งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ (Management) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (Efficiency) (Effectiveness) (Efficiency) นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ (Management) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (Efficiency) (Effectiveness) (Efficiency) นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ (Management) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (Efficiency) (Effectiveness) (Efficiency) นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy) (Policy Implementation) (Policy) (Policy Implementation) กลยุทธ์ การปฏิบัติการ กลยุทธ์ การปฏิบัติการ (Strategy) (Operation) (Strategy) (Operation) เครื่องมือเครื่องมือ เครื่องมือเครื่องมือ (Tools)(Tools) (Tools)(Tools) 1 2 3 4 A B C D E F MBO TQA BSC

2 1. วิทยาการจัดการ (Management Science) 2. พยากรณ์การบริหาร (Managerial Forecast) 3. การเทียบเคียง (Benchmark) 4. อื่น ๆ A การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) B มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) C การลดขั้นตอน (Work Simplification) D การบริหารโครงการ (Project Management) E ไคเซน (Kaizen) F อื่น ๆ เช่น Just-in-Time

3 MBO= Management By Objective โดย Peter Drucker โดย Peter Drucker ในสถานที่ทำงานจะมี 3 ประเภท ในสถานที่ทำงานจะมี 3 ประเภท 1. กรรมกร 1. กรรมกร 2. Technician 2. Technician 3. ผู้บริหาร 3. ผู้บริหาร

4 TQM= Total Quantity Management เริ่มต้น : Organization Profile เริ่มต้น : Organization Profile 1. การนำองค์กร 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4. การวัดวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ 4. การวัดวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้

5 TQM= Total Quantity Management เริ่มต้น : Organization Profile เริ่มต้น : Organization Profile 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

6 Balance Scorecard โดย Robert Kaplan และ David Norton โดย Robert Kaplan และ David Norton ประเด็นพิจารณาในการกำหนดกล ยุทธ์ ประเด็นพิจารณาในการกำหนดกล ยุทธ์ 1. Financial Perspective 1. Financial Perspective 2. Customer Perspective 2. Customer Perspective 3. Internal Process Perspective 3. Internal Process Perspective 4. Learning and Growth Perspective 4. Learning and Growth Perspective

7 Perspective Objective Measure หรือ CPI Initiatives หรือ โครงการ

8 Total Quality Management

9 เป็นการวางระบบการบริหารที่ครบ วงจร เป็นการวางระบบการบริหารที่ครบ วงจร มีการกำหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน มีการระบุสภาพปัญหาและแนวทาง ตอบสนองต่อปัญหา มีการระบุสภาพปัญหาและแนวทาง ตอบสนองต่อปัญหา ทุกขั้นตอนจะต้องสัมพันธ์กัน ทุกขั้นตอนจะต้องสัมพันธ์กัน

10 ขั้นตอนที่ การระบุปัญหาและความท้า ทาย ขั้นตอนที่ การระบุปัญหาและความท้า ทาย 1. Organization Profile 1.1 สภาพแวดล้อมองค์กร - ผลิตภัณฑ์และบริการ - บริบทและวัฒนธรรมองค์กร - ลักษณะพนักงาน - เทคโนโลยีและสิ่งอำนวย ความสะดวก - สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย และระเบียบ

11 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร - โครงสร้างองค์กรและธรร มาภิบาล - โครงสร้างองค์กรและธรร มาภิบาล - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

12 2. ความท้าทาย 2. ความท้าทาย 2.1 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน - ตำแหน่งในการแข่งขัน - ปัจจัยความสำเร็จของการแข่งขัน - การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2.2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

13 ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดการ ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดการ 1. การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กรโดยผู้บริหาร ระดับสูง - วิสัยทัศน์และค่านิยมของ หน่วยงาน - cascade 1.2 Good governance and CSR

14 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ

15 3. การเน้นลูกค้าและการตลาด 3. การเน้นลูกค้าและการตลาด 3.1 การจำแนกลูกค้าและตลาด 3.2 สร้างความสัมพันธ์และรับ ฟังลูกค้า 3.2 สร้างความสัมพันธ์และรับ ฟังลูกค้า 3.3 ประเมินความพอใจของ ลูกค้า 3.3 ประเมินความพอใจของ ลูกค้า

16 4. การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 ประเมินผลการดำเนินการ ตาม KPI 4.2 จัดทำระบบ MIS และ KM

17 5. วางระบบ Human Resource Management 5.1 กำหนดรูปแบบ HRM 5.2 HRD 5.3 Career Path

18 6. การจัดการกระบวนการคุณค่า 6. การจัดการกระบวนการคุณค่า 6.1 System Design of Value 6.2 Allocation of Resources 7. Results 7. Results KPI of Results


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ (Management) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (Efficiency) (Effectiveness) (Efficiency) นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google