งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ มัลติ ” (Multi) “ มัลติ ” (Multi) “ มีเดีย ” (Media ) หลายๆ อย่าง ผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ มัลติ ” (Multi) “ มัลติ ” (Multi) “ มีเดีย ” (Media ) หลายๆ อย่าง ผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ มัลติ ” (Multi) “ มัลติ ” (Multi) “ มีเดีย ” (Media ) หลายๆ อย่าง ผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร

3 “ มัลติมีเดีย ” หมายถึง “ การนำ องค์ประกอบของสื่อ ชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน “ มัลติมีเดีย ” หมายถึง “ การนำ องค์ประกอบของสื่อ ชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน

4 การนำสื่อหลากหลาย ประเภทมาใช้จัดทำเป็นสื่อ การเรียนการสอน การนำเสนอสิ่งที่ น่าสนใจที่ทำให้เข้าใจ ได้ง่ายขึ้น การโต้ตอบและ การปฎิสัมพันธ์กัน ระหว่างคนกับ คอมพิวเตอร์ ด้าน การศึกษา ด้านผู้ เยี่ยมชม ด้านผลิต สื่อ

5 ข้อค วาม ภาพ นิ่ง ภาพ เคลื่อ นไหว ภาพ เคลื่อ นไหว เสีย ง วีดีโ อ

6 หมายถึง การนำองค์ประกอบ ของสื่อชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหวหรือ แอนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) มา ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผ่าน กระบวนการทางระบบ คอมพิวเตอร์

7 กระบวนการทางระบบ คอมพิวเตอร์ การ นำเข้า (Input ) การ นำเข้า (Input ) การ ประมวล (Proces sing) การ ประมวล (Proces sing) การ แสดงผล (Output) การ แสดงผล (Output) การจัดเก็บ ข้อมูล (Storage) การจัดเก็บ ข้อมูล (Storage)

8

9 CPU ( ซีพียู )

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt “ มัลติ ” (Multi) “ มัลติ ” (Multi) “ มีเดีย ” (Media ) หลายๆ อย่าง ผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google