งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน การบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 3.1 เรื่องการติดตามที่ดินของเทศบาลตาม โครงการทอฝันปันรัก ( กองสวัสดิการฯ ) 3.2 เรื่องการสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดการ เปลี่ยนระบบไม้กระดกใช้การ์ด ทางเข้าที่จอดรถตลาดเทศบาล ( สำนักการ คลัง ) วาระที่ 4 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ ( สำนักปลัดเทศบาล ) วาระที่ 5 เรื่องรายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ( สำนักปลัดเทศบาล ) วาระที่ 6 เรื่องโครงการพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ ( กอง วิชาการฯ )

2 วาระที่ 7 เรื่องการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ( กองวิชาการฯ ) วาระที่ 8 เรื่อง การนำเสนอผลงานและกิจกรรมของแต่ละ หน่วยงาน - สำนักการคลัง วาระที่ 9 เรื่องปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฎิบัติงาน ของแต่ละกอง วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) - ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรี ----------------------------------

3 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

4 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้า ส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

5 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้าส่วนการ บริหารงานเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา

6 วาระที่ 3 เรื่องติดตามมติหัวหน้า ส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 3.1 เรื่องการติดตามที่ดินของเทศบาลตามโครงการ ทอฝันปันรัก ( กองสวัสดิการฯ ) 3.2 เรื่องการ สรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนระบบ ไม้กระดกใช้การ์ดทางเข้าที่จอดรถตลาดเทศบาล ( สำนักการคลัง )

7 วาระที่ 4 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ

8 วาระที่ 5 รายงานผลการ ดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

9 วาระที่ 6 เรื่องโครงการพิษณุโลกเมืองน่าอยู่

10 วาระที่ 7 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบสารสนเทศ

11 วาระที่ 8 เรื่องการนำเสนอผลงานและ กิจกรรมของ แต่ละหน่วยงาน ( สำนักการคลัง )

12 วาระที่ 9 เรื่องปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกอง

13 วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) - ข้อสั่งการของ นายกเทศมนตรี

14 พิษณุโลก เมืองน่าอย ู่ เทศบาลนคร พิษณุโลก WWW.phsmun.go.thE-Mail:mayor@phsmun.go.th


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google