งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒
กลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิทยากร ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒

2 ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

3 สามารถประเมินและพัฒนาตนเอง ให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น
ระดับนักเรียน สามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่า....สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ สามารถประเมินและพัฒนาตนเอง ให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น

4 ระดับครูผู้สอน เป็นรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียน
สามารถดูคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอน จากใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียน ทั้งโรงเรียนดังแสดงในภาพ

5 ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถพิจารณาค่าสถิติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อยรายมาตรฐานการเรียนรู้ พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงกับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน ที่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ที่ใกล้เคียงกัน และระดับประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการนิเทศฯ แล้วส่งเสริม สนับสนุนฯ

6 ระดับสังกัด ต้นสังกัดของโรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถนำผลการสอบ O-NET ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน กระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษาให้นิเทศ กำกับติดตาม จัดทำระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งผลักดัน ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google