งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสอดคล้องของ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 กับ เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสอดคล้องของ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 กับ เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสอดคล้องของ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 กับ เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 19 มีนาคม 2558

2 ประเด็นนำเสนอ 1.เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ปี 2558 2.แนวคิดการออกแบบเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 3.เกณฑ์ PMQA พ.ศ.2558 และ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 4. เป้าหมายที่จะนำเสนอต่อกรมอนามัย การแบ่งกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 2

3 เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ปี 2558 ทุกหน่วยงานใช้ PMQA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ดำเนินงาน เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจของ หน่วยงาน  ประเมินผลตาม KPI5 เจ้าภาพหมวด 1-6 ดำเนินการ เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ PMQA 2558 และพร้อมรับการตรวจ ประเมิน Certified Fundamental Level 1. ทบทวนผลการดำเนินงาน เทียบกับเกณฑ์ 2. ทำแผนพัฒนาองค์การ และ กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวม ของกรม 4. จัดทำรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 1. ประเมินตนเอง 2. ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ หน่วยงาน 3. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำหลักฐานอ้างอิง Upload เว็บไซต์หน่วยงาน แนวทาง 1 3

4 PMQA เป็นเครื่องมือตรวจประเมินองค์กร และปรับปรุงองค์กร โดย มองภาพองค์รวมทั้ง 7 หมวด เพื่อ มุ่งพัฒนาระบบบริหาร จัดการภายในองค์การให้มีระบบที่ดี มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องยั่งยืน และ มีความเป็นมาตรฐาน PMQA PMQA คืออะไร PMQA มาจาก “Public Sector Management Quality Award” : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1 2 กระบวนการตามเกณฑ์ PMQA คือกระบวนการบริหารงานที่ทุกส่วนราชการ ปฏิบัติกันอยู่แล้ว การประเมินตามเกณฑ์เป็นการแยกเป็นหมวดหมู่ให้เห็นว่า การบริหารจัดการแต่ละหมวด (หมวด 1- 6) เป็นอย่างไร และก่อให้เกิดผลลัพธ์ ความสำเร็จในหมวด 7 อย่างไร 4

5 PMQA ทำไมต้อง PMQA ภาครัฐ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เป้าหมาย เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ทำให้องค์กรสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอ แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ขีดความสามารถขององค์กร เกิดการเรียนรู้ขององค์กรและระดับบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้อง PMQA แต่ต้องพัฒนาองค์กร 5

6 PMQA สาระสำคัญของเกณฑ์ PMQA 6. การมุ่งเน้น ระบบการ ปฏิบัติการ 6. การมุ่งเน้น ระบบการ ปฏิบัติการ 5. การมุ่งเน้น บุคลากร 5. การมุ่งเน้น บุคลากร 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์การ 1. การนำ องค์การ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ PMQA Model 6

7 แนวคิดการออกแบบเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 35 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 1 การนำองค์การ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 24 ข้อ คะแนนรวม 200 คะแนน 7 35 30303030 2

8 คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ 5 คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ 5 เกณฑ์ พ.ศ.2558 เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์ระดับพื้นฐาน รางวัล PMQA Certified Fundamental Level PMQA เป็น เครื่องมือสนับสนุน การปฏิบัติงาน

9 คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ปีงบประมาณพ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ 5 คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ปีงบประมาณพ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ 5 เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา องค์การตามแนวทาง PMQA ความสอดคล้องเชื่อมโยง 3

10 หมวด 1 การนำองค์การ เพื่อให้เห็นถึง บทบาทของผู้นำในการชี้นำและขับเคลื่อนองค์การให้เกิด ความยั่งยืน การสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก เพื่อให้เกิดความผูกพัน การสร้าง นวัตกรรม และ ผลการดำเนินการที่ดี  วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ การสื่อสาร ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไป ยังบุคลากร การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม หลักนิติธรรม ความโปร่งใส จริยธรรม การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน  การสื่อสารผลการดำเนินการ การสื่อสารสร้างความผูกพันทั้งภายใน และภายนอก การทำให้เกิดการปฏิบัติจริง  การกำกับดูแลองค์การ ระบบการกำกับดูแลองค์การ การประเมินผลการดำเนินการ  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างมีจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ การคำนึงถึงความผาสุกของสังคม การสนับสนุนชุมชมให้เข้มแข็ง 1.1 การนำองค์การ 1.2 การกำกับดูแลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 10

