งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ พงศา ศีลบุตร ศิรินาฎ เจยาคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2 2 ภาคเช้า –CEO retreat – การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ จังหวัดพัทลุง ภาคบ่าย – การปรับยุทธศาสตร์จังหวัด – การจัดทำ strategy Map –Value chain

3 3 การทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด และโครงการ ปีงบประมาณ 50-51 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการ บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ พัฒนาต้นแบบการบริหารกลุ่ม จังหวัดที่มีศักยภาพ ในระดับนานาชาติ (3 กลุ่มจังหวัด) การพัฒนา ผู้นำการ บริหารการ เปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II ) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (Revised Strategic Initiatives) หน่วยงานกลาง CEO รองนายกรัฐมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมต่างๆ กระทรวง ทบวง กรม ฐานข้อมูล คณะที่ปรึกษา จังหวัด สภาบัน การศึกษา การ บริหาร ราชการ จังหวัด 1 1 3 3 2 2 แผนงานและโครงการ / งบประมาณ Provincial Cluster World Class Benchmarking GAP Strategy Formulation

4 4 Building Technology Clusters across USA Building

5 5 Building Technology Clusters across ITALY Building

6 6 Building Technology Clusters across Canada Building Source : National research Council Canada

7 7 ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.... ประเด็นยุทธศาสตร์ Benchmarking แผนงาน end Strategy & Process mapping โครงการ การนำไปสู่การปฏิบัติ Strategy Reformulation ระบบสนับสนุนต่าง ๆ การติดตามประเมินผล เสนอ ค.ร.ม. 6 ม.ค. 49 Next step การวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ Pre workshop I : 21 - 22 ธ.ค. 48 Pre workshop II : 4 - 5 ม.ค. 49

8 8 ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 1234 5678 GlobalRegionalLocalPotential ท่องเที่ยว OTOP การค้า เกษตร โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของ แต่ละยุทธศาสตร์ในด้านสังคม 12 34 ท่องเที่ยว OTOP การค้า เกษตร ตารางการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและโดดเด่น ของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด 1.1 ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ตัวอย่าง

9 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ : ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก กระบวนงาน (process) วิจัย ส่งเสริมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง ตลาด end Blueprint for Change ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) จังหวัด ส่วนกลาง ท้องถิ่น เอกชน ฑูตซีอีโอ ผู้บริโภค ในต่างประเทศ Strategy & Process mapping Risk management แผนงาน โครงการ บูรณาการ ตัวอย่าง

10 10 ตัวอย่าง

11 11 Value Chain ข้าวไทย ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การบริหาร น้ำ ขายให้ โรงสี การ บริโภค ในประเทศ การเก็บ เกี่ยว การนวด การจัด ระเบียบ พื้นที่ การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างบุคลากร และ โครงสร้างสารสนเทศ การ ขนส่ง การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การ เก็บรักษา การ ขนส่ง สนับสนุนการใช้ความรู้และ เทคโนโลยี พร้อมการบริหาร ปัจจัยการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแปรรูปและ พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การขับเคลื่อนโดย ใช้การตลาดนำ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รับจ้าง ผู้ค้า วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร โรงสี โรงงาน คลังสินค้า ธนาคาร ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ผู้ขนส่งและ กระจายสินค้า ตัวอย่าง

12 12 Value Chain ข้าวไทย ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การบริหาร น้ำ ขายให้ โรงสี การ บริโภค ในประเทศ การเก็บ เกี่ยว การนวด การจัด ระเบียบ พื้นที่ การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การ เก็บรักษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รับจ้าง ผู้ค้า วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร โรงสี โรงงาน คลังสินค้า ธนาคาร ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ผู้ขนส่งและ กระจายสินค้า การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าว พัฒนาเทคโนโลยี ที่ใช้ในการปลูกข้าว พัฒนาปัจจัยที่ ใช้ในการผลิตข้าว ส่งเสริมให้มีหน่วย งานภาครัฐเกี่ยวกับข้าว อยู่ในพท.กลุ่มจังหวัด การจัดการพื้นที่ เพาะปลูกที่เหมาะสม พัฒนาระบบ เกษตรอินทรีย์ และ GAP พัฒนาปัจจัยผลิต สำหรับเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการรับรู้ ของผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มจำนวนหน่วยที่ ออกมาตรฐาน ส่งเสริม การแปรรูปข้าว สนับสนุน การวิจัยพัฒนา การแปรรูป ส่งเสริม ผู้ประกอบการใหม่ ต่อยอดงานวิจัย ด้านการแปรรูป พัฒนา ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออุตฯแปรรูป ส่งเสริมการ วิจัยเพื่อ เพิ่มมูลค่าข้าว พัฒนา เมล็ดพันธ์ข้าว ส่งเสริมการใช้ ผลผลิตจาก ข้าวเพื่อประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ จากข้าวที่ไม่ใช่ประเภทอาหาร ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าข้าวและ พัฒนากลไกตลาด ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เพื่อจำแนกชนิดพันธ์ สร้างมาตรฐาน การรับรอง การจำแนกทาง ภูมิศาสตร์ พัฒนาระบบ ลอจิสติกส์ สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการ ค้าส่งออกโดยตรง วิจัยตลาด หาความต้องการ การประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง

