งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น : การ แก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ Operations Research โดย อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ ภูวดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น : การ แก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ Operations Research โดย อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ ภูวดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น : การ แก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ Operations Research โดย อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ ภูวดล

2 การสร้างตัวแบบ (Model) คณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น สิ่งที่ต้องพิจารณาจากโจทย์ 1. หาตัวแปรที่เราต้องการมีอะไรบ้าง 2. หาฟังก์ชันวัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการหาค่า ต่ำสุดหรือหาค่าสูงสุด (Maximize, Minimize) >>> สมการ (Maximize, Minimize) >>> สมการ 3. หาฟังก์ชันข้อจำกัด ( มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อะไรบ้างที่โจทย์กำหนดมาให้ ) >>> สมการหรืออสมการ >>> สมการหรืออสมการ 4. ความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการหรืออสมการ ต่างๆ ของ Model ต้องมีลักษณะเชิงเส้นตรง ( โดยมากเป็นกำลังหนึ่ง ) 5. ตัวแปรทุกตัวต้องมีค่า >= 0

3  กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model)

4 วิธีแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ปัญหาที่มี 2 ตัวแปร วิธีที่ใช้ประกอบด้วย 1. วิธีจำกัดขอบข่ายของคำตอบ (Direct elimination method) 2. วิธีอนุมาณทางคณิตศาสตร์ (Mathematical deduction Method) 3. วิธีกราฟ (Graphical method) *** นิยม ปัญหาที่มีมากกว่า 2 ตัวแปร วิธีที่ใช้ ประกอบด้วย 1. วิธีพีชคณิต (Algebraic method) 2. วิธีซิมเพล็ก (Simplex method) *** นิยม

5 ตัวอย่างที่ 1 บริษัทผลิตท่อประปาแห่ง หนึ่ง ผลิตท่อ 2 ชนิดคือ ชนิด ก และชนิด ข และท่อแต่ละชนิดจะใช้ส่วนผสมของ เหล็กกล้า และสังกะสีในสัดส่วนต่างๆกัน บริษัทมีเหล็กกล้าอยู่ 25,000 กิโลกรัม และ สังกะสี 6,500 กิโลกรัม ท่อชนิด ก 1 ชิ้น จะใช้ส่วนผสมของเหล็กกล้า 130 กิโลกรัม และสังกะสี 20 กิโลกรัม ส่วนท่อชนิด ข 1 ชิ้น จะใช้ส่วนผสมของเหล็กกล้า 100 กิโลกรัม และสังกะสี 30 กิโลกรัม หาก บริษัทผลิตท่อแบบ ก จะได้กำไรจากการ ขายท่อละ 35 ส่วนท่อแบบ ข จะได้กำไร ท่อละ 70 จงเขียนกำหนดการเชิงเส้นที่ แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการผลิต และ ข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

6 ท่อชนิด ก (X 1 ) ท่อชนิด ข (X 2 ) เหล็กกล้า130100 25,000 สังกะสี2030 6,500

7 1. ตัวแปรของตัวแบบคณิตศาสตร์ X 1 จำนวนท่อชนิด ก X 1 จำนวนท่อชนิด ก X 2 จำนวนท่อชนิด ข X 2 จำนวนท่อชนิด ข 2. หาฟังก์ชันวัตถุประสงค์ >>> ( สมการ ) Maximize Z = 35 X 1 + 70X 2 Maximize Z = 35 X 1 + 70X 2 เมื่อ Z คือฟังก์ชันกำไรมีหน่วยเป็นบาท เมื่อ Z คือฟังก์ชันกำไรมีหน่วยเป็นบาท 3. หาฟังก์ชันข้อจำกัด ( ข้อจำกัดอะไรบ้างที่ โจทย์กำหนดมาให้ ) >>> อสมการ 130 X 1 + 100 X 2 <= 25,000 ( ปริมาณ ของเหล็กกล้า ) 130 X 1 + 100 X 2 <= 25,000 ( ปริมาณ ของเหล็กกล้า ) 20 X 1 + 30 X 2 <= 6,500 ( ปริมาณ สังกะสี ) 20 X 1 + 30 X 2 <= 6,500 ( ปริมาณ สังกะสี )

8 จากโจทย์สามารถสรุปเป็นตัวแบบทาง คณิตศาสตร์ (Mathematical model) ได้ดังนี้ Maximize Z = 35 X 1 + 70X 2 Maximize Z = 35 X 1 + 70X 2ภายใต้ข้อจำกัด 130 X 1 + 100 X 2 <= 25,000 130 X 1 + 100 X 2 <= 25,000 20 X 1 + 30 X 2 <= 6,500 20 X 1 + 30 X 2 <= 6,500 X 1 >= 0, X 2 >= 0 X 1 >= 0, X 2 >= 0


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น : การ แก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ Operations Research โดย อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ ภูวดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google