งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการ เรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในการ เรียนสอน วิชาโครงการเพื่องานอาชีพของ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการ เรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในการ เรียนสอน วิชาโครงการเพื่องานอาชีพของ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการ เรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในการ เรียนสอน วิชาโครงการเพื่องานอาชีพของ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปี การศึกษา 2553 นางดารุณี เสือ ทองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

2 ความ เป็นมา ปัจจุบันการจัดการเรียน การสอนจะใช้การบูรณาการ จากแหล่งความรู้ต่างๆ รอบตัวมาสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และมีวิธีคิดที่ หลากหลาย www.utt.ac.th

3 วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อ การเรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการใน กระบวน การเรียนการสอนวิชาโครงการ เพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขา การบัญชีและสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 www.utt.ac.th

4 วิธีดำเนินก าร แบบสอบถาม แบบมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ มาก ที่สุด มาก น้อย และน้อย ที่สุด สร้าง เครื่องมือ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล จากนักศึกษา จำนวน 97 ชุด ครูผู้สอน 10 ชุด (100%) รวบรวม ข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean: x ̅ ) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ www.utt.ac.th

5 รายการ X ระดับความ คิดเห็น 1. จากการจัดการเรียนการสอนทำ ให้นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหา 3.24 มาก 2. นักศึกษามีความตระหนักถึง ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.73 มากที่สุด 3. นักศึกษามีความตระหนักถึง ความสำคัญของชุมชน ผู้นำ ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 3.62 มากที่สุด 4. นักศึกษาสามารถสร้างความ ร่วมมือในการทำโครงการให้ ผู้เกี่ยวข้องได้สำเร็จ 3.47 มากที่สุด 5. นักศึกษาสามารถดำเนินการ ตามแผนการจัด การเรียนรู้ได้ เหมาะสม 3.68 มากที่สุด ผลจากการศึกษา

6 รายการ X ระดับความ คิดเห็น 6. นักศึกษาสามารถจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ใน การนำเสนอโครงการได้ 3.64 มากที่สุด 7. นักศึกษาสามารถดำเนิน กิจกรรมการเรียนรู้และ ประเมินผลได้หลากหลายวิธี สอดคล้องและเหมาะสม 3.38 มากที่สุด 8. นักศึกษาสามารถเผยแพร่ โครงการเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ได้ 3.17 มาก 9. นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน แผนการจัด การเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่อง 3.23 มาก 10. นักศึกษาสามารถนำเสนอ โครงการตาม กำหนดเวลา 3.14 มาก รวม 3.43 มากที่สุด

7 สรุป ผลการวิจัย ด้านครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการ ปฏิบัติมากที่สุดคือ นักศึกษาสามารถ นำเสนอโครงการตามกำหนดเวลา ด้านนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการ ปฏิบัติมากที่สุดคือ นักศึกษามีความ ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญา ท้องถิ่น www.utt.ac.th

8 การนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ 1. ทำให้ทราบผลการศึกษาการเรียนการ สอนแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ใน องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ บริบท ปัจจัย เบื้องต้น กระบวนการ ผลตามวัตถุประสงค์ และผลกระทบ 2. สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็น แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเรียนการ สอน แบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้โดย การนำเสนอรูปแบบโครงการ ของ โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยีในปีการศึกษา ต่อไป www.utt.ac.th

9 ขอขอบคุ ณ www.utt.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการ เรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในการ เรียนสอน วิชาโครงการเพื่องานอาชีพของ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google