13 13 Value Chain ข้าวไทย ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การบริหาร น้ำ ขายให้ โรงสี การ บริโภค ในประเทศ การเก็บ เกี่ยว การนวด การจัด ระเบียบ พื้นที่ การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การ เก็บรักษา จัดตั้งศูนย์ การขนส่ง ต่อเนื่อง หลายรูปแบบ โครงการ ตลาดข้าว ไทยแกร่ง แข่งทั่ว โลก โครงการต้นน้ำโครงการกลางน้ำโครงการปลายน้ำ วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางธุรกิจข้าวชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย (Rice Hub of Asia) โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและภูมิ สารสนเทศข้าว โครงการการ ผลิตข้าว คุณภาพไทย โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพการ เพิ่มมูลค่าข้าว สถาบันวิจัย ข้าวไทย ตัวอย่าง

14 14 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1.1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2.1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 2.2 นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง 3.2 สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 4.2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 4.3 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 6.1 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 6.2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 7. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 7.1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 8.3 ภูเก็ต พังงา กระบี่ 9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 9.1 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 9.2 สงขลา สตูล 2.1 1. ศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒธรรม เชิงนิเวศ 3. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ น้ำ คุณภาพชีวิต 4. เกษตร อุตสาหกรรม 5. สร้างความเข้มแข็งคนยากจน 6.2 7.1 1.เกษตรแปรูป 2.ไหม 3.ท่องเที่ยว 7.2 1. ประตูการค้า 2. ข้าวหอมมะลิ 3. เกษตรแปรรูป 4. คุณภาพชีวิต 5. บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 6. ความมั่นคง 6.3 1.ข้าวหอมมะลิ 2.เกษตร 3.Logistics 4.ท่องเที่ยว 5. พืชพลังงาน 6.OTOP 7.IT 8. ทุนมนุษย์ 9. การค้าการลงทุน 6.1 1. เกษตร 2. ท่องเที่ยว 3. การค้าการลงทุน 4. คุณภาพชีวิต 5. ระบบนิเวศน์ 2.2 1.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 2.Rice Hub 3.ท่องเที่ยว 4.แก้ปัญหา ระบบน้ำ 3.1 1. การค้า 2.ท่องเที่ยว 3.เกษตร 4.OTOP 4.1 1.เกษตร 2.ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 4.2 1.อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเหล็ก 2.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ 5.1 1.ท่องเที่ยว 2.เกษตรเพื่อส่งออก 3.อุตสาหกรรม 4.การค้าชายแดน 9.1 1.ความมั่นคง 2.ศูนย์กลางอาหารฮาลาล 3.อิสลามศึกษานานาชาติ 4.ค้าชายแดน 5.ท่องเที่ยว 9.2 1. ศูนย์กลางเชื่อมการค้ากับนานาชาติ 2. ท่องเที่ยวและกีฬานานาชาติ 3. ศูนย์กลางยางพาราโลด 4. ศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ 8.1 1.ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันดามัน-อ่าวไทย 2. ศูนย์กลางผลิตและจำหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก 3. ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 8.3 1. ท่องเที่ยวทะเล 2. พัฒนาฐาน ดารผลิตสินค้า เพื่อส่งออก 3. พลังงาน Biodiesel 8.2 1.เกษตร/ OTOP 2.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. คุณภาพชีวิต 4.ระบบบริหารงานเป็นเลิศ 4.3 1.Logistics 2.เกษตรและอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมยานยนต์/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) 3.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า มรดกโลกและเชิงสุขภาพ 4.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน 1.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 2. การค้า การลงทุน การ บริการ เชื่อมโยงประเทศ เพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ 3. OTOP 4. เกษตร 1.1 3.2 1.เกษตร 2.คุณภาพชีวิต 3.ท่องเที่ยว 3.อุตสาหกรรม 5.ศูนย์คมนาคม 6.2 1. คุณภาพชีวิต 2. ท่องเที่ยว 3. ค้าชายแดน 4. อุตสาหกรรมเกษตร รนม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รนม. สุชัย เจริญรัตนกุล รนม. วิษณุ เครืองาม รนม. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รนม. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รนม. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รนม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รนม. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รนม. ชิดชัย วรรณสถิตย์ รนม. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รนม. สุชัย เจริญรัตนกุล รนม. วิษณุ เครืองาม รมว. เนวิน ชิดชอบ

