งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมิน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทำ รายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมิน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทำ รายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมิน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทำ รายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

2 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การ ให้คะแนน คะแน นเต็ม คะแ นนที่ ได้ 7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 7.1 จัดทำรายงาน ประจำปีที่เป็นรายงาน การประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียน มีข้อ 1= 2 คะแนน มีข้อ 2= 1 คะแนน มีข้อ 3=0.5 คะแนน สำหรับ โรงเรียน จัดตั้งใหม่ให้ พิจารณา ตามความ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง = 2 คะแนน ไม่ต่อเนื่อง = 1 คะแนน 2  ™ 1. มี 3 ปีการศึกษา ต่อเนื่อง  ™ 2. มี 2 ปีการศึกษา ต่อเนื่อง  ™ 3. มี 1 ปีการศึกษา

3 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแน นที่ได้ 7.2 สาระสำคัญของ รายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย  ™ 1. มีข้อมูลพื้นฐาน / ทั่วไป  ™ 2. มีสาระสำคัญของ แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจและ วิธีการดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมาย  ™ 3. มีสาระสำคัญของ แผนปฏิบัติการประจำปี มี 6 ข้อ =5 คะแนน มี 5 ข้อ =4 คะแนน มี 4 ข้อ =3 คะแนน มี 1-3 ข้อ =2 คะแนน 5

4 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแน นที่ได้ 7.2 สาระสำคัญของ รายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย ( ต่อ )  ™4. มีผลการประเมินใน รอบปีตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน  ™ 5. มีสรุปผลการพัฒนา  ™ 6. มีข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนาในอนาคต มี 6 ข้อ =5 คะแนน มี 5 ข้อ =4 คะแนน มี 4 ข้อ =3 คะแนน มี 1-3 ข้อ =2 คะแนน 5

5 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแ นนที่ ได้ 7.3 นำผลการรายงาน ประจำปีให้ คณะกรรมการบริหาร ของโรงเรียนเห็นชอบ  คณะกรรมการบริหาร ของโรงเรียนให้ความ เห็นชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร มี = 1 คะแนน 1

6 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแน นที่ ได้ 7.4 จัดให้มีการเผยแพร่ รายงานประจำปีให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ  1. หน่วยงานต้น สังกัด  ™ 2. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ™ 3. สาธารณชน ( บิดามารดา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ) มี 2-3 ข้อ =1 คะแนน มี 1 ข้อ =0.5 คะแนน 1

7 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแน นที่ ได้ 7.5 นำรายงานประจำปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านต่างๆ  ™1. ด้านวิชาการ  ™2. ด้านบริหารทั่วไป ( กิจการนักเรียน อาคาร สถานที่และ ความสัมพันธ์ กับชุมชน )  ™3. ด้านบริหารงาน บุคคล  ™4. ด้านงบประมาณ  5. อื่นๆ............................ มี 4-5 ข้อ =1 คะแนน มี 2-3 ข้อ =0.5 คะแนน 1

8 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแน นเต็ม คะแน นที่ได้ 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8.1 เสริมสร้างแนวความคิดการ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักใน ความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษาที่มุ่งการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น วัฒนธรรมในการทำงานปกติ  2. มีการอบรม หรือพัฒนาครู และบุคลากรให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาความต้องการของ โรงเรียน หรือ หน่วยงานต้น สังกัด มี 2 ข้อ = 4 คะแนน มี 1 ข้อ =2 คะแนน 4

9 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแ นนที่ ได้ 8.2 พัฒนาการบริหาร จัดการและการจัดการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่องของ โรงเรียน ใช้ข้อมูลการ วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก  ™ 1. การประเมินคุณภาพ ภายในของโรงเรียน  ™ 2. การประเมินคุณภาพ ภายในของหน่วยงานต้น สังกัด  ™ 3. การประเมินคุณภาพ ภายนอกของ สมศ.  ™ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 3-4 ข้อ = 2 คะแนน มี 1-2 ข้อ = 1 คะแนน 2

10 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแ นน เต็ม คะแน นที่ ได้ 8.3 นำผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาไป เผยแพร่และแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับบุคลากร  ™ 1. ภายในโรงเรียน  ™ 2. ภายนอกโรงเรียน มี 2 ข้อ = 2 คะแนน มี 1 ข้อ = 1 คะแนน 2

11


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมิน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทำ รายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google