11 หมวด 1 การนำองค์การ  วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ การสื่อสาร ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไป ยังบุคลากร การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม หลักนิติธรรม ความโปร่งใส จริยธรรม การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน  การสื่อสารผลการดำเนินการ การสื่อสารสร้างความผูกพันทั้งภายใน และภายนอก การทำให้เกิดการปฏิบัติจริง  การกำกับดูแลองค์การ ระบบการกำกับดูแลองค์การ การประเมินผลการดำเนินการ  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างมีจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ การคำนึงถึงความผาสุกของสังคม การสนับสนุนชุมชมให้เข้มแข็ง 1.1 การนำองค์การ 1.2 การกำกับดูแลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม 1.1 การกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และ ถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรรับรู้ และนำไปปฏิบัติ 1.2 การมอบอำนาจ และความรับผิดชอบใน การตัดสินใจ 1.3 การติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน 11 KPI 5

12 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้วางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กำหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนอง ความท้าทาย การจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำไปปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการวัดผล ความก้าวหน้า ผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการและ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร แผนด้านทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  การคาดการณ์ผลการดำเนินการ การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 2.2 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุน การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ระบบงานและสมรรถนะหลักของ องค์การ  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 12

13 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การจัดทำแผนปฏิบัติการและ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร แผนด้านทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  การคาดการณ์ผลการดำเนินการ การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 2.2 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุน การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ระบบงานและสมรรถนะหลักของ องค์การ  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 มีการรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัย ภายในภายนอก 2.2 มีการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติ การ 2.3 มีการ ถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับ หน่วย งานสู่ระดับ บุคคล 2.4 มีการ สื่อสาร การนำแผน ไปปฏิบัติ 2.5 มีการติดตาม ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียน 13 KPI 5

14 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีการที่ใช้รับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) การใช้สารสนเทศในการปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับ C/SH  สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในปัจจุบัน สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต  การประเมินความพึงพอใจและการ สร้างความผูกพันกับ C/SH ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจเปรียบเทียบคู่แข่ง/ คู่เทียบ ความไม่พึงพอใจ 3.1 สารสนเทศสำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลผลิต การบริการและการ สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลผลิตและการบริการ การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  การสร้างความผู้พันกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความสัมพันธ์ การจัดการกับข้อร้องเรียน 3.2 การสร้างความผูกพัน์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 14

15 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบัน สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่พึงมีในอนาคต  การประเมินความพึงพอใจและการ สร้างความผูกพันกับ C/SH ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจเปรียบเทียบคู่แข่ง/ คู่เทียบ ความไม่พึงพอใจ 3.1 สารสนเทศสำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลผลิต การบริการและการ สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลผลิตและการบริการ การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การสร้างความผูกพันกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความสัมพันธ์ การจัดการกับข้อร้องเรียน 3.2 การสร้างความผูกพัน์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 มีการ วิเคราะห์กลุ่ม C/SH สินค้า และบริการ 3.2 มีการ กำหนด มาตรฐานการ ให้บริการ 3.3 มีกิจกรรม สร้าง ความสัมพันธ์ กับ C/SH 3.4 มีการเปิด โอกาสให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรม ของหน่วยงาน 3.5 มีการ วัดความพึง พอใจ/ไม่พึง พอใจของ C/SH 15 KPI 5

16 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพื่อให้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์การมาใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการ เรียนรู้จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  การวัดผลการดำเนินการ การวัดผลการดำเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคล่องตัวของการวัดผล  การวิเคราะห์และทบทวนผลการ ดำเนินการ การวิเคราะห์และทบทวนผลการ ดำเนินการ  การปรับปรุงผลการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลการดำเนินการในอนาคต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้าง นวัตกรรม 4.1 การวัด วิเคราะห์และการ ปรับปรุงผลการดำเนินการ  ความรู้ของส่วนราชการ การจัดการความรู้ การรวบรวมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ การเรียนรู้ระดับองค์กร  ข้อมูล สารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ สารสนเทศ คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 16

17 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้  การวัดผลการดำเนินการ การวัดผลการดำเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคล่องตัวของการวัดผล  การวิเคราะห์และทบทวนผลการ ดำเนินการ การวิเคราะห์และทบทวนผลการ ดำเนินการ  การปรับปรุงผลการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลการดำเนินการในอนาคต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้าง นวัตกรรม 4.1 การวัด วิเคราะห์และการ ปรับปรุงผลการดำเนินการ  ความรู้ของส่วนราชการ การจัดการความรู้ การรวบรวมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ การเรียนรู้ระดับองค์กร  ข้อมูล สารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ สารสนเทศ คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1 มี ฐานข้อมูล สนับสนุนการ ดำเนินงาน 4.3 มีระบบ ติดตามเฝ้า ระวังและ เตือนภัย 4.4 มีการจัดการ ความรู้ และมีการ นำความรู้ไปใช้ การพัฒนางาน 4.2 มีระบบเทคโนโลยี ที่ C/SH สามารถ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 17 KPI 5