15 15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดเลือกจะมุ่งเน้น สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทุกกลุ่มจังหวัดยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เดิม ได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อจัดลำดับความสำคัญและ คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้น จำนวน 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน น 6.2 6.2 1. ค้าชายแดน 2. ท่องเที่ยว 6.3 1. ข้าวหอมมะลิ/ 2. Logistics 2.2 1. ข้าว (Rice Hub) 2.1 1.ศูนย์กลางการค้าและบริการ เชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นิเวศ 3.2 1.เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 2.อุตสาหกรรม 5.1 1. ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 2. ท่องเที่ยวระดับโลก 6.1 1. เกษตร/ 2. การค้า การลงทุน 7.1 1. ท่องเที่ยว/ 2.ไหม 7.2 1. ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ 2. ข้าวหอมมะลิ ปลอดภัยจากสารพิษ 8.2 1. เกษตร(เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 2. ท่องเที่ยว (รวม OTOP) 8.3 1. ท่องเที่ยว ทางทะเลระดับโลก 2. พัฒนาฐาน การผลิตสินค้า เพื่อส่งออก 9.2 1.ศูนย์กลางเชื่อมการค้าภาคใต้กับนานาชาติ 2.เมืองท่องเที่ยวและกีฬานานาชาติ 9.1 1. การเสริมสร้างสันติสุข 2. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 1.1 1.1 1. ท่องเที่ยว 2. การค้าการลงทุน 1. การค้า การลงทุนที่เป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจความรู้ (Knowledge Based Economy 2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 4.1 1.เกษตร 2.ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 4.2 1.เกษตรอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมเหล็ก 2.ท่องเที่ยว 4.3 1.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 2.อุตสาหกรรม (ชิ้นส่วนยานยนต์/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์) 8.1 1. ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ 2. การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค การท่องเที่ยว (14 กลุ่ม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน การเกษตร (8 กลุ่ม) การพัฒนา อุตสาหกรรม (6 กลุ่ม ) การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ (10 กลุ่ม ) ความมั่นคง (1 กลุ่ม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์ตาม แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน 3.1

16 16 ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว.... อันดับ 1 = 5 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 9 กลุ่มจังหวัด G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 4 กลุ่มจังหวัด L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = 2 กลุ่มจังหวัด R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 8 กลุ่มจังหวัด การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน 1.1 ท่องเที่ยว 4.3 ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ และสุขภาพ 6.2 6.2 ท่องเที่ยว 6.3 2.2 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 2.1 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 3.1 ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และมรดกโลก ทางวัฒนธรรม 3.2 4.2 ท่องเที่ยว 5.1 ท่องเที่ยวระดับโลก 6.1 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค 8.2 ท่องเที่ยวรวม OTOP 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับนานาชาติ 9.1 G G L R R R L R R R R R G G 7.2 ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 8.3

17 17 กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว.... ที่มา : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว อันดับ 1 อันดับ 2 1.1 ท่องเที่ยว 4.3 ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ และสุขภาพ 6.2 6.2 ท่องเที่ยว 6.3 2.2 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 2.1 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 3.1 ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และมรดกโลก ทางวัฒนธรรม 3.2 4.2 ท่องเที่ยว 5.1 ท่องเที่ยวระดับโลก 6.1 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค 8.2 ท่องเที่ยวรวม OTOP 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับนานาชาติ 9.1 G G L R R R L R R R R R G G 7.2 ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ ท่องเที่ยว ทางทะเล ระดับโลก 8.3

18 18 ประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตร.... อันดับ 1 = 6 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 2 กลุ่มจังหวัด G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 5 กลุ่มจังหวัด L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 2 กลุ่มจังหวัด การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน P มีศักยภาพ = 1 กลุ่มจังหวัด 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 เกษตร 7.1 7.2 ข้าวหอมมะลิ 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 8.3 การพัฒนาฐานการ ผลิตสินค้าเพื่อ ส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G G G R G P G R 4.2 8.1

19 19 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 เกษตร 7.1 7.2 ข้าวหอมมะลิ 8.1 ศูนย์กลางผลไม้เพื่อการส่งออก (เงาะ ทุเรียน มังคุด) 8.2 เกษตร / OTOP 8.3 การพัฒนาฐาน การผลิตสินค้า เพื่อส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G G G R G G G G R 4.2 กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตร…. อันดับ 1 อันดับ 2 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.2 ข้าว ข้าวโพด มัน สำปะหลัง อ้อย ถั่ว เหลือง ผลไม้ 3.1 ข้าว ผลไม้ พืชผัก 3.2 ข้าว ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน 4.1 ข้าว อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ผลไม้ พืชผัก 4.2 ข้าว สับปะรด อ้อย ผลไม้ 4.3 ข้าว ข้าวโพด มัน สำปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ปาล์ม น้ำมัน ทุเรียน 5.1 มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ 6.1 ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก 6.2 ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก 6.3 ข้าว มัน สำปะหลัง อ้อย 7.1 ข้าว ข้าวโพด มัน สำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก 7.2 ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา 8.1 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ทุเรียน เงาะ มังคุด 8.2 ข้าว ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มังคุด 9.1 ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ลองกอง 9.2 ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 1.1 ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ลำไย ลิ้นจี่ พืชผัก ยาสูบ 2.1 ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ยาสูบ พืชผัก 8.3 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ทุเรียน มังคุด แผนที่แสดงการเกษตรของประเทศไทย

