งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านพืชและผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านพืชและผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านพืชและผลิตภัณฑ์

2 สืบเนื่องคณะกรรมการควบคุมยาง ประชุมครั้ง ที่ 2/57 เมื่อ 26 ธ. ค. 57 ที่ประชุม ได้มีความเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใน 3 แนวทาง สืบเนื่องคณะกรรมการควบคุมยาง ประชุมครั้ง ที่ 2/57 เมื่อ 26 ธ. ค. 57 ที่ประชุม ได้มีความเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใน 3 แนวทาง 1. สถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางยางพารา ระดับท้องถิ่น 2. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางในรูปแบบที่ใช้ใน การส่งออก คือยางแผ่นดิบรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และน้ำยางข้น 3. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ นำยางพารา ผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายเพื่อจำหน่ายทั้งในและ ต่างประเทศ มอบหมาย กสส. รายงานความก้าวหน้าให้ กนย. ทราบ ต่อไป ทั้งนี้ขอให้ กสส. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นรายสหกรณ์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันใน มาตรการต่าง ๆ ด้านยางพาราที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการ

3 รายชื่อจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจยางพารา ในภาคเหนือ 15 จังหวัด ที่จังหวัดเจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 เชียงราย 44 2 เชียงใหม่ 79 3 ลำพูน 21 4 ลำปาง 11 5 พะเยา 37 6 น่าน 11 7 แพร่ 22 8 ตาก 22 9 พิษณุโลก 511 10 อุตรดิตถ์ 11 11 กำแพงเพชร 22 12 อุทัยธานี 22 13 เพชรบูรณ์ 11 14 นครสวรรค์ 11 15 สุโขทัย 35 15 3750

4 การรายงานข้อมูลใน ระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา

5 รายงานวิธีการรายงานกำหนดรายงาน 1) ผลการรวบรวมและ จำหน่ายผลผลิตยางพารา เป้าหมาย : สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจ ยางพาราทุกแห่ง รายงานผ่านระบบ Intranet : - การรายงานแผน – ผล การดำเนินธุรกิจ ยางพารา ทุกวันจันทร์ 2) รายงานแผน – ผล การเบิกเงินกู้ ธ. ก. ส. 1) รายงานผ่านระบบ Intranet : - รายงานแผน – ผล การเบิกเงินกู้ ธ. ก. ส. 2) แบบการติดตามการยื่นขอกู้เงินของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในโครงการ สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ Email: cpdplant@gmail.com ทุกวันจันทร์ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของ เดือน จนกว่าระบบการ รายงาน แผน – ผล การ เบิกเงินกู้จะสมบูรณ์ 3) รายงานราคายางพารารายงานผ่านระบบ Intranet : - รายงานราคายางพารา ทุกวันจันทร์

6 ปัญหา / อุปสรรคแนวทางปฏิบัติ 1) การรายงานขาดความต่อเนื่อง บางจังหวัดไม่รายงานทุกสัปดาห์ ให้รายงานทุกสัปดาห์ หากไม่มีผลงานในสัปดาห์นั้นให้ คีย์เป็นศูนย์เข้าในระบบ 2) การคีย์ข้อมูลหน่วยนับจาก ตัน เป็น กิโลกรัม ให้ตรวจสอบรายงานก่อนการคีย์ในระบบทุกครั้ง หาก มีแก้ไขให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคารหลังจาก นั้นระบบจะปิด ให้โทรแจ้ง สพส. เพื่อ สพส. จะได้ รวบรวมส่งให้ ศสท. แก้ไขในระบบ 3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เข้าร่วม โครงการฯ 10,000 ลบ. แต่คีย์ใน โครงการฯ 5,000 ลบ. ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งปรับแก้ฐานข้อมูลกับสำนัก พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้ตรงกัน

7 หน้า รายงาน ของ ส่วนกลาง

8 1. การเลือกรอบระยะเวลารายงานในระบบ Key ทุกวัน จันทร์ ( ถัดจากที่เก็บข้อมูล ) ต้อง เก็บข้อมูลรอบ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เช่น วัน จันทร์ที่ 19 ม. ค. 58 ควรเลือกรอบระยะเวลาการ Key ข้อมูล รอบวันที่ 11 – 18 ม. ค. 58 2. การ Key ข้อมูลปริมาณรวบรวม และ จำหน่าย เป็น จำนวนตัน มีจังหวัด Key ปริมาณเป็น กิโลกรัม ทำให้ยอดมากเกินความเป็น จริง ควรตรวจสอบก่อน Key ทุกครั้ง 3. ให้ Key ข้อมูลทุกสถาบันที่ดำเนินธุรกิจยางพารา หากไม่มีความเคลื่อนไหว ในรอบสัปดาห์นั้น ให้ Key ข้อมูลเป็น 0 คำแนะนำการ Key ข้อมูลในระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา

9 4. หาก Key ข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งข้อมูลที่ ต้องการแก้ไขในระบบ เพื่อนำเรียนทาง ศสท. ซึ่งปัจจุบันระบบจะเปิดให้แก้ไขได้เฉาะสัปดาห์ ปัจจุบัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น โดย ศสท. จะพิจารณาให้แก้ไขตามความเหมาะสม 5. การ Key ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ Key ข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการฯ คำแนะนำการ Key ข้อมูลในระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านพืชและผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google