งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

111/2 หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสทะเบียน 6-51-02-05/1-003 โทรศัพท์ 0-5357-4699 089-8541199.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "111/2 หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสทะเบียน 6-51-02-05/1-003 โทรศัพท์ 0-5357-4699 089-8541199."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 111/2 หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสทะเบียน 6-51-02-05/1-003 โทรศัพท์ 0-5357-4699 089-8541199

2 1.สถานการณ์การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน(วสช.) 1.1 ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อกลุ่มสตรีสหกรณ์หนองยางฟ้า-หนองยางไคล ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์ อำเภอแม่ทา รวมตัวเพื่อแปรรูปผลผลิตเกษตร การทำน้ำพริกตาแดง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 มีสมาชิก 22 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่ม 60 คน มีการ ระดมหุ้นๆละ 100 บาท เป็นเงิน 35,400 บาท

3 1.สถานการณ์การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน(วสช.) 1.2 การบริหารงานวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 7 คน ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายตลาด ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี สมาชิก ปัจจุบัน 60 คน ลงหุ้น ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 35,400 บาท กฎระเบียบวิสาหกิจชุมชน - มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 35 ข้อ - ประกอบด้วยทั้งเรื่องของการบริหารจัดการการกลุ่ม สมาชิก คณะกรรมการเงินออม การแบ่งปันผลประโยชน์

4 1.สถานการณ์การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน(วสช.) การแบ่งปันผลประโยชน์ สมาชิก 50 % คณะกรรมการ 20 % สมทบกองทุน 10% สาธารณประโยชน์ 5% ศึกษาดูงาน 10%

5 กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2551 แปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 2,000 กก. แปรรูปน้ำพริกลาบ 4,000 ขวด แปรรูปน้ำพริกตาแดง 5,000 กระป๋อง แปรรูปทำแหนมหมู 200 กิโลกรัม ขนมทองพับลำไย

6 แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1.ฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ -ขนมทองม้วน ทองพับจากลำไย -ข้าวแต๋นน้ำลำไย -ขนมอบ (เค้กลำไย คุกกี้ลำไย ขนมปัง) 2. จัดสร้างโรงเรือนแปรรูป 1 หลัง งบองค์การบริหารส่วนตำบล 300,000 บาท 3. จัดสร้างเตาตากลำไยพลังแสงอาทิตย์ งบจากสหกรณ์จังหวัดลำพูน 99,000 บาท

7 แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4. จัดทำโครงการของบประมาณฝึกอบรม ความรู้จากการทำขนมจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และศึกษาจาก กศน. 5. จัดทำป้ายสลากผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ (ลำไย) งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ เครือข่ายปี 2551 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูป ผลผลิตเกษตร งบประมาณ 20,000 บาท

8

9

10 2. การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ,ตำบล ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน 2.1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน -ศึกษาและทำความเข้าใจใน พรบ.ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนทุกรูปแบบ -รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ -ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน -ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน -ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน

11 2. การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ,ตำบล -ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดย การจัดทำเวทีเรียนรู้ -ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้องและ อปท. -เยี่ยมเยียน ติดตามผล การดำเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชน -ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงาน -ดำเนินงานตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2548 ทุกขั้นตอน

12 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1. วิเคราะห์ SWOT -จุดแข็ง -ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการด้าน บัญชี ปี 2550 ระดับจังหวัดและระดับภาคและรอง ชนะเลิศที่ 2 ระดับประเทศ -ผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตเกษตรที่มีในท้องถิ่น ราคาถูก -ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน อย. -ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และเอกชน -มีการระดมหุ้นจากสมาชิกทุกเดือน -กลุ่มได้รับการยอมรับจากชุมชน

13 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1. วิเคราะห์ SWOT - จุดอ่อน -สมาชิกขาดความรู้ด้านการผลิต -ตลาดมีน้อย ไม่แน่นอน - คณะกรรมการบางคนรับผิดชอบหลาย ตำแหน่ง ไม่มีเวลา เข้าร่วมอบรม - สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่สามารถ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง

14 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1. วิเคราะห์ SWOT @โอกาส -ผู้นำท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านให้การ สนับสนุน -กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก อปท.

15 ๑ข้อจำกัด - ด้านการตลาดมีจำกัด - ต้นทุนการผลิตสูงและราคาไม่แน่นอน

16 ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สหกรณ์-ตรวจบัญชีสหกรณ์ -พัฒนาสังคมฯ-พัฒนาชุมชน -อปท.-กศน. -ธกส.-สาธารณสุข ปัญหาการทำงานของกลุ่ม -ตามจุดอ่อน และข้อจำกัดในการวิเคราห์ SWOT

17 แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองยางไคล พัฒนา หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กิจกรรมปัญหาแนวทางพัฒนา ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง1.ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ รับรองมาตรฐาน อย. 2.ตลาดมีน้อย 3.บรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้ มาตรฐาน 1.ขอคำแนะนำจากสาร สาธารณสุขจังหวัด 2.หาตลาดต่างจังหวัด ออกงานจำหน่ายสินค้า 3.จัดทำป้ายฉลากและ กล่องบรรจุลำไยโดยใช้ งบกรมส่งเสริมการเกษตร ขนมทองม้วน1.ยังไม่มีความรู้การ ทำขนม 1.ขอวิทยากรจาก กศน. และพัฒนาสังคมฯ ขนมอบทุกชนิดที่มี ส่วนผสมของลำไย 1.ยังไม่มีความรู้การทำ ขนมอบ 2.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ 1.ของบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และอบต.ทาทุ่งหลวง

18 แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองยางไคล พัฒนา หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปี 2551 ที่กิจกรรมจำนวนช่วง ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่ ให้การ สนับสนุน 1.ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง2,500 กก.25 กค.-กย.500,000กู้ธนาคาร ออมสิน 2.จัดสร้างโรงเรือนแปร รูป 1 หลังเมย.300,000อบต. 3.ปรับโรงเรือน(จัดสร้าง เตาอบพลัง แสงอาทิตย์) 1 เตามิย.99,000สำนักงาน สหกรณ์ จังหวัด 4.จัดทำฉลาก บรรจุ ภัณฑ์ ชนิดละ 5,000 ชิ้น พค.-มิย.20,000พัฒนาสังคม ฯ 5.ของบประมาณอบรม การทำขนมอบการทำ น้ำลำไยพร้อมดื่ม 3 วันตค.-พย.10,000กศน. 6.อบรมทำขนมทองม้วน ลำไย 1 วันเมย.1,000กษอ.แม่ทา วิทยากร

19


ดาวน์โหลด ppt 111/2 หมู่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสทะเบียน 6-51-02-05/1-003 โทรศัพท์ 0-5357-4699 089-8541199.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google