งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leadershi p ภาวะ ผู้นำ. Leader บุคคลที่สามารถใช้ อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ ทำงานหนักเหนือทุ่มเท ให้กับงาน จนประสบ ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leadershi p ภาวะ ผู้นำ. Leader บุคคลที่สามารถใช้ อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ ทำงานหนักเหนือทุ่มเท ให้กับงาน จนประสบ ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Leadershi p ภาวะ ผู้นำ

2 Leader บุคคลที่สามารถใช้ อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ ทำงานหนักเหนือทุ่มเท ให้กับงาน จนประสบ ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ต้องการ

3 Leadership ความเป็นผู้นำ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของ บุคคลที่ชักนำให้คนมา ประสานกัน พาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ดีงาม

4 Power ความสามารถที่ทำให้ บุคคลอื่นทำตามที่ผู้ใช้ อำนาจต้องการ

5 Leader Leadership Power

6 Referent Coercive Expert Legitimate Reward

7 ความ แตกต่าง ของ ผู้บริหาร & ผู้นำ

8 ลักษณะของผู้บริหาร Administer a copy maintain short - range view intimate does thing right classical good solider

9 ลักษณะของผู้นำ Innovator an original develop long-rage perspective originate does the right things own person

10 ความแตกต่าง Administer a copy maintain short - range view intimate does thing right classical good solider Innovator an original develop long-rage perspective originate does the right things own person

11 LEADERSHIP L = LOVE E = EDUCATION A = ADAPTABILTY D = DECISIVENESS

12 E = ENTHUSIASM R = RESPONSIBILITY S = SACRIFICE & SINCERE H = HARMORIZE

13 I = INTELLECTUAL CAPACITY P = PERSUASIVENESS

14 ทฤษฎีภาวะผู้นำ Trait Theory Behavior Theory Contingency Theory

15 Trait Theory ทฤษฎีลักษณะความเป็นผู้นำ ลักษณะส่วนตัวลักษณะทางกายภาพ

16 Behavior Theory ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ – ทฤษฎีของ Ralph White & Ronal Lippitt – การศึกษาของมหาวิทยาลัย Michigan – การศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio – ตาข่ายการจัดการของ Blake & Mouton

17 ทฤษฎีของ Ralph White & Ronal Lippitt ผู้นำแบบเผด็จการ ผู้นำประชาธิปไตย ผู้นำเสรีนิยม

18 การศึกษาของ มหาวิทยาลัย Michigan Employee - centered Employee - centered ผู้จัดการ Job -centered Job -centered

19 การศึกษาของ มหาวิทยาลัย Ohio Low Initiating Structure High Low Consideration High

20 ตาข่ายการจัดการของ Blake & Mouton The managerial Grid (1,9) (9,9) (5,5) (1,1)(9,1) 1 9 91 การผลิต บุคคล

21 Contingency Theory ทฤษฎีของ Heysey and Blanchard ’ s Theory

22

23 S3 S2 S4S1 พฤติกรรมงาน พฤติกรรมสัมพันธ์ Participating selling telling delegating LOWHIGH High Task High Relationship High Task Low Relationship Low Task High Relationship Low Task Low Relationship

24 สูง กลาง ต่ำ R4R4 R3R3 R2R2 R1R1 S4S4 S3S3 S2S2 S1S1 มีความสามารถ มีความเต็มใจ มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ ไม่มีความสามารถ มีความเต็มใจ ไม่มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ Telling SellingParticipatingDelegating

25 ที่มาของผู้นำ ผู้นำโดยกำเนิด ผู้นำที่มีความอัจฉริยะ ผู้นำที่เกิดขึ้นตามสายงาน บริหาร ผู้นำตามสถานการณ์

26 ผู้นำโดยกำเนิด พระพุทธเจ้า

27 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

28 ผู้นำที่มีความอัจฉริยะ พ. ต. ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร

29 นายธนินทร์ เจียรวนนท์

30

31

32 ผู้นำที่เกิดขึ้นตามสายบริหาร ระบบการจำแนกตำแหน่ง –“ Put the right man on the right job ”

33 ผู้นำตามสถานการณ์ จะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ ลุล่วงไปด้วยดี


ดาวน์โหลด ppt Leadershi p ภาวะ ผู้นำ. Leader บุคคลที่สามารถใช้ อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ ทำงานหนักเหนือทุ่มเท ให้กับงาน จนประสบ ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google