20 20 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม... 1.1 4.3 อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ 6.2 6.2 6.3 2.2 4.1 4.1 2.1 3.1 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ภาคอุตสาหกรรม 4.2 เกษตรอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมเหล็ก 5.1 ศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงานและอาหาร 6.1 7.1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 7.2 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล G R R R G G อันดับ 1 = 2 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 4 กลุ่มจังหวัด G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 3 กลุ่มจังหวัด L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 3 กลุ่ม จังหวัด การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน

21 21 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม.... ที่มา: จากผลการศึกษาของ สสว. ร่วมกับสถาบันการศึกษา 1.1 เกษตรแปรรูป 4.3 6.2 6.3 2.2 4.1 2.1 3.1 3.2 วัสดุก่อสร้าง/ เกษตรแปรรูป 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1 เกษตรแปรรูป สิ่งทอย้อมสี Bio Plastic เกษตรแปรรูป/ สิ่งทอ/ ไหม ไหม/ เกษตรแปรรูป อัญมณี /เกษตรแปรรูป / ยานยนต์และชิ้นส่วน / จักรยานยต์และชิ้นส่วน เกษตรแปรรูป/ แม่พิมพ์/ยานยนต์ ฯ ต่อเรือ ซ่อมเรือ ผลการคัดเลือก Cluster อุตสาหกรรมตามกลุ่มจังหวัด 1.1 4.3 อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ 6.2 6.2 6.3 2.2 4.1 4.1 2.1 3.1 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ภาคอุตสาหกรรม 4.2 เกษตรอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมเหล็ก 6.1 7.1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 7.2 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล G R R R G G อันดับ 1 อันดับ 2 5.1 ศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงานและอาหาร

22 22 ประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์.. 6.2 6.2 การค้าชายแดน 6.3 3.1 การค้า การลงทุน ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) 6.1 การค้า การลงทุน 8.1 8.3 ฐานผลิตสินค้า เพื่อการส่งออก 9.2 ศูนย์กลางเชื่อมโยง การค้า R R R R G R R 7.2 ประตูการค้า การคมนาคมและ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน R อันดับ 1 = 6 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 4 กลุ่มจังหวัด 2.1 ศูนย์กลางการค้า และบริการเชื่อม East West Corridor G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 2 กลุ่มจังหวัด L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 8 กลุ่มจังหวัด การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน Logistics G R ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ 1.1 การค้าการลงทุน

23 23 กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์.. กัมพูชา เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พม่า ลาว ระนอง เป็น Hub ของการ ท่องเที่ยว การ ประชุม ประตู การค้าสู่ จีนตอน ใต้ ลาว และพม่า Contract farming พืช พลังงาน ทดแทน กับ ประเทศ พม่า เขตการค้า การลงทุน และ อุตสาหกรรมใหม่ เชื่อมโยง กับท่าเรือดานัง เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – พม่า นิคมอุตสาหกรรม ไทย – พม่า เพื่อสร้างเสริม เศรษฐกิจชายแดนและลด ปัญหาความมั่นคง เส้นทางการค้าเชื่อมโยง กับประเทศอินเดีย Marine Port และ การเดินเรือ ชายฝั่งระนอง พม่า และบังคลาเทศ การค้าภายใต้กรอบ IMT- GT เชื่อมโยงการค้ากับยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง (ท่าเรือระดับสากลปากบารา จ.สตูล) เชื่อมโยงกับกัมพูชาและ เวียดนามตอนใต้ ด้านการค้า ปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย มัน สำปะหลัง นิคมอุตสาหกรรมเกาะกงและ ปอยเปต กรอบการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อันดับ 1 อันดับ 2 6.2 6.2 การค้าชายแดน 6.3 3.1 การค้า การลงทุน ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) 6.1 การค้า การลงทุน 8.1 8.3ฐานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 9.2ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า R R R R G R R 7.2 ประตูการค้า การคมนาคมและ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน R 2.1 ศูนย์กลางการค้า และบริการเชื่อม East West Corridor Logistics G R ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ 1.1 การค้าการลงทุน

24 24 ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคง…. 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 2.2 4.1 4.1 2.1 3.1 3.2 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1 การเสริมสร้างสันติสุข L 7.2 อันดับ 1 = 1 กลุ่มจังหวัด G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = 1 กลุ่มจังหวัด R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน

