งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee e-mail : drsook@siam.edu Siam University e-mail : drsook@siam.edu Siam Universitydrsook@siam.edu

2 คอมพิวเตอร์เพื่อ การสื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร @ ความหมายของข้อมูล @ ความหมายของ ฐานข้อมูล @ ความหมายของระบบ สารสนเทศ

3 ความหมายของ ข้อมูล ความหมายของ ข้อมูล  STAIR said that “ Data is the raw facts such as names, hours worked, and order numbers. “  GUPTA said that “ Data is the raw material from which information is generated. Data appear in the form of text, numbers, figures, or any combination of these.

4 ความหมายของ ข้อมูล ความหมายของ ข้อมูล  ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ให้ ความหมายของ ข้อมูลคือ การกำหนดปริมาณและ / หรือ คุณภาพ ของทรัพยากรใน ระบบตัวเลข อักษร รูป ภาพเคลื่อนไหว เสมือนจริง หรือประสม ประสานระบบ ดังกล่าวได้

5 ความหมายของ ข้อมูล ความหมายของ ข้อมูล  อักขระ  เสียง  เส้น สามมิติ  ภาพ เคลื่อนไหว  สถานการณ์ จำลอง  เสมือนจริง

6 ความหมาย ของฐานข้อมูล ความหมาย ของฐานข้อมูล  การจัด วิเคราะห์ข้อมูล ให้เป็น หมวดหมู่เพื่อ ง่ายต่อการ เก็บ ค้นหา นำบางส่วน หรือทั้งหมด มาประมวลผล และ / หรือ ใช้ ในงานนิเทศ ศาสตร ตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

7 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ  STAIR said that “ Information is the one of an organization’s more valuable resources. A collection of facts organized so they have more value than the facts alone. “

8 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ  GUPTA said that “ Information is the data processed and converted in to a form that is useful to the decision maker. Facts, principles, Knowledge, experience, and intuition, are applied to convert data into information.

9 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ  ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ได้ ให้ความหมายของระบบ สารสนเทศไว้ว่า “ ระบบ สารสนเทศคือการจัดเก็บ ค้นหา ประมวลผล ข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อ แสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร  ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ได้ให้ความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสื่อสารไว้ว่า “ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร คือการจัดเก็บ ค้นหา ประมวลผล ข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงผลในรูป แบบ ต่าง ๆ ด้วยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก “

11 เทคโนโลยีสารนิเท ศ  เทคโนโลยี สารสนเทศเริ่ม ใช้ระยะแรกใน กิจการ ธนาคารและ เป็น ต้นแบบที่ ใช้พัฒนา ระบบ สารสนเทศใน ปัจจุบัน

12 MEGADOC  Mega Documentary

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิเทศศาสตร  ข้อมูลภาพ เคลื่อนไหว  การทำ โปรโมชั่น เพลง

14 จงอธิบายถึงความแตกต่าง ของ MIS กับ WWW  ๑. จัดโครงสร้างเหมือนกัน  ๒. การประมวลผลและค้นหาอาจ แตกต่างกัน  ๓. MIS ค้นหาแบบแตกกิ่ง  ๔. WWW ค้นหาสิ่งที่ป้อนเข้าแบบ เส้นตรงตามลำดับ  ๕. MIS ออกแบบ Report ก่อน Input  ๖. WWW Input และ Report คือสิ่ง เดียวกัน  ๗. MIS ประมวลผล Input ก่อน Report


ดาวน์โหลด ppt Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google