งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทธรรมภิบาลกับการค้า ระหว่างประเทศ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทธรรมภิบาลกับการค้า ระหว่างประเทศ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรษัทธรรมภิบาลกับการค้า ระหว่างประเทศ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

3 แนวคิด ความหมาย CSR มีความ รับผิดชอบต่อ สังคมให้ความ ดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่นึกถึงแต่ กำไร ยอดขาย หันมา ยึดหลักจริยธรรมใน การดำเนินธุรกิจกับ ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กร (stakeholders) แนวคิดด้าน องค์กร แนวคิดด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม นำมาสู่ การพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน เพิ่มกำไร สร้างภาพลักษณ์ สร้างชื่อเสียงให้ องค์กร ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

4 การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร อย่างมีคุณธรรม การเคารพสิทธิและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น ธรรม การส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง (training courses) มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดหลักด้าน CSR ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร สื่อมวล ชน พนักงาน & ครอบครัว องค์ กร ลูก ค้า ชุมชน สังคม ผู้ถือ หุ้น คู่ ค้า คู่แข่ง ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

6 ระดับของ CSR ระดับที่ 1 mandatory level องค์กรปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สร้างความรับผิดชอบภายในองค์กร ระหว่าง พนักงานด้วยกัน ระหว่างพนักงานกับงาน ระดับที่ 2 elementary level ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่องค์กรให้แก่ผู้ถือหุ้น กำไรที่ได้ต้องไม่มาจากการเบียดเบียนสังคม ขยายความรับผิดชอบไปยังลูกค้า ไม่เอาเปรียบ ผู้บริโภค ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ระดับขั้นของ CSR ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

7 ระดับที่ 3 preemptive level จรรยาบรรณทางธุรกิจ องค์กรสร้างผลกำไรที่ เหมาะสม และคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและ ประโยชน์ของชุมชนรอบตัวมากขึ้น เพิ่มจิตสำนึก ของความรับผิดชอบ ระดับที่ 4 voluntary level องค์กรดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแล รักษา สังคม ด้วยความสมัครใจ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่าง แท้จริง ระดับของ CSR ระดับขั้นของ CSR ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

8 ISO 26000 ทำไมต้องทำ CSR ….ไม่ทำได้ หรือไม่ กีดกันทาง การค้า เลือกคู่ค้า ที่ CSR ปัญหากับ ชุมชน ผลกำไร ลดลง เกณฑ์การ กู้แบงค์ ยอดขาย ลดลง CSR-DIW ดังนั้น องค์กรต่างๆ และโรงงาน อุตสาหกรรมจึงหันมาเดินหน้า เน้นสร้างคุณค่าขององค์กรด้วยการทำ CSR กันอย่างจริงจัง จน CSR ได้กลาย มาเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทในทุก องค์กร CSRCSR ที่มา : ดร. ปริยา รินรัตนากร, Corporate Social Responsibility

9 องค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสำคัญๆ ของรัฐ สร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักธุรกิจ นักลงทุน และ นักการเงิน ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานขององค์กร ( ประหยัดน้ำ - ไฟ, รีไซเคิล ) สามารถดึงดูด รักษา พนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่ กับองค์กรได้นาน สื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการนำเสนอ ข่าวสารด้าน CSR ประโยชน์ของการทำ CSR ประโยชน์ของ CSR มีมากกว่าที่คิด

10 มีการตระหนักถึง CSR ผ่านทาง มาตรฐาน ISO ต่างๆ

11 กลต พยายามสร้างความตระหนักรู้และ การบังคับโดยอ้อมให้มีการใช้ CSR

12

13 หอการค้า กับ CSR

14 Source:http://www.komchadluek.net/detail/20111210/117379/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0 %B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9 %88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0.html#.UkPyOlNAG_I หอการค้า กับ CSR

15 http://board.postjung.com/670453.htm l

16 ธุรกิจกับการรับผิดชอบ ต่อสังคม http://www.youtube.com/watch?v=Ko44 Bwk_uqk http://www.youtube.com/watch?v=Ko44 Bwk_uqk http://www.youtube.com/watch?v=Q7_ mqdyElt0 http://www.youtube.com/watch?v=Q7_ mqdyElt0

17 Ethics, Economics, and Law

18 สรุปโดยรวม CSR เน้นการป้องกันมากว่าปล่อยให้มีข้อพิพาท ระหว่างบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการเมือง กฎหมายและสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการอบู่ร่วมกันระหว่างบริษัทกับภาคส่วน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการพัฒนาบริษัทให้เป็นสากลตอบรับ กับความต้องการในตลาดโลก

19 Piercing the Corporate Veil legal decision to treat the rights or duties of a corporation as the rights or liabilities of its shareholders. Usually a corporation is treated as a separate legal person, which is solely responsible for the debts it incurs and the sole beneficiary of the credit it is owed. Common law countries usually uphold this principle of separate personhood, but in exceptional situations may "pierce" or "lift" the corporate veil.

20 Theories of Piercing the Corporate Veil Juristic Persons (Corporations) vs. Individual Investors/Shareholders Separate Entity Responsibility/Liability “Corporate Veil” = Limited Liability เท่าจำนวน หุ้นที่ค้างชำระ Traditional

21 Exceptions: CVP 1.Statutory Veil-Piercing  Substantive Legal Rules / Statutes  Predictability 2.Alter Ego--- "the other I" / Instrumentality Analysis and Other  No Statutes  Parent – Subsidiary Relationships: Agency  Or Common Identity, Majority  FACTORS: Identities, Formalities, Status of Corporate Affiliates  Justified

22 3.Veil-Piercing Under the Economic Enterprise or Business Theory – A unity of purpose and “conduct interrelated operations as part of an integrated enterprise under common direction directed at the maximization of return for the group as a whole” – FACTORS: Centralized control & economic integration, organization, market, & public identification as a unitary company

23 จบจริงๆแล้ว


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทธรรมภิบาลกับการค้า ระหว่างประเทศ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google