25 25 Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พัฒนา ระบบบริหาร และจัดการ การท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย พื้นฐานด้าน ท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย พื้นฐานด้าน ท่องเที่ยว พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทางการ ท่องเที่ยว พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรภาค บริการ ท่องเที่ยว พัฒนา ด้านการ ตลาดและ ประชาสัม พันธ์ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศด้านการ ท่องเที่ยว สร้างจุดเด่น/ เอกลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยวของ แต่ละกลุ่มจังหวัด สร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ปรับปรุงโครงสร้าง และบริการพื้นฐาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ส่งเสริม ผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยว สร้าง ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของชุมชนท้องถิ่น สร้างและ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย กำหนด กลุ่มเป้าหมาย และวางแผน ทางการตลาด พัฒนามาตรฐาน สถานบริการและ บริการอื่นๆที่ เชื่อมโยงกับการ ท่องเที่ยว สร้างระบบการ ป้องกัน กำกับ ดูแล รักษาความปลอดภัย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด อปท. กระทรวงทรัพยากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวง ICT กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มจังหวัด กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัด/อปท. กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัด/อปท. กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด/อปท. กระทรวงท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด/อปท. กระทรวงท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด/อปท.

26 26 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามัน (158 ล้านบาท) 2. สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน (49 ล้านบาท) 3. เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการก่อการ ร้ายสากล (286.3 ล้านบาท) ตัวอย่างโครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์ผู้ว่า CEO ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีงบประมาณโครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดเป็นเงินรวม 4,654.2 ล้านบาท 1. อนุรักษ์และพัฒนาประวัติศาสตร์ เชิงแสน น่าน หริภุญชัย และเวียงลอ สู่มรดกโลก ( ปี 50= 230 ล้าน บาท ปี 51= 180 ล้านบาท รวมเป็น 410 ล้านบาท ) 2.LANNA High Point (442.4 ล้านบาท) 3. มหัศจรรย์ในอ้อมกอดธรรมชาติล้านนา Unseen In LANNA Bio Diversity (160 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1.1 (992.4 ล้านบาท) 1.1 ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 8.3 (493.3 ล้านบาท) 8.3 ท่องเที่ยว ทางทะเล ระดับโลก Cultural Beach 4.3 แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 1. พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของ แหล่งท่องเที่ยว (100 ล้านบาท) 2. มนต์เสน่ห์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (591.4 ล้านบาท) 3. การประชาสัมพันธ์การตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยง ภายในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน (24 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.3 ( 774.4 ล้านบาท) 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม 1.เส้นทางสู่อารยธรรมขอม (500 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง7.1 (500 ล้านบาท) Historical Eco Tourism G L R G 7.2 ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้าน 1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (996.8 ล้านบาท) 2. จัดตั้งเขตพิเศษเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว ช่องเม็ก (62 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7.2 (1400.8 ล้านบาท) Historical R

27 27 ตัวอย่างโครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์ผู้ว่า CEO ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง โดยมีงบประมาณ โครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดเป็นเงินรวม 3,895.29 ล้านบาท 6.2 ท่องเที่ยว 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ 2.1 ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 4.2 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ 5.1 ท่องเที่ยว ทางทะเล 8.2 ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับ นานาชาติ R L R R R R G 1. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากชลบุรีสู่ อินโดจีน (1,370 ล้านบาท) 2.เสริมสร้างการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (230 ล้านบาท) 3. โครงการปรับปรุงระบบนิเวศชายฝั่ง (40 ล้านบาท) 1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2.1 (76.7 ล้านบาท) 1.เชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุก (562 ล้านบาท) 1.ท่องเที่ยวแดนดินถิ่นทวารวดีตะวันตก (457 ล้านบาท) 1. พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ จ.เพชรบุรี- จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221.3 ลบ.) 2. จัดตั้งศูนย์รวมภูมิปัญญา และสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ภาคกลางตอนล่าง(50 ลบ.) 1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (180 ล้านบาท) 2. ส่งเสริมตลาดกลุ่มจังหวัด Road Show ในและต่างประเทศ Open House (120 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 (457 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.2 ( 562 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.2 ( 300 ล้านบาท) 3.1 แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และ มรดกโลก ทางวัฒนธรรม R 1. สร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (66.89 ล้านบาท) 2. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (133 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 ( 423.29 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ( 1740 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.2 ( 271.3 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 9.2 ( ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2.1 (1,742 ล้านบาท) 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค 1. จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (One Stop Service) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (25 ล้านบาท) 2. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัด (20 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.1 ( 65 ล้านบาท) G

28 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้นำการ บริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II) วันที่ 6 มกราคม 2549 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนกลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร

