งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ยุทธนา พูนพานิช พบ., อว.เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน บธม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร) ModernManagement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ยุทธนา พูนพานิช พบ., อว.เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน บธม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร) ModernManagement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ยุทธนา พูนพานิช พบ., อว.เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน บธม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร) ModernManagement

2 เมื่อลมเปลี่ยนทิศ บางคน... สร้างกังหัน บางคน...สร้างกำแพง

3

4

5 ความรู้ของผู้บริหาร Know Something in Everything Know Something in Everything Know Everything in Something Know Everything in Something เก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง

6 ทฤษฎี X 1.ไม่ชอบทำงาน 2. ขาดความกระตือรือร้น 3. ขาดความรับผิดชอบ 4. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 5. มีคนอื่นควบคุมจึงทำงาน ทฤษฎี Y 1. ชอบทำงาน 2. มีเป้าหมายและกระตือรือร้น 3. มีความรับผิดชอบ 4. ชอบคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 5. ควบคุมตัวเองได้

7 “ การบริหารคือกระบวนการ ทำงานกับคนโดยอาศัยคน เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน แปลง ”

8 ลักษณะของการบริหาร 1.เป็นการทำงานกับคนโดยอาศัยคน 2.ทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 3.เป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 4.เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5.จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

9 “ การบริหาร คือ ศิลปะการ ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น ”

10 1.Performance Responsibilities 2.Goal accomplishments

11 2.Goal accomplishment High performance “ High Productivity ” High satisfaction “ Quality of Work Life ”

12 ผลการปฏิบัติงาน Performance การสนับสนุน Support ความสามารถ Ability ความพยายาม Effort = xx

13

14 Luther Gulick & Lyndall Urwick P =Planning P =Planning O = Organizing O = Organizing S = Staffing S = Staffing D = Directing D = Directing Co = Coordinating Co = Coordinating R = Reporting R = Reporting B = Budgeting B = Budgeting

15 P = Planning P = Planning O = Organizing O = Organizing C = Commanding C = Commanding C = Coordinating C = Coordinating C = Controlling C = Controlling Henri Fayol (1841-1925)

16 Harold D. Koontz P = Planning P = Planning O = Organizing O = Organizing S = Staffing S = Staffing D = Directing D = Directing C = Controlling C = Controlling

17 Organizing Leading (At present) Planning Controlling

18 ความรู้ของผู้บริหาร Know Something in Everything Know Something in Everything Know Everything in Something Know Everything in Something เก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง

19 Planning Goal Strategy Activity Organizing Structure Human Resource Other Resource Controlling Perform meas. Comparison Corrective Act. Leading Leadership Motivation The Management Process

20 กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายขององค์การ รวมทั้งวิธีการที่ จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

21 Top Manager Middle Manager First line Manager Strategic planning Operation Planning

22 “ การจัดองค์กร ” “ การจัดองค์กร ” Structure Duties & Responsibilities Human resource Other resource

23 สายการบังคับบัญชา ขนาดการควบคุม

24 Authority : อำนาจหน้าที่ Responsibility : ความรับผิดชอบ Unity of command : เอกภาพในการบังคับบัญชา Empowerment : การมอบอำนาจ

25

26 1. Functional structure : โครงสร้างตามหน้าที่ โครงสร้างตามหน้าที่ 2. Divisional structure : โครงสร้างตามหน่วยงาน โครงสร้างตามหน่วยงาน 3. Hybrid structure : โครงสร้างแบบผสม โครงสร้างแบบผสม

27 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ฝ่ายการพยาบาลฝ่ายชันสูตรฝ่ายบริหาร

28 ประธาน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายเครื่อง แต่งกาย ฝ่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด ฝ่ายเครื่องกีฬา

29 ประธาน ฝ่ายบริหาร บัญชีบุคคล ฝ่ายเงินกู้ฝ่ายสาขา บัญชีบุคคลบัญชีบุคคล

30 ประธาน สมชาย สมรัก สมมาตร สมรัก สมนึก สมพร สมศรี สมนึก สมเกียรติ ผู้จัดการโครงการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ผู้จัดการ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย การเงิน สมพร สมหญิง สมบัติ

31 สายการบังคับบัญชายาว ขนาดการควบคุมแคบ

32 สายการบังคับบัญชาสั้นขนาดการควบคุมกว้าง

33 Past (Pyramid) Present (Flat Organization) Future (Work Team)

34

35 Leadership ( ภาวะผู้นำ ) การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารร่วมกับการจูง ใจในการทำให้สมาชิกขององค์กร ทำงานของ ตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรได้รับผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ Motivation ( การจูงใจ ) Performance ( ผลงาน )

36 ภาวะผู้นำ…กระบวนการที่มีอิทธิพล ของผู้นำเหนือผู้ตาม เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การใน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

37 1.Power (อำนาจ) 2.Authority (อำนาจหน้าที่) 3.Influence (อิทธิพล) 4.Charisma (บารมี)

