งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางการ ดำเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจ การรวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางการ ดำเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจ การรวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบแนวทางการ ดำเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจ การรวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ ตามคู่มือสำนักงาน คณะกรรมการกระจาย อำนาจ ฯ

4 1. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นร่วมกับรัฐในการสำรวจ รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5 1.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและ แผนใช้งบประมาณ 1.2 สนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 1.3 ออกแบบสำรวจข้อมูล ( ภป.1) แบบคัดเลือก ( ภป.2) และจัดพิมพ์ 1.4 สำรวจข้อมูล ( แบบ ภป.1) ที่ เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเดิม หรือนวัตกรรมใหม่ไม่เกิน 4 ดาว และรวบรวม

6 2. รัฐกับองค์กรส่วน ท้องถิ่นร่วมกันศึกษา วิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเด่น ( แบบภป.2) และ ร่วมวิเคราะห์ คัดสรร 2.2 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร / องค์กร เกษตร / เจ้าของผลิตภัณฑ์ภูมิ ปัญญา / นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับ คัดเลือก ฯ ตามแบบภป. 2 ทำการศึกษา วิจัย เช่น ประสานงาน ทีมวิทยากรกระบวนการ การจัดเวที ชุมชน ฯ

8 3. รัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นร่วมกัน พัฒนาทดสอบภูมิปัญญา ท้องถิ่น

9 3.1 นำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา / นวัตกรรมใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาทดสอบเชิงลึกและฝึก ปฏิบัติในกลุ่มเกษตรกร / องค์กร เกษตร โดยประสานงานวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเด่น และสร้าง อาชีพ จุดเรียนรู้ในชุมชน 3.2 ส่งเสริมการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนและทรัพย์สินทางปัญญา

10 4. รัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นร่วมกัน 4. รัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นร่วมกัน เผยแพร่ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเครือข่าย เผยแพร่ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเครือข่าย

11 4.1 สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้และ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ประสบผลสำเร็จในเครือข่ายและ จัดให้มีการแลกเปลี่ยน ที่ประสบผลสำเร็จในเครือข่ายและ จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.2 จัดทำเอกสารและเผยแพร่ใน ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางการ ดำเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจ การรวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google