29 29 7.2 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 2.2 4.1 2.1 3.1 3.2 5.1 6.1 7.1 8.2 8.3 9.2 9.1 G G G R G P G R 4.2 8.1 เป้าหมายของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตร โดยภาพรวมของประเทศในปี 2551 ประมาณ 9 แสนล้านบาท กลุ่ม 6.3 ( ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ) ข้าวหอมมะลิ กลุ่ม 7.2 ( อุบลฯ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ) ข้าวหอมมะลิ กลุ่ม 2.2 ( นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพรช พิจิตร ) Rice Hub กลุ่ม 3.2 ( สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ) เกษตรคุณภาพมาตรฐาน กลุ่ม 4.1 ( ราชยุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ) เกษตรเพิ่มมูลค่า กลุ่ม 6.1 ( อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย ) เกษตรเพิ่มมูลค่า ( ยางพารา ) กลุ่ม 8.3 ( ภูเก็ต พังงา กระบี่ ) เกษตรมูลค่าสูง เพื่อการส่งออก กลุ่ม 8.2 ( นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ) ศูนย์กลางการผลิตการเกษตร ( ปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ )

30 30 7.2 ข้าวหอมมะลิ 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 เกษตร 7.1 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 8.3 การพัฒนาฐานการ ผลิตสินค้าเพื่อ ส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G G G R G P G R 4.2 8.1 กลุ่ม 6.3 ( ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ) - เพิ่มรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 10% - เพิ่มความรู้การบริหารจัดการ แก่เกษตรกร กลุ่ม 7.2 ( อุบลฯ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ) - เพิ่มผลผลิตและพัฒนาข้าวเปลือก - การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ กลุ่ม 2.2 ( นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพรช พิจิตร ) - เพิ่มรายได้จากผลผลิตข้าว กลุ่ม 3.2 ( สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ) - ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ - ระบบนิเวศและสุขภาพประชาชนดีขึ้น - เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ กลุ่ม 4.1( ราชยุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ) - มูลค่าผลผลิตการเกษตรของ กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล กลุ่ม 6.1 ( อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย ) - รายได้เกษตรกรต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 188,723 บาท - มูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,600 ล้านบาท กลุ่ม 8.3 ( ภูเก็ต พังงา กระบี่ ) - พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูงเพื่อการส่งออก กลุ่ม 8.2 ( นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ) - เพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตร และรายได้ เป้าหมายของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรโดยภาพรวมของประเทศในปี 2551 ประมาณ 9 แสนล้านบาท

31 31 การพัฒนาเกษตร Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร การวิจัย และพัฒนา การแปร รูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การแปร รูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ และลด ต้นทุน การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ และลด ต้นทุน การพัฒนา แปรรูป การพัฒนา แปรรูป การเพิ่มขีดความ สามารถในการ แข่งขัน(การตลาด) การเพิ่มขีดความ สามารถในการ แข่งขัน(การตลาด) การวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา คุณภาพเพื่อ การส่งออก การพัฒนา คุณภาพเพื่อ การส่งออก ศูนย์ กระจายสินค้า และโลจิสติกส์ ศูนย์ กระจายสินค้า และโลจิสติกส์ การรับรอง คุณภาพเพื่อการ ส่งออก สร้าง Brand สินค้า สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ สิ่งสำคัญในลำดับรองลงมา การวิจัยและ พัฒนาเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การพัฒนา เทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยว การพัฒนา เทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยว การจัดการ พื้นที่เพาะปลูก การจัดการ พื้นที่เพาะปลูก การปรับปรุงดิน การจัดการศัตรูและ โรคพืช/สัตว์ การเก็บผลผลิต การพัฒนาพันธุ์ พืช/สัตว์ การจัดการระบบน้ำ การวางระบบ และการ ตรวจสอบ มาตรฐาน การวางระบบ และการ ตรวจสอบ มาตรฐาน การกระจาย พันธุ์ การ พัฒนา ระบบ การตลาด การ พัฒนา ระบบ การตลาด การส่งเสริม การรวมกลุ่ม การถ่ายทอด เทคโนโลยีและ องค์ความรู้ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการ/ส่งเสริม ปศุสัตว์ ประมง สศก. สมก./กรมการค้าตปท. ก. พาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ ก.อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้แก่กษตรกร /สถาบัน เกษตรกร การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้แก่กษตรกร /สถาบัน เกษตรกร หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด อปท.

32 32 1.1 4.3 4.3 6.2 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 เกษตร 7.1 7.2 ข้าวหอมมะลิ 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 8.3 การพัฒนาฐาน การผลิตสินค้าเพื่อ ส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G G G R G P G R 4.2 8.1 การพัฒนาเกษตร ตัวอย่างโครงการ งบประมาณรวมของโครงการด้านการพัฒนาเกษตร รวมทั้งสิ้น 7,562.31 ล้านบาท 1. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (156.1) 2. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (18.57) 1. พัฒนาผู้ประกอบการและ เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่ม คุณภาพ (47.65) 2. สร้างศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า แลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ (299) กลุ่มจังหวัด 6.3 (1,232 ล้านบาท ) กลุ่มจังหวัด 7.2 (2,461 ล้านบาท ) 1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การผลิตแก่เกษตรกรและการ รับรองคุณภาพ (20) 2. สนับสนุนการผลิต (77) ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานครบวงจร กลุ่มจังหวัด 8.2 (1,715.59 ล้านบาท ) กลุ่มจังหวัด 3.2 (597.52 ล้านบาท ) กลุ่มจังหวัด 6.1 (460 ล้านบาท ) 1. พัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิต ยางพาราเพื่อความเป็นเลิศ (300) 2. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา (60) 1. ข้าวไทยแกร่งแข่งทั่วโลก (210) 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การแปรรูปข้าว (26) กลุ่มจังหวัด 2.2 (761.2 ล้านบาท ) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ มาตรฐาน (335) กลุ่มจังหวัด 4.1 (335 ล้านบาท )

