งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษ กรณ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพม. ๔๒ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษ กรณ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพม. ๔๒ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษ กรณ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพม. ๔๒ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

2 ใบรายงานผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบ ถูกในแต่ละข้อ ระดับ โรงเรียน ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

3 ระดับนักเรียน สามารถดูผลคะแนนของ ตนเองในแต่ละวิชาว่า.... สูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน ระดับสังกัด และ ระดับประเทศ สามารถประเมินและพัฒนา ตนเอง ให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น

4 ระดับครูผู้สอน สามารถดูคะแนนรายวิชาที่ ตนเองสอน จากใบรายงานผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นรายงานผลการสอบ รายบุคคลของนักเรียน ทั้งโรงเรียนดังแสดงในภาพ

5 ระดับผู้บริหาร สถานศึกษา สามารถพิจารณาค่าสถิติในทุก กลุ่มสาระวิชาและแยกย่อยราย มาตรฐานการเรียนรู้ พิจารณาผล การสอบในภาพรวมของวิชา จาก คะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงกับโรงเรียน ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือ โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน ที่มี สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน การสอน ที่ใกล้เคียงกัน และ ระดับประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและ พัฒนาการเรียนการสอนของ โรงเรียนยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการ นิเทศฯ แล้วส่งเสริม สนับสนุนฯ

6 ระดับสังกัด ต้นสังกัดของโรงเรียนทุก โรงเรียน สามารถนำผลการ สอบ O-NET ไปวิเคราะห์เพื่อ พัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มี ความรู้ ความชำนาญใน สาขาวิชาที่สอน กระตุ้น ผู้บริหารสถานศึกษาให้นิเทศ กำกับติดตาม จัดทำระบบ ช่วยเหลือนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง ผลักดัน ให้มีการปรับปรุงและ พัฒนาการเรียนการสอน การ วัดและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษ กรณ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพม. ๔๒ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google