำไปใช้

10 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)10 การตั้งชื่อตัวแปร •ตัวอักษร, ตัวเลข, _ •ตัวแรกต้องเป็นตัวอักษร •_ อยู่ระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลข •ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Reserved word) เช่น if, case, for •ชื่อตัวแปรตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ถือเป็น คนละชื่อ

11 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)11 Ex ข้อใดใช้ในการตั้งชื่อไม่ได้ 1.Hello 2.1234A 3. Program 4. A*B 5. 712-7000 6. A1243 7. Hot Dog 8. $XYZ 9. Oh-George 10. 4x2 11. Show_Money 12. S____B

12 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)12 ชนิดตัวแปร •ตัวเลข –จำนวนเต็ม –ทศนิยม •ตัวอักษร –1 ตัว –มากกว่า 1 ตัว

13 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)13 ชนิดของตัวแปร ประเภทช่วงของข้อมูลที่เก็บได้ขนาดหน่วยความจำ char-128 - 127 1 ไบต์ unsigned char0 - 255 1 ไบต์ signed char-128 - 127 1 ไบต์ int-32,768 - 32,767 2 ไบต์ unsigned int0 - 65,535 2 ไบต์ signed int-32,768 - 32,767 2 ไบต์ short int-32,768 - 32,767 2 ไบต์ unsigned short int0 - 65,535 2 ไบต์ signed short int-32,768 - 32,767 2 ไบต์ long int-2,147,483,648 - 2,147,483,647 4 ไบต์ unsigned long int0 - 4,294,967,295 4 ไบต์ signed long int-2,147,483,648 - 2,147,483,647 4 ไบต์ float3.4x10 -38 - 3.4x10 38 4 ไบต์ double 8 ไบต์ long double 10 ไบต์

14 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)14 วิธีการประกาศตัวแปร ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร; รูปแบบ เช่น int x; int a,b,c; int j = 0; float avg; double sum =0; •ถ้าไม่ใส่ค่าให้ในครั้งแรก ค่าที่อยู่ ในตัวแปรจะเป็นขยะ ใน หน่วยความจำ • ตัวแปรใดที่ไม่ใช้ในโปรแกรม คอมไพเลอร์อาจจะแจ้งเตือน • ต้องประกาศตัวแปรก่อนใช้ทุกครั้ง

15 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)15 การประกาศค่าคงที่ •ตัวแปรที่มีค่าคงที่ตลอดทั้งโปรแกรม/ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น const int Rate = 20 ; const ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร = ค่าคงที่; รูปแบบ

16 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)16 Ex ลอง ประกาศค่าคงที่ต่อไปนี้ 1.pi เก็บค่าคงที่ในการคำนวณพื้นที่วงกลม 2.Num เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด 3.Data เก็บรหัสวิชาComputer Programming

17 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)17 การกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวแปร = นิพจน์; รูปแบบ เช่น a = 20; z = x * y;

18 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)18 การเปลี่ยนประเภทข้อมูล •ระบุชนิดที่ต้องการไว้ข้างหน้า เช่น int y; y = (int)2.4; -> y = 2 float x; x = (float)15;

19 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)19 Operators  Arithmetic Operators  Relational Operators  Logical Operators

20 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)20 1. Arithmetic Operators  ( )  ++, -- (ขวา->ซ้าย)  *, /, % (Modulus)  +, -

21 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)21 Ex จงหาคำตอบของผลลัพธ์ต่อไปนี้ •5 % 2 + 14 / 3 – 6 1 23 4 • 3 * 4 - (3 - 7) ?

22 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)22 2. Relational Operators  == (Equal)  != (Not Equal)  <= (Less Than or Equal)  >= (More Than or Equal)  > (More Than)  < (Less Than)

23 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)23 Ex กำหนดให้ a= 3, b=4,c=0 จงหาคำตอบของนิพจน์ต่อไปนี้ •a-b { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/1974092/slides/slide_23.jpg", "name": "BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)23 Ex กำหนดให้ a= 3, b=4,c=0 จงหาคำตอบของนิพจน์ต่อไปนี้ •a-b

24 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)24 3.Logical Operators •&•&& (And) •|•|| (Or) •!•! (Not)

25 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)25 ABA && BA || B!(A) TTTTF TFFTF FTFTT FFFFT

26 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)26 Ex กำหนดให้ a = 9 จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ •(a>0)&&(a<5); •(a>0)||(a<5); •!(a>0);

27 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)27 Increment and Decrement (ตัวดำเนินการเพิ่มและลด) •++ เช่น x++; ++x; •-- เช่น x--; --x; x = x + 1; x = x - 1;

28 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)28 Ex จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ x = 10; y = x++; x = ? y = ? x = 10; y = ++x; x = ? y = ? x = 10; y = x--; x = ? y = ? x = 10; y = --x; x = ? y = ? 11 10 11 9 10 9999

29 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)29 Compound Assignment •*= เช่น x = x * y; -> x *= y; •/= เช่น x = x / y; -> x /= y; •%= เช่น x = x % y; -> x %= y; •+= เช่น x = x + y; -> x += y; •-= เช่น x = x - y; -> x -= y;

30 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)30 Expression Arithmetic Expression นิพจน์คณิตศาสตร์ •ห้ามเขียนตัวแปรติดกัน •ตัวแปรต่างชนิดกัน -> ผลลัพธ์มีชนิดที่ใหญ่ เช่น char กับ int -> int float กับ double -> double int กับ long int -> long int int กับ double -> double

31 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)31 char ch; int i; float f; double d; result = (ch / i) + (f * d) – (f + i); int double float double

32 BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)32 เตรียมกระดาษ 1 แผ่น


ดาวน์โหลด ppt BC322 : Computer Programming (ครั้งที่ 2)1 Introduction to C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google