33 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II) วันที่ 6 มกราคม 2549 ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

34 การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารยุทธศาสตร์ปัญหา ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ/ Business Intelligence ไม่เพียงพอในการบริหาร ยุทธศาสตร์  ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยประสบการณ์และวิจารณญาณเป็นหลัก  ขาดการศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงกับต่างประเทศ (External Benchmarking) อย่างจริงจัง  ไม่มีการวิเคราะห์กลั่นกรองยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมถึง การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ตามขีดสมรรถนะและ ศักยภาพที่มีอยู่ การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งใน ระดับจังหวัดและหน่วยงานในส่วนกลาง การถ่ายทอด ยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติ ไม่มีการกำหนดรูปแบบการทำงาน (Business Model) ของแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดออกมา เป็นแผนงาน/โครงการและการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งอาจเป็น ผลทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถูกแทรกแซงได้โดยง่าย

35 ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการปัญหา  บางส่วนราชการมอบนโยบายให้กลุ่มจังหวัดไปดำเนินงาน แต่ไม่ มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาตให้ไปดำเนินการ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) การมอบอำนาจ ปัญหาการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด (Intra Cluster) และ ระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster) ขาดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง การบูรณาการ การทำงาน บุคลากรยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับขึ้น ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ (Global player) บุคลากร

36 ความคาดหวังและความไม่แน่นอนของผู้ว่าซีอีโอ ความคาดหวังและความไม่แน่นอนของผู้ว่าซีอีโอปัญหา ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างบ่อย การบริหารงานของ ผู้ว่าซีอีโอ การบริหารเวลาของผู้ว่าซีอีโอ (ติดกับงานประจำหรือการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างมาก และมักจะได้รับเชิญเข้ามาประชุม ใน กทม. บ่อยครั้งมาก)

37 ENABLING FACTORS INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM DEPUTY PRIME MINISTER ADVISORY TEAM NECESSARY PRE-CONDITIONS กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี พัฒนาระบบคัดเลือกผู้ว่าซีอีโอ เน้นบทบาทรองนายกรัฐมนตรี ในการกำกับดูแล กลุ่มจังหวัด/จังหวัด จัดให้มีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด / สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้าง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค พัฒนากลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวง กรม กับกลุ่มจังหวัด ให้แต่ละกระทรวงมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มจังหวัด เช่น การพัฒนาตัวชี้วัดร่วม การทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster) เป็นต้น กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง TROUBLE SHOOTING TEAM ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาค จัดทำ ข้อมูล intelligence / ช่วยวิจัย จัดจ้างที่ปรึกษา สร้าง Executive coaching team ข้อเสนอ การปรับปรุงระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการข้อเสนอ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คกก. ที่ปรึกษาภาคประชาชน การตรวจสอบภาคประชาชน หลักสูตรเตรียม ผู้ว่าราชการ จังหวัดซีอีโอ

38 38 ปัญหา ข้อเสนอ ข้อมูล สารสนเทศ การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม การมอบอำนาจ การบูรณาการ การทำงาน บุคลากร ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง การบริหารงาน ของผู้ว่าซีอีโอ พัฒนากลไก เชื่อมโยงการ ทำงานกระทรวง กรม และกลุ่ม จังหวัด จัดให้มีหัวหน้า กลุ่มจังหวัด / จัดตั้งสำนัก บริหาร ยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้าง การบริหาร ราชการส่วน ภูมิภาค ADVISORY TEAM TROUBLE SHOOTING TEAM DEPUTY PRIME MINISTER กำหนด ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง 3 ปี พัฒนาระบบ คัดเลือกผู้ว่า ซีอีโอ จัดตั้งโรงเรียน ผู้ว่าซีอีโอ สร้างการมีส่วน ร่วมของ ประชาชน ปัญหา และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการตาราง

