งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน SAR การเขียน SAR คำนึง อุยตระกูล กศน. อำเภอบ้านไผ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน SAR การเขียน SAR คำนึง อุยตระกูล กศน. อำเภอบ้านไผ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน SAR การเขียน SAR คำนึง อุยตระกูล กศน. อำเภอบ้านไผ่

2 บทที่ 4 ผลการประเมิน ตนเอง 9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้

3 วิธี การประเมินภายใน กำหนดวัตถุประสงค์ / แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดกรอบการประเมิน สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันสรุป อภิปรายผล เขียนรายงานผลการประเมิน (SAR)

4 การเขียน บทที่ 4 เป็นการนำเสนอผลการ ประเมินภายใน ตีค่าผลสำเร็จ+หลักฐาน

5 รูปแบบ บทที่ 4 มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ ร้อยละ ของ ความ สำเร็จ ผลการประเมิน ปรับปรุ ง พอใ ช้ ดีดี มาก 1. 2. ผลการ ประเมินเฉลี่ย

6 การบรรยายผล ข้อมูลความตระหนัก ข้อมูลการปฏิบัติ ผลที่เกิด (ข้อมูลความสำเร็จ)

7 ข้อมูลความตระหนัก เช่น นโยบายสถานศึกษา แผน/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ( 5 ข้อ )

8 ข้อมูลปฏิบัติ ภารกิจ/งาน วิธีดำเนินการ/การ ปฏิบัติงาน โครงการ ต่าง ๆ

9 ข้อมูลผลสำเร็จ เขียนล้อไปตามเกณฑ์ เช่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน … มี ความพึงพอใจ นำ ความรู้ไปใช้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

10 ตารางวิเคราะห์โครงการ โครงการ / กิจกรรม มาตรฐาน 123 … 1. โครงการ..........  2. โครงการ..........  3. กิจกรรม..........  4. กิจกรรม.......... 

11 ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4

12 เครื่องมือ 1. เอกสารหลักฐานจาก กาปฏิบัติงาน 2. สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ตามมาตรฐาน

13 เครื่องมือเก็บข้อมูล ม.1 = ก.3,7 (ความพึงพอใจ) ก.4,5,6 (การนำความรู้ไปใช้)

14 ม.2 และ ม.3 (พื้นฐาน) แบบบันทึกข้อมูล แบบสังเกต แบบตรวจสอบชิ้นงาน นศ. (รายงาน โครงงาน กพช.)

15 ม.4 ม.5 ม.8 ม.9 ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ว่ามี/ไม่มี วิเคราะห์ข้อมูลจากการ ตรวจสอบ ว่ามีระดับใด บันทึกคะแนน

16 ม.6 และ ม.7 –สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ –เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง –ครู ผู้บริหาร เครือข่าย –ผู้เรียนผู้รับบริการ

17 การสร้างเครื่องมือ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ พิจารณาจากเกณฑ์ ออกแบบคำถาม

18 ตัวอย่างเครื่องมือ

19 ประสบการณ์ การประเมินภายนอก

20 หลักฐาน ร่องรอย : ครู แผนการสอน บันทึกหลังการสอน บันทึกพฤติกรรม ผู้เรียน หลักฐานการพัฒนา ตนเอง

21 หลักฐานร่องรอย : ผู้เรียน หลักฐานการเป็น นักศึกษา ใบงาน / ผลงาน บันทึก ความรู้ รายงานผลการทำ โครงงาน กพช. หลักฐานการเข้าร่วม กิจกรรม

22 หลักฐานร่องรอย : สถานศึกษา แผนพัฒนาระยะ ยาว แผนปฏิบัติการ ประจำปี แผนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

23 หลักฐานร่องรอย : สถานศึกษา คำสั่งของ สถานศึกษา บันทึกการประชุม คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ สถานศึกษา

24 โครงการต่าง ๆ ( ที่สอดคล้องตาม แผนปฏิบัติการรวมทั้ง โครงการพิเศษ )  มีการประเมินผล และมีการรายงาน ผล

25 แหล่งเรียนรู้ภายใน / ภายนอก  ต้องมีระบบการ ให้บริการ ที่มีร่องรอยการ ใช้ มีเอกสารการ รายงานผล หลักสูตรสถานศึกษา

26 เครื่องมือรวบรวม ข้อมูล ที่ใช้ในขณะที่ ปฏิบัติงาน ใช้ในการเก็บข้อมูล ตาม SAR เช่น แบบสำรวจ แบบ สังเกต แบบสอบถาม ฯลฯ

27 การจัดแฟ้ม เอกสาร ม.1 = 1 ตัวบ่งชี้ ม.2 = 4 ตัวบ่งชี้ ม.3 = 4 ตัวบ่งชี้ ม.4 = 6 ตัวบ่งชี้ ม.5 = 2 ตัวบ่งชี้ ม.6 = 4 ตัวบ่งชี้ ม.7 = 2 ตัวบ่งชี้ ม.8 = 3 ตัวบ่งชี้ ม.9 = 2 ตัวบ่งชี้ (รวม 28 ตัวบ่งชี้)

28 การจัดแฟ้ม เอกสาร  กรอบการประเมินตาม มาตรฐาน การประกันคุณภาพ กศน.

29 สรุปการจัดเอกสาร ศึกษา มาตรฐาน กศน. (9/28) จัดเอกสารตามการ ปฏิบัติงาน เอกสารครบทุกเกณฑ์ ( ถ้าไม่มี / หาไม่ พบ / จัดทำเพิ่ม )

30 เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา

31 เอกสาร สถานที่/ศรช. เตรียมชุมชน เครือข่าย ผู้เรียน/ผู้รับบริการ เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา

32 วิเคราะห์ 5 มาตรฐาน ของ สมศ. เตรียมทำการบ้านก่อน สมศ.มา

33 เอกสาร สถานที่ / ศรช. เตรียมชุมชน เครือข่าย ผู้เรียน / ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt การเขียน SAR การเขียน SAR คำนึง อุยตระกูล กศน. อำเภอบ้านไผ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google