งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leadership Lesson 6 ภาวะผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leadership Lesson 6 ภาวะผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Leadership Lesson 6 ภาวะผู้นำ

2 Leader บุคคลที่สามารถใช้อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ทำงานหนักเหนือทุ่มเทให้กับงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

3 Leadership ความเป็นผู้นำ
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให้คนมาประสานกัน พาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม

4 Power ความสามารถที่ทำให้บุคคลอื่นทำตามที่ผู้ใช้อำนาจต้องการ

5 Leader Leadership Power

6 Legitimate Reward Power Expert Coercive Referent

7 ความแตกต่างของ ผู้บริหาร & ผู้นำ

8 ลักษณะของผู้บริหาร Administer a copy maintain short - range view
intimate does thing right classical good solider

9 ลักษณะของผู้นำ Innovator an original develop long-rage perspective
originate does the right things own person

10 ความแตกต่าง Administer a copy maintain short - range view intimate
does thing right classical good solider Innovator an original develop long-rage perspective originate does the right things own person

11 LEADERSHIP L = LOVE E = EDUCATION A = ADAPTABILTY D = DECISIVENESS

12 E = ENTHUSIASM R = RESPONSIBILITY S = SACRIFICE & SINCERE H = HARMORIZE

13 I = INTELLECTUAL CAPACITY
P = PERSUASIVENESS

14 ทฤษฎีภาวะผู้นำ Trait Theory Behavior Theory Contingency Theory

15 Trait Theory ทฤษฎีลักษณะความเป็นผู้นำ ลักษณะส่วนตัว ลักษณะทางกายภาพ

16 Behavior Theory ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
ทฤษฎีของRalph White & Ronal Lippitt การศึกษาของมหาวิทยาลัย Michigan การศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio ตาข่ายการจัดการของ Blake & Mouton

17 ทฤษฎีของ Ralph White & Ronal Lippitt
ผู้นำแบบเผด็จการ ผู้นำประชาธิปไตย ผู้นำเสรีนิยม IOWA UNIVERSITY

18 การศึกษาของมหาวิทยาลัย Michigan
Employee - centered ผู้จัดการ Job -centered

19 การศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio
Low Initiating Structure High Consideration

20 ตาข่ายการจัดการของ Blake & Mouton
The managerial Grid (1,9) (9,9) (5,5) (1,1) (9,1) 1 9 การผลิต บุคคล

21 Contingency Theory ทฤษฎีของ Heysey and Blanchard’s Theory

22 ทฤษฎีของ Heysey and Blanchard’s Theory

23 S2 S3 S4 S1 selling delegating telling พฤติกรรมสัมพันธ์ Participating
HIGH S2 S3 Participating selling Low Task High Relationship High Task High Relationship delegating telling Low Task Low Relationship High Task Low Relationship S4 S1 พฤติกรรมงาน LOW HIGH

24 สูง กลาง ต่ำ R4 R3 R2 R1 S4 S3 S2 S1 Delegating Participating Selling
มีความสามารถ มีความเต็มใจ มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ ไม่มีความสามารถ มีความเต็มใจ ไม่มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ S4 S3 S2 S1 Delegating Participating Selling Telling

25 ที่มาของผู้นำ ผู้นำโดยกำเนิด ผู้นำที่มีความอัจฉริยะ
ผู้นำที่เกิดขึ้นตามสายงานบริหาร ผู้นำตามสถานการณ์

26 ผู้นำโดยกำเนิด พระพุทธเจ้า

27 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ผู้นำที่มีความอัจฉริยะ
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

29 นายธนินทร์ เจียรวนนท์

30

31

32 ผู้นำที่เกิดขึ้นตามสายบริหาร
ระบบการจำแนกตำแหน่ง “Put the right man on the right job”

33 ผู้นำตามสถานการณ์ จะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปด้วยดี


ดาวน์โหลด ppt Leadership Lesson 6 ภาวะผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google