งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Review ระบบสารสนเทศ (Information system : IS) เป็นระบบ หรือ องค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อ ตอบสนองจุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Review ระบบสารสนเทศ (Information system : IS) เป็นระบบ หรือ องค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อ ตอบสนองจุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 Review ระบบสารสนเทศ (Information system : IS) เป็นระบบ หรือ องค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อ ตอบสนองจุดประสงค์ ในการ รวบรวม (Collect)/ เข้าถึงและปรับปรุง (Manipulated) / และ ( disseminate) ข้อมูลและข้อสนเทศ(สารสนเทศ) และสร้างผลตอบกลับเพื่อให้ได้ผลตอบกลับตาม จุดประสงค์ 2

3 Review สารสนเทศ คือทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญมากอย่าง หนึ่งในองค์กร ทางธุรกิจจะ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Revenues) และ ลดต้นทน (reduce costsX 3

4 Information Concepts Data : Raw facts Information : Collection of facts organized in such a way that they have value beyond the facts themselves Process : Set of logically related tasks Knowledge : Awareness and understanding of a set of information 4

5 5 Data, Information, and Knowledge

6 6 What is an Information System?

7 Input, Processing, Output, Feedback Input Activity of gathering and capturing raw data Processing Converting data into useful outputs Output Production of useful information, usually in the form of documents and reports Feedback Information from the system that is used to make changes to input or processing activities Feedback is critical to successful operation of a system 7

8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ สารสนเทศ If an organization’s information is not accurate or complete People can make poor decisions, costing thousands, or even millions, of dollars Value of Information is depending on the type of data that user need Some characteristics become more valuable than others 8

9 The Value of Information Directly linked to how it helps decision makers achieve their organization’s goals Valuable information Can help people and their organizations perform tasks more efficiently and effectively 9

10 Computer-Based Information Systems Technology infrastructure Includes all hardware, software, databases, telecommunications, people, and procedures Configured to collect, manipulate, store, and process data into information 10

11 Business Information System Business information system are often integrated in some products or services and can be delivered by the same software package 11

12 12 Business Information Systems

13 13 The Development of Business Information Systems

14 Electronic and Mobile Commerce E-commerce : Any business transaction executed electronically between Companies (business-to-business, B2B) Companies and consumers (business-to-consumer, B2C) Consumers and other consumers (consumer-to-consumer, C2C) Business and the public sector Consumers and the public sector 14

15 Electronic and Mobile Commerce (continued) Mobile commerce (m-commerce) Transactions conducted anywhere, anytime E-commerce Can enhance a company’s stock prices and market value Electronic business (e-business) Uses information systems and the Internet to perform all business-related tasks and functions 15

16 16 Electronic and Mobile Commerce (continued) E-Business จะครอบคลุม E-Commerce เพราะใช้ทั้งระบสารสนเทศและเครือข่าย อินเตอร์เน็ต เพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน บัญชี การเงิน การตลาด การ ผลิต และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

17 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems and Enterprise Resource Planning Transaction Any business-related exchange, such as payments to employees and sales to customers Transaction processing system (TPS) Organized collection of people, procedures, software, databases, and devices used to record completed business transactions 17

18 ระบบสารสนเทศแยกตามลักษณะการ ดำเนินงาน : TPS TPS เป็นระบบที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและ ประมวลผลเบื้องต้น ต้องมีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี ระบบ TPS มักจะเป็นงานที่เกิดขึ้นประจำรายวัน เกิดบ่อยครั้ง เก็บข้อมูลที่จะมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลหลักของระบบ หน้าที่  ประมวลผลธุรกรรมเบื้องต้น  จัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ภายหลัง 18

19 แบบจำลอง TPS : Transaction Processing System 19

20 20 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems อัตราค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน เป็น ข้อมูลนำเข้า (Input) ของ TPS ระบบ Payroll เพื่อสร้าง Pay Check

21 ลักษณะของ TPS 1. มักจะเป็นระบบที่คนในองค์กรเป็นผู้นำเข้า ข้อมูลเพื่อความถูกต้องของข้อมูล 2. เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี TPS บางระบบสามารถให้ผู้ใช้ระบบที่เป็น บุคคลภายนอกสามารถทำการนำเข้าข้อมูล ได้ 3. การประมวลผล TPS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 3.1 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) 3.2 การประมวลผลทันที (Real time Processing) 21

22 TPS Can speed business activities and reduce clerical costs Management information system (MIS) Organized collection of people, procedures, software, databases, and devices that Provides routine information to managers and decision makers 22 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems

23 23 หน้าที่ของ MIS คือ ใช้ข้อมูลจาก TPS ขององค์กรในการประมวลผลของระบบ Enterprise Systems: Transaction Processing Systems

24 แบบจำลอง Management Information System 24

25 ประเภทรายงาน MIS Periodic Report : รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด Summarize Reports : รายงานสรุป Exception Report : เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อ เงื่อนไขเฉพาะ On Demand Report : เป็นรายงานที่ต้องมี แต่ไม่ มีกำหนดการใช้ที่แน่นอน 25

26 Notify Traveler Receive Ticket Order Reserve Seats Charge Credit Card Confirm Flight(s) Issue e-Ticket Plan Trip Check Flights Submit Ticket Order Receive e-Ticket Seats Available Use Credit Card? Charge OK? Seats Available ? Notify Traveler Frequent Flyer Mileage Sufficient? Subtract Mileage NO YES NO YES NO YES NO YES Traveler Airline Web Site YES NO 26

27 Question


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. Review ระบบสารสนเทศ (Information system : IS) เป็นระบบ หรือ องค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อ ตอบสนองจุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google