งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย ด. ญ. จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

3 ความหมายและ ประเภทของข้อมูล และสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ วิธีการประมวลผล ข้อมูล การจัดการ สารสนเทศ สารสนเทศ

4 ความหมายและประเภทของ ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล ความหมายข้อมูล ประเภทของ สารสนเทศ ประเภทของ สารสนเทศ ความหมาย สารสนเทศ ความหมาย สารสนเทศ

5 ข้อมูล ข้อมูล คือ สิ่งต่างๆหรือ ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ซึ่ง ได้รับจากประสาทสัมผัสหรือ สื่อต่างๆ

6 ประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะของข้อมูลที่นำไปใช้ และเกณฑ์ที่นำมาพิจารณา

7 สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผล ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน การวางแผน การพัฒนา การ ควบคุม และการตัดสินใจ

8 ประเภทของสารสนเทศ สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น การแบ่งสารสนเทศตาม หลักแห่งคุณภาพ ตาม แหล่งกำเนิด ตามสาขาความรู้ และตามการนำไปใช้งาน

9 การจัดการสารสนเทศเป็นการ ดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ นำมาจัดทำเป็น ฐานข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่จะรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง สามารถดำเนินการได้โดยการเก็บ รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การปะ มวลผลข้อมูล และ การดูแลรักษา ข้อมูล

10 การประมวลผลข้อมูล สามารถ ทำได้ด้วยการประมวลผลแบบ กลุ่ม คือ การประมวลผลที่เก็บ สะสมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่ง แล้ว จึงทำการประมวลผลในครั้งเดียว และการประมวลผลแบบทันที คือ การประมวลผลที่เกิดขึ้นพร้อม กับข้อมูลที่ได้รับในขณะนั้น

11 สารสนเทศมีความสำคัญกับผู้ใช้ ในทุกระดับองค์กร สามารถแบ่ง สารสนเทศตามระดับองค์กรเป็น สารสนเทศระดับบุคคล สารสนเทศ ระดับกลุ่ม และสารสนเทศระดับ องค์กร นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง สานสนเทศตามระดับของผู้บริหาร ได้เป็น ผู้บริหารระดับล่าง ผู้บริหาร ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงอีก ด้วย

12


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. จารุรัตน์ เสียงโต ม.1.2 เลขที่ 8 นำเสนอ คุณครู กวีวรรณ เดชปักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google