38 Lord Acton (1834-1902) “ tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely ”

39 “ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความ รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ” “ The great power comes great responsibilities ” Peter Parker (Spiderman I)

40 Country Club Management Improvement Management Team Management Task Management Middle-of-the- Road Management Robert R. Blake & Jane S. Mouton

41 Hersey & Blanchard ความพร้อม(Readiness)ความสามารถ(Ability)ความเต็มใจ(Willingness) =+ LowHigh M1M2M3M4 Unable Unwilling Unable Willing Able Unwilling Able Willing Moderate

42 Relationship Behavior Task Behavior STYLE OF LEADER S1 S2S3 S4 High task and low relationship Low relationship and low task High task and high relationship High relationship and low task High Low

43 Do the right things Innovator Develop Inspire Long-term view Ask “what&why” Originate Importance On the system Do the things right Administer Maintain Control Short-term view Ask “ how&when ” Imitate Urgency In the system

44 การชักจูงให้บุคคลอื่นแสดงพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ โดยเฉพาะการใช้ความพยายามอย่างเต็ม ที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การจูงใจ

45 Abraham Harold Maslow เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการของมนุษย์ก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นขั้นๆ เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการของมนุษย์ก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นขั้นๆ (1908-1970)

46 Physiological Need Safety Need Social Need Esteem Need Self-Actualization Need 1 2 3 4 5

47 ความพยายาม (Effort) ผลงาน (Performance) ผลลัพธ์ (Outcome) ความคาดหวังใน ผลงานจากความ พยายามที่ใช้ไป ความคาดหวังใน ผลลัพธ์จาก ผลงานที่เกิดขึ้น คุณค่าของ ผลลัพธ์ที่ได้

48 Vroom’s Expectancy Theory 1. ความพยายามและผลงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน “พยายามมาก จะมีผลงานมาก” 2. ผลงานกับรางวัลมีความเกี่ยวเนื่องกัน “ผลงานดี จะได้รางวัลตอบแทน” 3. คุณค่าของรางวัล “รางวัลที่ได้ต้องสอดคล้องและ ตรงกับความต้องการของผู้รับ”

49 Kathleen K. Reardon ในทุกองค์กร สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความช่วย เหลือของ อำนาจ อิทธิพล และการจูงใจ ซึ่งมีความ สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน.......จะเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับความ สามารถในการได้มาซึ่ง อำนาจ อิทธิพลและการจูงใจ ภายใต้การใช้มันอย่างชาญฉลาด.......

50 การสนับสนุนSupportความสามารถAbilityความพยายามEffort = x Performance x

51 คือ กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมที่ ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ หากมีความเบี่ยงเบนไป ก็จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

52 InputProcessOutput Feedforward Control Concurrent Control Feedback Control Anticipateproblem Correctproblem as they happening Correctproblem after they occured

53 Father of Modern Management

54

55 Must do for

56 Peter F. Drucker “ ผู้บริหารชั้นยอด อาจจะมีทั้งที่ฉลาดเป็นกรด หรือสมองทึ่มทึบ ใจกว้างเป็นแม่น้ำ หรือเค็มเป็น ทะเล สนใจแต่ตัวเลขตรงหน้า หรือฝันไกลถึง อนาคต ทว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลทุกคน ล้วน ทำตาม ข้อปฏิบัติสามัญ 8 ประการนี้ ”

57 1.มีอะไรบ้างที่ต้องทำ....ให้สำเร็จ 2.สิ่งที่ทำอยู่ ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

58 3.ต้องพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 4.รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 5.รับผิดชอบต่อการสื่อสาร 6.ให้ความสำคัญกับ “โอกาส” มากกว่า “ปัญหา” ที่เกิดขึ้น

59 ClearClear ConciseConcise CompleteComplete

60 7.ต้องดำเนินการประชุมให้เกิดผล 8.คิดและพูดในฐานะ “ We ” มากกว่าในฐานะ “ I ” มากกว่าในฐานะ “ I ”

61 Continuous Improvement Continuous Improvement ผู้ประเมินคือลูกค้า ผู้ประเมินคือลูกค้า ทำงานเป็นทีม รับฟังความ ทำงานเป็นทีม รับฟังความ คิดเห็นของทุกฝ่าย คิดเห็นของทุกฝ่าย ปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง ปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง Empowerment Empowerment ทำให้พนักงานมีความสามารถ ทำให้พนักงานมีความสามารถในทุกๆด้าน ผู้บริหารจำเป็นต้องลงมา ผู้บริหารจำเป็นต้องลงมา เกี่ยวข้องโดยตรงในบางเรื่อง เกี่ยวข้องโดยตรงในบางเรื่อง

62 ใครที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ของหนามแหลม ใครที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ของหนามแหลมก็จะได้ต้นกล้าของหนามแหลมนั้นงอกงามใน ไร่นาของเขา และเขาเท่านั้นที่จะถูกหนาม แหลมทิ่มตำ

63 จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

64 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นพ.ยุทธนา พูนพานิช พบ., อว.เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน บธม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร) ModernManagement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google