18  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์ประกอบของความผูกพัน วัฒนธรรมส่วนราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินความผูกพันของ บุคลากร การประเมินความผูกพัน ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กร  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 5.2 ความผูกพันของบุคลากร  ขีดความสามารถและอัตรากำลัง ด้านบุคลากร ขีดความสามารถและอัตรากำลัง บุคลากรใหม่ การทำงานให้บรรลุผล การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน บุคลากร  บรรยากาศการทำงานของ บุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงาน นโยบายและสวัสดิการ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อให้สามารถประเมินความต้องการด้านความสามารถและอัตรากำลัง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี การสร้างความผูกพัน การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการนำ ศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ 18

19  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์ประกอบของความผูกพัน วัฒนธรรมส่วนราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินความผูกพันของ บุคลากร การประเมินความผูกพัน ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กร  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 5.2 ความผูกพันของบุคลากร  ขีดความสามารถและอัตรากำลัง ด้านบุคลากร ขีดความสามารถและอัตรากำลัง บุคลากรใหม่ การทำงานให้บรรลุผล การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน บุคลากร  บรรยากาศการทำงานของ บุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงาน นโยบายและสวัสดิการ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้/ทักษะ และสามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 5.2 มีกิจกรรม ส่งเสริมการมี สมรรถนะที่ดีของ บุคลากร 19 KPI 5

20 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต การบริการและ กระบวนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสามารถส่งมอบ ผลผลิตแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การออกแบบผลผลิตและ กระบวนการ แนวคิดในการออกแบบ ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน  การจัดการกระบวนการ การนำกระบวนการไปปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน การปรับปรุงผลผลิต การบริการและ กระบวนการ 6.1 กระบวนการทำงาน  การควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุน  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การเตรียมความพร้อมด้านความ ปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  การจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม 6.2 ประสิทธิผลการ ปฏิบัติการ 20

21 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  การออกแบบผลผลิตและ กระบวนการ แนวคิดในการออกแบบ ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน  การจัดการกระบวนการ การนำกระบวนการไปปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน การปรับปรุงผลผลิต การบริการและ กระบวนการ 6.1 กระบวนการทำงาน  การควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุน  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การเตรียมความพร้อมด้านความ ปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  การจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม 6.2 ประสิทธิผลการ ปฏิบัติการ 6.1 มีการกำหนด กระบวนการสร้าง คุณค่า/กระบวนการ สนับสนุน 6.2 มีการ จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) 6.3 นำ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานไป ปฏิบัติ 6.4 มีแผน สำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับ ภาวะฉุกเฉิน 21 KPI 5

22 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญ ด้านผลผลิต ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกระบวนการ ที่สะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการต่าง ๆ 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผลและ การบรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธ์ด้าน การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ผลลัพธ์ด้าน การมุ่งเน้น บุคลากร 7.4 ผลลัพธ์ด้าน การนำองค์การและ การกำกับดูแล 7.5 ผลลัพธ์ด้าน งบประมาณ การเงินและการ เติบโต 7.6 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผลของ กระบวนการ และการ จัดการห่วงโซ่อุปทาน 22

23 สรุปลักษณะสำคัญของเกณฑ์ PMQA เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้คะแนนสูง หรือได้รับรางวัล เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการเฉพาะกิจ เกณฑ์แต่ละหมวดมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน การประเมินผล ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้ หน่วยงานทำการปรับปรุง ทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่าง ก้าวกระโดด 23

24 การนำ องค์การ การจัดทำ ยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด กลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตอบสนองความ ต้องการและความ พึงพอใจ C/SH การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ความผาสุก และความ พึงพอใจ ของบุคลากร การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้าง แรงจูงใจ การนำองค์การเชิงยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศผลลัพธ์การดำเนินงาน ระบบปฏิบัติการ กระบวนการ สนับสนุน มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้านการ พัฒนาองค์การ กระบวนการสร้างคุณค่า 24 เป้าหมายที่จะนำเสนอต่อกรมอนามัย 4

25 Q&A 25

26 แนวทางดำเนินการของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 1. การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รูปแบบวิธีการดำเนินงาน รายหมวดและภาพรวม ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข ปัจจัยความสำเร็จ 2. สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนจากกรมอนามัย 3. ข้อเสนอต่อการดำเนินงานพัฒนาองค์การของ กรมอนามัยและหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26


ดาวน์โหลด ppt ความสอดคล้องของ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 กับ เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google