งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขาย ธุรกิจลูกค้าบุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขาย ธุรกิจลูกค้าบุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขาย ธุรกิจลูกค้าบุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น.972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขต งานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบ คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้า บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลพบว่า ภาพรวม แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง สถิติ.05 การดำเนินงานในองค์การทุกองค์การ ผู้บริหารทุกระดับ ต่างมีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำพาองค์การสู่ ความสำเร็จ และการที่จะประสบกับความสำเร็จในการ บริหารองค์การนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้นำเป็น สำคัญ ผู้ที่มีตำแหน่งผู้จัดการ หัวหน้างานจำเป็นต้องมี คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ เพียบพร้อมไปด้วย ความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้กำหนดทิศทางใน อนาคตขององค์การ สามารถนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ ความสำเร็จเป็นที่ชื่นชม ถ้าองค์การปราศจากผู้นำที่มี ประสิทธิภาพ ก็เป็นการยากที่จะทำหน้าที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานจึงควรมีลักษณะ ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด วิริณญ์ ทรัพย์แต่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต บทคัดย่อความเป็นมา - การวิจัยเชิงสำรวจ - กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จำนวน 150 คน -เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความ เชื่อมั่น.972 - วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) วิธีดำเนินการวิจัยเอกสารอ้างอิง กสิวัช พฤกษพรรณ. คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับกางของห้างค้าปลีก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.. ธงชัย สันติวงศ์ และชัยยศ สันติวงศ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535 สร้อยตระกูล อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 สุดคนึง อุดมชัย. คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้จัดการธนาคารในเขตจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า ผู้นำเป็นบุคคลที่มีอำนาจ มีอิทธิพลมี ความสามารถในการจูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม และสามารถนำกลุ่ม หน่วยงาน หรือ องค์การของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ผู้นำจึงมีส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจ ดังนั้น พฤติกรรมของผู้นำที่แสดงออกนั้นจะต้องมีอิทธิพลในการโน้มน้าว ชักจูงให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงการกระทำของสมาชิกหรือกลุ่ม ให้สามารถรวมพลังช่วยกันทำงานเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะ บุคคลแต่ละคนมักจะมีความแตกต่างกันทางด้าน บุคลิกลักษณะ ที่แสดงออกให้บุคคลทั่วไปมองเห็นซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน โดยเฉพาะการปลูกฝังจากทางครอบครัว สถาบันการศึกษา และประสบการณ์ของแต่ละคน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการค่าเฉลี่ยS.D.แปลค่า 1.ด้านความเป็นของแท้4.04.37มาก 2.ด้านการมีวิสัยทัศน์3.96.43มาก 3.ด้านการตัดสินใจ3.93.41มาก 4.ด้านการให้ความสำคัญ4.02.46มาก 5.ด้านการสร้างความรู้สึกประทับใจเป็นการส่วนตัว4.37.42มาก 6.ด้านความสามารถในการสื่อสาร4.20.38มาก 7.ด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ3.91.41มาก


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขาย ธุรกิจลูกค้าบุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google