งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ในการ บริหารการศึกษา. ความเป็นมา และความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ในการ บริหารการศึกษา. ความเป็นมา และความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ในการ บริหารการศึกษา

2 ความเป็นมา และความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

3 จุดประสงค์ อธิบายได้ว่า มนุษย์มี ความสำคัญอย่างไร บ่งบอกวิวัฒนาการของมนุษย สัมพันธ์ในแต่ละยุคสมัยได้ อธิบายได้ว่า ขอบข่ายของ มนุษยสัมพันธ์นั้น ประกอบด้วย อะไรบ้าง บ่งชี้ได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ สำคัญต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวันอย่างไร

4 ความนำ มนุษยเป็นสัตว์โลก มี วิวัฒนาการมายาวนาน มาก บรรพบุรุษของมนุษย์ ไร้ความเจริญ ไร้อารย ธรรม มีสมองเล็ก ทำมาหา กินด้วยการจับสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร ต่อมารู้จักทำที่พักอาศัย ใช้ไฟเพื่อความอบอุ่น และ ปรุงอาหาร

5 ต่อมา เมื่อมนุษย์มีความเจริญมาก ขึ้น มีการสร้างบ้านแปงเมือง มี แหล่งอารยธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น มากมาย เมโสโปเตเมีย อินคา มายา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ อิยิปต์ โบราณ จีนโบราณ ฯลฯ

6 ความแตกต่างระหว่าง “ คน ” กับ “ สัตว์ ” คน ลำตัวตั้งตรง เดินเป็นมุม ฉากกับพื้น สัตว์ ส่วนมาก มีลำตัวขนาน กับพื้น เรียกว่า “ เดรัจฉาน ” ที่มีลำตัวตั้งตรงมีน้อยมาก ได้แก่พวกลิง

7 ลักษณะสำคัญของมนุษย์ ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นเผ่า ชน ต้องมีหัวหน้า ไว้พึ่งพาอาศัย ร่วมกันทำงาน หาเลี้ยงชีวิต ร่วมกันปกป้อง คุ้มกันภัยให้แก่ พวกของตนเอง แบ่งแยกงานกันทำ เป็นหน้าที่ เป็นส่วนงาน

8 ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ มนุษย์มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล มนุษย์มีลักษณะส่วนรวมของ บุคคล พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีสาเหตุ หรือแรงจูงใจ มนุษย์มีศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์

9 ความหมาย “ มนุษย สัมพันธ์ ” ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ด้วยกัน เป็นกระบวนการจูงใจ อย่างมี ประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ กัน อันจะนำมาซึ่งความ ร่วมมือประสานงาน ดำเนิน กิจการต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10 ปรัชญาของมนุษย สัมพันธ์ 1. การปฏิบัติงาน เป็น การรวมพลัง เพื่อ ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม ในการทำงาน 2. สามัคคีธรรมระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจะดี หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ มนุษย์ เป็นสำคัญ 3. มนุษย์แตกต่างจาก สัตว์อื่น ด้านจิตใจ สัญชาตญาณ และ ความต้องการอื่น ๆ

11 ขอบข่ายของมนุษย สัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน กลุ่มคน สภาพแวดล้อมการ ทำงาน ผู้นำ

12 ความสำคัญของมนุษย สัมพันธ์ เป็นแม่บทในการทำงาน ช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้ งานมี ประสิทธิภาพ ลดช่องว่างระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง ลดความขัดแย้งในการ ทำงาน

13 หลักสำคัญของมนุษย สัมพันธ์ 1. ทักทาย พูดคุย โอภาปราศรัย 2. ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี 3. เรียกขาน จำชื่อบุคคลได้ 4. เป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือแก่ บุคคลทั่วไป 5. พูด และทำด้วยจริงใจ ไม่เส แสร้ง 6. ไม่ถือตัว ให้ความสนใจแก่บุคคล ทุกชั้น

14 7. เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจ เรา 8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไตร่ตรอง พิจารณาเหตุผล 9. มีจิตใจพร้อมให้บริการผู้อื่นอยู่ เสมอ 10. ยอมรับนับถือในเกียรติ ศักดิ์ศรี ของผู้อื่น 11. มีอารมณ์หนักแน่น มั่นคง

15 12. รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ 13. มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน 14. มีความแนบแนียนในการติดต่อ กับบุคคลอื่น มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน อันเป็นคุณสมบัติของ ผู้ดี

16 ผลลัพธ์จากการเป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ ตนเองมีความสุข ผู้ร่วมงานมีความสุข ต่างฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ร่วมกัน

17 สรุป มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐ มี ความรู้สึกนึกคิด แต่ละคนมีบทบาท หน้าที่ของตน แสดงบทบาทและหน้าที่ให้ ถูกต้อง จะมีความสุข มนุษย์อยู่ลำพังตนมิได้ ต้องอยู่ ร่วมกับบุคคลอื่น หากทำความเข้าใจกันให้ดี จะ ได้รับประโยชน์ มีความสุข ด้วยกันทุกฝ่าย ผลประโยชน์นั้น แบ่งปันกันไป


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ในการ บริหารการศึกษา. ความเป็นมา และความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google