งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินการฝึก ภาคสนาม 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น 2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์ฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องได้ ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินการฝึก ภาคสนาม 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น 2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์ฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องได้ ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินการฝึก ภาคสนาม 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น 2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์ฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องได้ ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน ดังกล่าวแล้ว หรือควรทราบรายละเอียด เบื้องต้นของหน่วยงานที่จะฝึก 3. ส่ง Resume พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ( คุณปพิชญา ) โดยคณะฯ มีแบบฟอร์ม การเขียน Resume ให้ 4. คณะฯทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งไปตามหน่วยงานที่นักศึกษาลงชื่อ โดย 1 หน่วยงานจะส่งหนังสือเพียง 1 ฉบับ 5. รอการตอบรับจากหน่วยที่ส่งหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ไป และแจ้งให้ นักศึกษาทราบหากหน่วยงานตอบรับ หรือปฏิเสธ ในกรณีที่ ปฏิเสธ นักศึกษาจะ ได้หาที่ฝึกงานใหม่

2 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่อง ฝึกภาคสนาม 6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนจะส่ง นักศึกษาไปฝึกงาน 7. คณะฯ ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษา ไปฝึกงาน พร้อมแนบใบประเมิน และซองจดหมายเพื่อให้ หน่วยงานส่งแบบประเมิน กลับมายังคณะ 8. อาจารย์เข้านิเทศนักศึกษา ฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน ( ไม่ได้นิเทศทุกหน่วยฝึก ) 9. จัดกิจกรรมรายงานผลการ ฝึกงาน หลังจากนักศึกษา กลับมาจากฝึกงานพร้อมส่ง รายงานการฝึกงานให้แก่ อาจารย์ที่รับผิดชอบ

3 ปัญหาที่พบบ่อยในการ ดำเนินการ ฝึกภาคสนาม 1. นักศึกษาเปลี่ยนที่ฝึกงานบ่อย 2. ไม่ได้สำรวจสภาพโดยรอบของหน่วยงานที่ ไปฝึกงาน เช่น ที่พัก การเดินทาง ความปลอดภัย เป็นต้น 3. บางหน่วยงานนักศึกษาจะเลือกไปจำนวน มากเกินไป 4. นักศึกษาไม่ส่ง Resume ตามกำหนดเวลา ทำให้คณะฯไม่สามารถส่งหนังสือได้เร็วพอ 5. นักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ Resume ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงาน ( ทำแบบขอไปที ) 6. หน่วยงานไม่ได้มอบหมายงานตามที่ นักศึกษาคาดหวังไว้ เนื่องจากความไม่ ชัดเจนเรื่องหนังสือนำ หรืออื่น ๆ 7. นักศึกษาไม่ได้สนใจหน่วยงานที่ไปฝึกงาน จริง ๆ แต่จะเลือกหน่วยงานตามเพื่อน

4 ปัญหาที่พบบ่อยในการ ดำเนินการ ฝึกภาคสนาม ( ต่อ ) 8. มีงานให้ทำน้อยเนื่องจากไปหลายคน ทำ ให้มีเวลาว่างมาก 9. นักศึกษาไม่ได้ศึกษาหน่วยงานให้รอบคอบ ว่ามีการดำเนินงาน งานที่ทำมีอะไรบ้าง 10. นักศึกษาเลือกหน่วยงานเอง โดยไม่แจ้ง คณะให้ดำเนินการประสานงานให้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินการฝึก ภาคสนาม 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น 2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์ฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องได้ ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google