งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการ
คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของธนาคารกสิกรไทย จำกัด วิริณญ์ ทรัพย์แต่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ภาพรวม แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลค่า 1.ด้านความเป็นของแท้ 4.04 .37 มาก 2.ด้านการมีวิสัยทัศน์ 3.96 .43 3.ด้านการตัดสินใจ 3.93 .41 4.ด้านการให้ความสำคัญ 4.02 .46 5.ด้านการสร้างความรู้สึกประทับใจเป็นการส่วนตัว 4.37 .42 6.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 4.20 .38 7.ด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.91 ความเป็นมา สรุปผลการวิจัย การดำเนินงานในองค์การทุกองค์การ ผู้บริหารทุกระดับต่างมีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำพาองค์การสู่ความสำเร็จ และการที่จะประสบกับความสำเร็จในการบริหารองค์การนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้นำเป็นสำคัญ ผู้ที่มีตำแหน่งผู้จัดการ หัวหน้างานจำเป็นต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้กำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การ สามารถนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ชื่นชม ถ้าองค์การปราศจากผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นการยากที่จะทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานจึงควรมีลักษณะภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า ผู้นำเป็นบุคคลที่มีอำนาจ มีอิทธิพลมีความสามารถในการจูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม และสามารถนำกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ผู้นำจึงมีส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจ ดังนั้น พฤติกรรมของผู้นำที่แสดงออกนั้นจะต้องมีอิทธิพลในการโน้มน้าว ชักจูงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำของสมาชิกหรือกลุ่ม ให้สามารถรวมพลังช่วยกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะ บุคคลแต่ละคนมักจะมีความแตกต่างกันทางด้านบุคลิกลักษณะ ที่แสดงออกให้บุคคลทั่วไปมองเห็นซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน โดยเฉพาะการปลูกฝังจากทางครอบครัว สถาบันการศึกษา และประสบการณ์ของแต่ละคน วิธีดำเนินการวิจัย - การวิจัยเชิงสำรวจ - กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลจำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .972 - วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เอกสารอ้างอิง กสิวัช พฤกษพรรณ. คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับกางของห้างค้าปลีก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ธงชัย สันติวงศ์ และชัยยศ สันติวงศ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535 สร้อยตระกูล อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 สุดคนึง อุดมชัย. คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้จัดการธนาคารในเขตจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google