งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียน อาชีวศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียน อาชีวศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียน อาชีวศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา การปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้สำหรับ อาชีวศึกษา ทฤษฎีการสอนแบบคอนสตรัคติวิส กระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน (PBL) กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (IBL) คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียน อาชีวศึกษา

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของ รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐานในมิติด้านบทบาทผู้สอน

4 เครื่องมือ โจทย์ปัญหาพร้อมใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงาน (MS Excel) จำนวน 4 ปัญหา หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ Test-retest reliabilty ห่างกัน 4 สัปดาห์ แล้วนำมาหาค่า สหสัมพันธ์ (Pearson product-moment correlation coefficient) พบว่าทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหามีค่าสหสัมพันธ์ มากกว่า.5 วิ่งเข้าหา 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่น สามารถนำไปใช้ในการทดสอบรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ได้ ( ปัญหา 1: r = 8.70, n = 38, p < 0.01; ปัญหา 2: r = 9.30, n = 42, p < 0.01; ปัญหา 3: r = 9.48, n = 35, p < 0.01; และ ปัญหา 4: r = 9.45, n = 34, p < 0.01)

5 เครื่องมือ แบบประเมิน 4 ชุด หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ผู้ประเมินสองคน (inter-observer reliability) พบว่าแบบประเมินทั้ง 4 แบบมีค่า สหสัมพันธ์มากกว่า.5 วิ่งเข้าหา 1 แสดงว่า มีความเชื่อมั่นสามารถนำไปใช้ในการ ทดสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ( แบบ ประเมิน 1: r =9.64, n =38, p < 0.01; แบบประเมิน 2: r = 9.85, n = 42, p < 0.01; แบบประเมิน 3: r = 9.78, n = 35, p < 0.01; และ แบบประเมิน 4: r = 9.83, n = 34, p < 0.01)

6 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่เรียนรู้ตามรูปแบบ การเรียนรู้แบบ PBL โดยปรับบทบาทผู้สอน ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ IBL จำนวน 73 คน กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มที่เรียนรู้ตามรูปแบบ การเรียนรู้แบบ PBL จำนวน 68 คน

7 ขั้นตอนการทดลอง ทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม แล้ว นำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน แล้วนำเปรียบเทียบกันโดยใช้ สถิติ Independent Samples t-test ผลการเปรียบเทียบพบว่า ค่า p-value มีค่า สูงกว่า.05 ซึ่งหมายความผู้เรียนทั้งสอง กลุ่มมีความรู้ไม่แตกต่างกัน ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มเรียนด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่ต่างกัน ทดสอบหลังเรียนทันที แล้วนำคะแนนมาหา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำ เปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test

8 ผลการทดลอง ผู้เรียน nMSDFtdf กลุ่มทดลอง 737.794 5 2.44 358.0423.874 *** 139 กลุ่มควบคุม 686.176 5 2.51 527 ค่าเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t (139) = 3.874, p <.001) โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง (M = 7.7945, SD = 2.44358) สูงว่าผู้เรียนกลุ่ม ควบคุม (M = 6.1765, SD = 2.51527) แสดงว่าการ ปรับบทบาทของผู้สอนตามรูปแบบการเรียนรู้ IBL ใน การจัดการเรียนรู้แบบ PBL มีผลต่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียนอาชีวศึกษา

9 อภิปรายผลการวิจัย ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบ PBL ขาดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผล ให้ผู้เรียนขาดทิศทางการเรียนรู้ที่ ชัดเจน จึงแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทดูแล กระตุ้นการ เรียนรู้อย่างใกล้ชิด โดยใช้คำถาม หรือ ใบงาน ที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ เป็นการ นำทางการเรียนรู้

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียน อาชีวศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google