งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในการเรียนสอน วิชาโครงการเพื่องานอาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 นางดารุณี เสือทองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ความเป็นมา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจะใช้การบูรณาการจากแหล่งความรู้ต่างๆ รอบตัวมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิธีคิดที่หลากหลาย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการในกระบวน การเรียนการสอนวิชาโครงการเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาดโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553

4 วิธีดำเนินการ สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย และน้อยที่สุด สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จำนวน 97 ชุด ครูผู้สอน 10 ชุด (100%) 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅ ) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติที่ใช้

5 ผลจากการศึกษา รายการ X ระดับความคิดเห็น 1. จากการจัดการเรียนการสอนทำให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 3.24 มาก 2. นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.73 มากที่สุด 3. นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 3.62 4. นักศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือในการทำโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้สำเร็จ 3.47 5. นักศึกษาสามารถดำเนินการตามแผนการจัด การเรียนรู้ได้เหมาะสม 3.68

6 6. นักศึกษาสามารถจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ใน การนำเสนอโครงการได้ 3.64
รายการ X ระดับความคิดเห็น 6. นักศึกษาสามารถจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ใน การนำเสนอโครงการได้ 3.64 มากที่สุด 7. นักศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลได้หลากหลายวิธี สอดคล้องและเหมาะสม 3.38 8. นักศึกษาสามารถเผยแพร่โครงการเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนได้ 3.17 มาก 9. นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการจัด การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 3.23 10. นักศึกษาสามารถนำเสนอโครงการตาม กำหนดเวลา 3.14 รวม 3.43

7 สรุปผลการวิจัย ด้านครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ นักศึกษาสามารถนำเสนอโครงการตามกำหนดเวลา ด้านนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติมากที่สุดคือ นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ทำให้ทราบผลการศึกษาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้โดยนำเสนอรูปแบบโครงการ ในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลตามวัตถุประสงค์ และผลกระทบ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอน แบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้โดยการนำเสนอรูปแบบโครงการ ของโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยีในปีการศึกษาต่อไป

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google