งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 วิวัฒนาการ ทฤษฎีการจัดการ. กำแพงเมืองจีน พีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 วิวัฒนาการ ทฤษฎีการจัดการ. กำแพงเมืองจีน พีระมิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 วิวัฒนาการ ทฤษฎีการจัดการ

2 กำแพงเมืองจีน พีระมิด

3 แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง 1. Classical Approaches to Management 2. Behavioral Approaches to Management 3. Quantitative Approaches to Management 4. Modern Approaches to Management

4 การจัดการแบบคลาสสิก (Classical Approaches to Management) Scientific Management Bureaucratic Management Administrative Principles

5 การจัดการเชิง วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 1.1 แนวคิดของ Frederick Winslow Taylor 1.2 แนวคิดของ Frank &Lillian Gilbreth

6 1.1 แนวคิดของ Frederick W. Taylor 1856-1915 หลัก วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ในการ จัดการและ พัฒนาคนงานให้ ใช้ความสามารถ ในการทำงานได้ อย่างสูงสุด เพื่อ สร้างผลผลิตและ ความมั่งคั่งให้แก่ องค์การ Frederick W. Taylor

7 พัฒนาหลักการ 4 ข้อ 1. งานทุกงานจะต้องทำงาน ตามวิธีทำงาน 2. มีหลักเกณฑ์ในคัดเลือก คนงานชัดเจน 3. คนงานต้องได้รับการอบรม ก่อนทำงาน 4. ฝ่ายบริหารต้อง ควบคุมดูแลและร่วมมือกับ พนักงานปฏิบัติงาน

8 1.2 แนวคิดของ Frank&Lillian Gilbreth การศึกษาเวลา และการ เคลื่อนไหว (Time and Motion Study) เพื่อ ออกแบบการ ทำงานและระบบ การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดมาตรฐาน งานและแผนการ จ่ายค่าจ้าง Frank (1868-1924) Lillian ( 1878-1972)

9 การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management) นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน ให้ความสนใจ ศึกษาและ พยายาม พัฒนา แนวความคิด เกี่ยวกับระบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภายในองค์การ Max Weber 1864-1920

10 ลักษณะระบบราชการ มีการแบ่งงานกันทำอย่าง ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชา ลดหลั่นกันลงมา (Hierarchy of authority) มีระเบียบและกฎเกณฑ์อย่าง เป็นทางการ ไม่มีความเป็นส่วนตัว การก้าวหน้าในอาชีพการงาน ยึดถือหลักคุณธรรม

11 การจัดการตามหลักการ บริหาร (Administrative Management) แนวคิดของ Henri Fayol 1841- 1925 วิศวกรและนัก บริหาร อุตสาหกรรม ชาวฝรั่งเศส ให้ หลักการและข้อคิด สำคัญเกี่ยวกับการ บริหารอย่างเป็น รูปธรรม การจัด กิจ กรรมการบริหารจาก มุมมองของผู้บริหาร มิใช่ระบบปฏิบัติการ

12 POCCC Planning Organization Commanding Coordinating Controlling

13 Luther Gulick 1892 – 1992 POSDCO RB MODEL

14 Plannin g Organizi ng Staffing Directin g, Co- ordinati ng Reporti ng Budgeti ng

15 การจัดการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approaches to Management) ทฤษฎีลำดับขั้น ความต้องการ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y

16 ทฤษฎีลำดับขั้นความ ต้องการ Abraham Maslow’s Need theory 1908-1970 1. Physiological needs 2. Safety and security needs 3. Social needs 4. Esteem needs 5. Self - actualization needs

17

18 Douglas McGregor. 1906- 1964 Theory X Theory Y

19 Douglas McGregor. ทฤษฎี X ไม่ชอบทำงาน ขาดความ กระตือรือร้น ขาดความ รับผิดชอบ ต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง ต้องมีคนอื่น ควบคุมจึงจะ ทำงาน ทฤษฎี Y ชอบทำงาน มีเป้าหมายและ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ชอบคิดริเริ่ม ใหม่ๆ และ สร้างสรรค์ ควบคุมตัวเองได้

20 การศึกษาการจัดการเชิง ปริมาณ (Quantitative Approaches to Management) วิทยาการจัดการหรือการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Management Science หรือ Operation Research) การจัดการด้านการ ดำเนินงาน (Operation Management) ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ (Management Information System)

21 แนวคิดเรื่องการจัดการ สมัยใหม่ (Modern Approaches to Management) 1. การจัดการและการคิด อย่างเป็นระบบ (System Thinking and Management) 2. การจัดการเชิง สถานการณ์ (Contingency Management) 3. การรื้อปรับระบบ (Reengineering) 4. องค์การเรียนรู้และการ จัดการความรู้ (Learning Organization and Knowledge Management)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 วิวัฒนาการ ทฤษฎีการจัดการ. กำแพงเมืองจีน พีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google