งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่
การเขียน SAR คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่

2 บทที่ 4 ผลการประเมินตนเอง 9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้

3 วิธีการประเมินภายใน กำหนดกรอบการประเมิน สร้างเครื่องมือ
กำหนดวัตถุประสงค์/ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดกรอบการประเมิน สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันสรุป อภิปรายผล เขียนรายงานผลการประเมิน(SAR)

4 การเขียน บทที่ 4 เป็นการนำเสนอผลการประเมินภายใน ตีค่าผลสำเร็จ+หลักฐาน

5 รูปแบบ บทที่ 4 มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ ร้อยละของ ความสำเร็จ
ผลการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 1. 2. ผลการประเมินเฉลี่ย

6 การบรรยายผล ข้อมูลความตระหนัก ข้อมูลการปฏิบัติ
ผลที่เกิด (ข้อมูลความสำเร็จ)

7 ข้อมูลความตระหนัก เช่น นโยบายสถานศึกษา แผน/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ( 5 ข้อ )

8 ข้อมูลปฏิบัติ ภารกิจ/งาน วิธีดำเนินการ/การปฏิบัติงาน โครงการ ต่าง ๆ

9 ข้อมูลผลสำเร็จ เขียนล้อไปตามเกณฑ์ เช่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…มีความพึงพอใจ นำความรู้ไปใช้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

10 ตารางวิเคราะห์โครงการ
โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน 1 2 3 โครงการ 2. โครงการ 3. กิจกรรม 4. กิจกรรม

11 ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4
ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4

12 เครื่องมือ 1. เอกสารหลักฐานจาก กาปฏิบัติงาน
1. เอกสารหลักฐานจาก กาปฏิบัติงาน 2. สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ตามมาตรฐาน

13 เครื่องมือเก็บข้อมูล
ม.1 = ก.3,7 (ความพึงพอใจ) ก.4,5,6 (การนำความรู้ไปใช้)

14 ม.2 และ ม.3 (พื้นฐาน) แบบบันทึกข้อมูล แบบสังเกต
แบบตรวจสอบชิ้นงาน นศ. (รายงาน โครงงาน กพช.)

15 ม.4 ม.5 ม.8 ม.9 ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ว่ามี/ไม่มี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ ว่ามีระดับใด บันทึกคะแนน

16 ม.6 และ ม.7 สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
ครู ผู้บริหาร เครือข่าย ผู้เรียนผู้รับบริการ

17 การสร้างเครื่องมือ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ พิจารณาจากเกณฑ์ ออกแบบคำถาม

18 ตัวอย่างเครื่องมือ

19 ประสบการณ์ การประเมินภายนอก

20 หลักฐานร่องรอย : ครู แผนการสอน บันทึกหลังการสอน บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน
หลักฐานการพัฒนาตนเอง

21 หลักฐานร่องรอย:ผู้เรียน
หลักฐานการเป็นนักศึกษา ใบงาน/ผลงาน บันทึกความรู้ รายงานผลการทำโครงงาน กพช. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

22 หลักฐานร่องรอย:สถานศึกษา
แผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

23 หลักฐานร่องรอย:สถานศึกษา
คำสั่งของสถานศึกษา บันทึกการประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษา

24 (ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งโครงการพิเศษ)
โครงการต่าง ๆ (ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งโครงการพิเศษ)  มีการประเมินผล และมีการรายงานผล

25 แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
 ต้องมีระบบการให้บริการ ที่มีร่องรอยการใช้ มีเอกสารการรายงานผล หลักสูตรสถานศึกษา

26 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ที่ใช้ในขณะที่ปฏิบัติงาน ใช้ในการเก็บข้อมูลตาม SAR เช่น แบบสำรวจ แบบสังเกต แบบสอบถาม ฯลฯ

27 การจัดแฟ้มเอกสาร ม.1 = 1 ตัวบ่งชี้ ม.2 = 4 ตัวบ่งชี้ ม.3 = 4 ตัวบ่งชี้
ม.4 = 6 ตัวบ่งชี้ ม.5 = 2 ตัวบ่งชี้ ม.6 = 4 ตัวบ่งชี้ ม.7 = 2 ตัวบ่งชี้ ม.8 = 3 ตัวบ่งชี้ ม.9 = 2 ตัวบ่งชี้ (รวม 28 ตัวบ่งชี้)

28 กรอบการประเมินตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพ กศน.
การจัดแฟ้มเอกสาร กรอบการประเมินตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพ กศน.

29 สรุปการจัดเอกสาร ศึกษา มาตรฐาน กศน. (9/28) จัดเอกสารตามการปฏิบัติงาน
เอกสารครบทุกเกณฑ์ (ถ้าไม่มี/หาไม่พบ/จัดทำเพิ่ม)

30 เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา

31 เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา
เอกสาร สถานที่/ศรช. เตรียมชุมชน เครือข่าย ผู้เรียน/ผู้รับบริการ

32 เตรียมทำการบ้านก่อน สมศ.มา
วิเคราะห์ 5 มาตรฐานของ สมศ.

33 เตรียมทำการบ้านก่อน สมศ.มา
เอกสาร สถานที่/ศรช. เตรียมชุมชน เครือข่าย ผู้เรียน/ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google