งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทัย ภู ริพัฒน์ รองฝ่ายบริหาร ทรัพยากร. สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ ( บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทัย ภู ริพัฒน์ รองฝ่ายบริหาร ทรัพยากร. สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ ( บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทัย ภู ริพัฒน์ รองฝ่ายบริหาร ทรัพยากร

2

3

4 สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ ( บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102)

5 สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( พรรณี ลีกิจวัฒนะ,2551 : 135)

6

7

8

9 สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า t ( บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 109 – 110)

10

11 รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการสอน /....... - วิเคราะห์เนื้อหา - กำหนดวัตถุประสงค์ สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนวางแผนการจัดทำเอกสาร 2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร 3. ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุง 4. ขั้นการนำไปใช้ - ทดสอบก่อนเรียน - ใช้เอกสารประกอบการสอน - ทำแบบฝึกหัด / ใบงาน - ทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน - ทดสอบหลังเรียน ผลลัพธ์ ( ผลการเรียนรู้ ) - หาประสิทธิภาพของเอกสาร....... เกณฑ์ - เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ความพึงพอใจ.......................


ดาวน์โหลด ppt อุทัย ภู ริพัฒน์ รองฝ่ายบริหาร ทรัพยากร. สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ ( บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google