งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบ ค่าเฉลี่ยประชากร. Testing statistics t-TESTF-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่ กำหนด เปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบ ค่าเฉลี่ยประชากร. Testing statistics t-TESTF-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่ กำหนด เปรียบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบ ค่าเฉลี่ยประชากร

2 Testing statistics t-TESTF-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่ กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม (ANOVA)

3 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด สมมุติฐานทางสถิติ โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยให้ผลผลิตข้าว เฉลี่ยต่างจากที่ควร ได้ 100 ถังต่อไร่ หรือไม่ ?

4 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด โจทย์วิจัย  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยให้ผลผลิตข้าว เฉลี่ยต่างจากที่ควร ได้ 100 ถังต่อไร่ หรือไม่ ? กำหนดให้ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานมีค่า 25 ถัง ต่อไร่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 9 แปลง 120 130 80 85 45 90 95 70 75 โจทย์กำหนดได้จากตัวอย่างที่สุ่ม

5 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด (2) 1. ตั้งสมมุติฐาน 2. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ Z เมื่อ 3. คำนวณค่า Z 4. สรุปผล

6 การสรุปผล  นำค่า Z ที่คำนวณได้ เทียบกับค่า Z จากตาราง สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ที่กำหนด  ถ้าค่า |Z| ที่คำนวณได้ น้อยกว่า Z จากตาราง สถิติ แสดงว่ายอมรับ Ho  ตารางทางสถิตินิยมแสดงความเชื่อมั่นในรูป นัยสำคัญ โดยความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 1 -  เมื่อ  เป็นระดับนัยสำคัญดังนั้น  หากทดสอบ H A เป็น  ให้ใช้  /2 ความ เชื่อมั่น นัยสำคัญ 99%0.01 95%0.05 90%0.10

7 การอ่านค่า วิกฤตจาก ตารางทางสถิติ Z ระดับนัยสำคัญ (  )  = 0.05 ความเชื่อมั่น = 0.95  /2 = 0.025 ความเชื่อมั่น = 0.975 Z  /2 = Z0.025 = 1.96 ระดับนัยสำคัญ (  ) ความ เชื่อมั่น

8 1. ตั้งสมมุติฐาน 2. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ Z เมื่อ 3. คำนวณค่า Z 4. สรุปผล Z จากที่ได้ Z=-1.47 |Z| = 1.47 |Z| < 1.96 ดังนั้น ยอมรับ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลผลิตข้าวไม่แตกต่าง จาก 100 ถังต่อไร่ที่ความ เชื่อมั่น 95% ค่าวิกฤต ( Critical value ) Z.025 =1.96


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบ ค่าเฉลี่ยประชากร. Testing statistics t-TESTF-Test Chi- square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่ กำหนด เปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google