งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.......................................... การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง CUP……………………… …. ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.......................................... การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง CUP……………………… …. ปีงบประมาณ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.......................................... การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง CUP……………………… …. ปีงบประมาณ 2555

2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง NCD DM/HT จำนวนกี่ Slide ก็ได้

3 แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ จะทำอย่างไรไม่ให้กลุ่มปกติเป็นเสี่ยงหรือป่วย Pre DM/HT ให้กระบวนการอะไรไปบ้างมีแผน จะจัดการกลุ่มนี้อย่างไร การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในปี 55 (ต.ค.-กพ.) ทำอะไรไปบ้าง ถ้ายังไม่ทำมีแผน จะทำเมื่อไหร่ Lab ตัวไหนที่ไม่ได้ทำ วางแผนระบบการ refer ผู้ป่วยยัง รพ.สต. อย่างไร จะส่งต่อเท่าไหร่ เมื่อไหร่

4 แผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ NCD Board ด้านเบาหวาน/ความดันฯ กิจกรรมมี (ระดับ CUP) ยังไม่ได้ดำเนิน การใดๆ มี Manage Care Protocol เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายการตรวจตา เครือข่ายการส่ง LAB การอบรมบุคคลากรรองรับ แผนงาน โครงการ/ การจัด KM ระดับ CUP

5 ผลการดำเนินงาน

6 ข้อมูลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน สถานบริการจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง จำนวนผู้ป่วย เบาหวานร่วม ความดัน โลหิตสูง รวม รายเก่ารายใหม่รายเก่ารายใหม่ รพ.............. รพ. สต...... รวม

7 การคัดกรอง DM/HT ภาพรวม กิจกรรมDM คน/ร้อยละ HT คน/ร้อยละ จำนวนประชากรอายุ >35 ปี.........(คน) กลุ่มปกติ..........(....%) กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน..........(....%) กลุ่มเสี่ยงสูง..........(....%) กลุ่มป่วย..........(....%) กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน..........(....%)

8 การคัดกรอง DM แยกราย สถาน บริการ สถาน บริการ จำนว น ปชก. > 35 ปี กลุ่ม ปกติ กลุ่ม เสี่ยง กลุ่ม เสี่ยง สูง ผู้ป่วย ราย ใหม่ ผู้ป่วย ราย เก่า ผู้ป่วย ทั้งหม ด อัตรา ความ ชุก อัตรา การ เกิด โรค ใหม่ รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

9 การคัดกรอง HT แยกรายสถานบริการ สถาน บริการ จำนวน ปชก.> 35 ปี กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงผกลุ่ม เสี่ยงสูง ผู้ป่วยราย ใหม่ ผู้ป่วยราย เก่า ผู้ป่วย ทั้งหมด อัตราความ ชุก อัตราการ เกิดโรค ใหม่ รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

10 การจัดตั้ง Clinic DPAC ในสถานบริการ ระดับ รพ.จำนวนแห่งร้อยละ รพศ/รพท. รพช รพ.สต.

11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเภท กลุ่ม เสี่ยง จำนวนกลุ่ม เสี่ยงสูง (ราย) ได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (ราย) ร้อยละ กลุ่มเสี่ยงสูง DM กลุ่มเสี่ยงสูง HT

12 Secondary Prevention DM แยกรายสถานบริการ สถานบริการจำนวนผู้ป่วย เบาหวาน ได้รับการ ตรวจ A1C ผล A1C < 7ได้รับการวัด BP BP < 130/ 80 mmHg ได้รับการเจาะ LDL - Cholesterol ผลLDL – Cholesterol< 100 mg% รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

13 Secondary Prevention HT แยกรายสถานบริการ สถานบริการจำนวนผู้ป่วย HT 1BP < 140/ 90 mmHg ได้รับการ ตรวจ FBSค่า FBS <126 mg% ได้รับการ ตรวจ Lipid Profile ค่า LDL – Cholesterol <100 mg% ได้รับการ ตรวจ Urine Proteins ค่า Urine Proteins neg. รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

14 ภาวะแทรกซ้อน DM แยกรายอำเภอ สถานบริการไต eGFR (หาค่า creatinine และ คำนวณตามสูตร MDRD ค่า e- GFR<60mL/min /1.73m ) มี Retino pathyมีแผลที่เท้า/ตัด เท้า/ตัดขา/ตัด นิ้วเท้า หัวใจ(AMI ICD รหัส I21,I22 ที่ กลับมาภายใน 4 wk,I210-I213 สมอง(Stroke ICD I160- I166,I67.2,I67. 8,I67.9 ไม่รวม SDx S00-T99) รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

15 ภาวะแทรกซ้อน HT รายอำเภอ สถานบริการFBS≥126 mg% ค่า LDL – Cholesterol> 100 mg% Proteins 1+ ขึ้นไป >1.5 mg% ในชาย>และ >1.4 mg% ในหญิง ค่า GFR<60mL/ min/1.73m รพ..... รพ. สต......... รวม ผลงาน ต. ค. – ก. พ. 55

16 การสอนเรื่อง Self Management DM(5 M) กิจกรรมจำนวน ผป.ที่ได้รับการ สอน (คน-ร้อยละ) จำนวน ผป.ที่ได้รับการ สอนและสามารถ ดำเนินการได้เอง (คน- ร้อยละ) จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการสอน 5 M 1. Meter = Monitoring blood/BP( เจาะน้ำตาลและวัดความดันโลหิตที่ บ้านเอง) 2.Meds= taking medication (ปรับ ยาได้เอง) 3.Meals=healthful eating (การ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ) 4.Move= being active (การออก กำลังกายส่ำเสมอ>30 นาที/วัน/3ครั้ง ต่อสัปดาห์) 5.More= สามารถแก้ปัญหาฉุกเฉิน และอาการเตือนได้ มีหรือไม่

17 ภาคผนวก

18 สูตรการคำนวณอัตราความชุก (Prevalence) -กลุ่มประชากรทั้งหมดที่ทำการคัดกรอง = A (หมายถึง จำนวนประชากรในกลุ่มอายุที่ทำการคัดกรอง 15 ปี ขึ้นไป หรือ35 ปี ขึ้นไป) - ประชากรอายุมากกว่า 35 =B - กลุ่มเสี่ยงต่อโรค =C - กลุ่มเสี่ยงสูง = D - ผู้ป่วยใหม่ =E - ผู้ป่วยเก่า = F - ผู้ป่วยทั้งหมด= G (E+F) สูตรการคำนวณ(G/A)*100

19 สูตรการคำนวณอัตราการเกิดโรค (Incidence) -กลุ่มประชากรทั้งหมดที่ทำการคัดกรอง = A (หมายถึง จำนวนประชากรในกลุ่มอายุที่ทำการคัด กรอง 15 ปี ขึ้นไป หรือ35 ปี ขึ้นไป -ประชากรอายุมากกว่า 35 =B - กลุ่มเสี่ยงต่อโรค =C - กลุ่มเสี่ยงสูง = D - ผู้ป่วยใหม่ =E - ผู้ป่วยเก่า = F - ผู้ป่วยทั้งหมด= G (E+F) สูตรการคำนวณ Incidence = ( E /A)*100


ดาวน์โหลด ppt โดย.......................................... การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง CUP……………………… …. ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google