งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมาภิบาลใน WP นพ. ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอก. รพ. พาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมาภิบาลใน WP นพ. ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอก. รพ. พาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมาภิบาลใน WP นพ. ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอก. รพ. พาน

2 หลักนิติธรรม จ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมทั้งงานบริหาร บริการ และวิชาการ ครอบคลุมทุกวิชาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติ ( Equity – ภราดรภาพ ) เกณฑ์ ประกันขั้นต่ำ เงื่อนไขในการเพิ่มหรือลด แต้มประกัน, การเรียกเงินคืนในกรณีที่พบว่า เก็บข้อมูลเกินจริง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่น เกณฑ์ ประกันขั้นต่ำ เงื่อนไขในการเพิ่มหรือลด แต้มประกัน, การเรียกเงินคืนในกรณีที่พบว่า เก็บข้อมูลเกินจริง ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องผลของงาน ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องผลของงาน มีบทลงโทษกรณีเก็บข้อมูลเกินจริง / งาน ขาดประสิทธิภาพ

3 หลักคุณธรรม ทีมบริหารโครงการและกรรมการแกนนำ ต้องเป็นทีมซึ่งเป็น บุคลากรที่มี วุฒิภาวะ และได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล ไม่เห็นแก่พวก ยึดความถูก ต้องเป็นหลักสำคัญ การ ตรวจสอบภายใน ชื่นชมในสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี และให้ใช้เป็นแบบอย่าง มีแนวทางในการส่งเสริมและชื่นชมคนทำดี ยึดหลักใช้คนดีปกครองคนไม่ดี เช่น การ ตรวจสอบภายใน ชื่นชมในสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี และให้ใช้เป็นแบบอย่าง ค่าตอบแทนที่ได้ตามผลงานทำให้เกิด ความขยัน ไม่เกี่ยงงาน เห็นความสำคัญ ของผู้รับบริการ ทำให้เกิด customer focus ได้ง่าย

4 หลักคุณธรรม นำคะแนนที่เก็บได้ ( WP,QP) ไป ประกอบการประเมินผลงานส่วนบุคคล มีการจัดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจ ปรัชญาของ WP ทำให้เกิดการใช้ระบบ WP ในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ( ตามหลัก Maslow ) นำไปสู่การพัฒนา องค์กร ที่มีคุณธรรม ( people center ) – สัมนา 6 ปี WP สู่ SHA

5 Self center Patient center Customer focus People center ปัญญา 4 ระดับ    

6 หลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ไม่มีความลับ เปิดเผยข้อมูล ไม่มีความลับ การตรวจสอบภายใน ชัดเจน สม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ ( การตรวจสอบภายใน ชัดเจน สม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ ( ข้อมูลผลงานของ จนท. ต้องตรวจสอบกับข้อมูลรวม ) การตรวจสอบจากภายนอก การตรวจสอบจากภายนอก – ทีมนิเทศ / วิจัยจากกระทรวง – คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสสจ. – ผู้มาเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

7 หลักความมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ร่วมออกแบบ และบันทึก ผลงาน ของตนเอง / ทีม จัดให้มีคณะกรรมการแกนนำ ซึ่งต้องมี การประชุมหารือ สม่ำเสมอทุกเดือน จัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะจาก ผู้เกี่ยวข้องผ่านผู้ประสานงานโครงการ (Post คำถาม / ข้อเสนอแนะผ่านบล็อก ใน Intranet etc.) จัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะจาก ผู้เกี่ยวข้องผ่านผู้ประสานงานโครงการ (Post คำถาม / ข้อเสนอแนะผ่านบล็อก ใน Intranet etc.) การจัดเวทีสัมมนาเพื่อรับข้อเสนอแนะ ( ครบรอบ 5 ปี WP) การจัดเวทีสัมมนาเพื่อรับข้อเสนอแนะ ( ครบรอบ 5 ปี WP)

8 หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ทุกคนรับผิดชอบเก็บแต้มของตนเอง ทุกคนรับผิดชอบเก็บแต้มของตนเอง หัวหน้า ต้องตรวจสอบ และ บริหารผล การปฏิบัติงานของลูกน้อง หัวหน้า ต้องตรวจสอบ และ บริหารผล การปฏิบัติงานของลูกน้อง กรรมการตรวจสอบแต้มผลงาน จัดให้มีกรรมการตรวจสอบแต้มผลงาน - เก็บแต้มเกินถูกเรียกเงินคืน - เก็บแต้มเกินถูกเรียกเงินคืน - การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ตัด 10% ของมูลค่าความเสียหาย - การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ตัด 10% ของมูลค่าความเสียหาย การปรับคนให้เหมาะสมกับงาน การปรับคนให้เหมาะสมกับงาน

9 หลักความคุ้มค่า คนน้อยประสิทธิภาพสูง คนน้อยประสิทธิภาพสูง งานเชิงรุกให้แต้ม 2 เท่า งานเชิงรุกให้แต้ม 2 เท่า การวิเคราะห์ภาระงาน – การขอคนเพิ่ม การวิเคราะห์ภาระงาน – การขอคนเพิ่ม สมดุลระหว่าง ผู้รับบริการ – เจ้าหน้าที่ – องค์กร สมดุลระหว่าง ผู้รับบริการ – เจ้าหน้าที่ – องค์กร ผลประกอบการ ผลประกอบการ – ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (76% → 91.78%) – ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  (70% → 89.23%) – นวัตกรรมขององค์กร, ผลประกอบการด้าน การเงิน


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมาภิบาลใน WP นพ. ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอก. รพ. พาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google