งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. อำนวยการ การแจ้งเตือน การเฝ้าระวัง การรับ แจ้งเหตุ และการระงับเหตุ ติดตามและรายงาน สถานการณ์การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย 2. ปฏิบัติและประสานความร่วมมือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย 3. พัฒนาและจัดระบบการสื่อสารเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีด ความสามารถใน การปฏิบัติการด้าน สาธารณภัย พัฒนาเครือข่ายการ สื่อสารแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พัฒนา ประสิทธิภาพการ แจ้งเตือน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ด้านสาธารณภัย เสริมสร้าง ความ ร่วมมือ ด้านการ ประหยัด พลังงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1) ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณภัย 1) จำนวนครั้งของการเกิด อัคคีภัยในอาคารสูงอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุม คน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และ โรงแรม 80 ครั้ง 25 2) เพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติการ ด้านสา ธารณภัย 2) ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ตามมาตรฐานที่กำหนดมีการ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน ร้อยละ 100 25 3) พัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร แบบบูรณาการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3) การจัดทำเครือข่ายวิทยุ สื่อสารเพื่อการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 5 ขั้นตอน 25 4) พัฒนาประสิทธิภาพการแจ้ง เตือนเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย 4) จำนวนครั้งของการแจ้ง เตือนเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม 50 ครั้ง 20

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 5) เสริมสร้างความร่วมมือด้าน การประหยัดพลังงาน 5) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 5 1) ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำความ สะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสง สว่างแบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google