39 INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM พัฒนากลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวง กรม กับกลุ่มจังหวัด (1) ให้แต่ละกระทรวงมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารยุทธศาสตร์ กำหนดเป็นตัวชี้วัดทางเลือก ที่กลุ่มจังหวัดใดมี การดำเนินงานร่วมกัน จะได้เงินรางวัลที่แตกต่าง จากตัวชี้วัดปกติ เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด (Intra-Cluster) และระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter-Cluster) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด/ พี้นที่ (Agenda Based) และกระทรวง (Functional Based) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี Business Plan จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด กลุ่ม จังหวัด กระทรวงกระทรวงกระทรวงกระทรวงกระทรวง กลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มสังคม.......... Area Function JointKPI ทำไปทำไม การสร้าง แรงจูงใจ แผนปฏิบัติ ราชการ General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan 1.  ส่วนราชการได้มีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมในการลง นามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๔๘ แล้ว ได้แก่  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว - วัดจากรายได้ของจังหวัด รวมเป็นรายได้ของกลุ่ม จังหวัด  ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับคำรับรอง QGAP (quality good agricultural product) เพิ่มขึ้น - วัดที่จำนวนคำรับรองที่ออกโดยกระทรวง การเกษตร และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ QGAP ใน จังหวัด ร่วมกับกลุ่มจังหวัด ● การพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จร่วมกัน ● การทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster)

40 INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM (2) กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง ให้คำปรึกษาแนะนำในการวางยุทธศาสตร์ - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลศักยภาพในเชิงแข่งขัน Business Intelligence และ Competitive Strategy ของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงาน -ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการวางยุทธศาสตร์ที่ทันกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป -สร้างรูปแบบการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สศช. สงป. กระทรวง มหาดไทย สนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ -สนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณโดยให้ความสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัดอย่างแท้จริง บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็น 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์พื้นฐานของประเทศ (2) งบประมาณยุทธศาสตร์สนับสนุนกลุ่มจังหวัด สนับสนุนการทำงานของระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - สร้างความเข้มแข็งให้..สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด.. กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่เป็น Back-Stopping Unit (BSU) ในการสนับสนุน งานผู้ว่าซีอีโอ พัฒนาขีดความสามารถพื้นฐานของข้าราชการทุกระดับ - พัฒนาขีดความสามารถพื้นฐาน (core competency) ของข้าราชการทุกระดับใน กลุ่มจังหวัด และจังหวัดเพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ. 1.

41 INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM (2) กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง..ต่อ.. ประสานงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด -เป็นผู้ประสานงานรองนายกฯ ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการกลุ่มจังหวัด/จังหวัด -เป็นผู้ประสานงานราชการส่วนกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ผู้ตรวจ นร. กระทรวง การคลัง สภา หอการค้า ไทย ส่งเสริมนโยบายการเงิน การคลัง - ให้คำปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด การระดมทุน ระเบียบการ เบิกจ่ายงบประมาณ และระบบ GFMIS สภา อุตสาหกรรมฯ 1. สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ -พัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการ (administrative system) ให้ทันสมัย สามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ -พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าซีอีโอ : ระบบกำกับดูแลของรอง นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน -กำหนดแนวทางและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะ (capacity building) เพื่อ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวัดผลงาน (Balance Score Card) สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าซีอีโอ - ให้ความคิดเห็น และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การประกอบการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

42 ทุ่งกุลา ร้องไห้  กรณีจังหวัดบริเวณทุ่งกุลา ร้องไห้ สามารถทำงานร่วมกัน ข้ามกลุ่มจังหวัด (inter-cluster) เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการ ส่งออก  ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด 6.3 และ 7.2 ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก Inter Cluster 1.1 4.3 4.3 6.2 2.2 4.1 4.1 3.1 3.2 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก) 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ตัวอย่าง.. 6.3ข้าวหอมมมะลิ 7.2 ข้าวหอม มะลิ 6.3 และ 7.2ข้าวหอมมะลิ

43 INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM จัดให้มีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์ Office of Strategy Management (OSM) ภารกิจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ I. บทบาทหลัก (Core Roles) การจัดการระบบการวัดผลการดำเนินการ (Balanced Scorecard –BSC) การปรับแต่งและเชื่อมโยงภายในองค์การ การทบทวนยุทธศาสตร์ II. บทบาทที่พีงประสงค์ (Desirable Roles) การวางแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารยุทธศาสตร์ การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่ม III บทบาทเชิงบูรณาการ (Integrative Roles) การบูรณาการยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานและระบบ งบประมาณขององค์การ (Integrate strategic priorities with other support functions) การวางแผนโครงการ/ งบประมาณ การปรับแต่งทรัพยากรบุคคล การแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management - OSM)  Kaplan & Norton ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้ง “สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management-OSM)” เพื่อทำ หน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน ระดับต่างๆ ขององค์การไปปฏิบัติให้บังเกิดผล - สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management - OSM) ขึ้น ในระดับของหน่วยงานกลางและ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด โดยเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ขององค์การไปปฏิบัติให้บัง เกิดผล การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน การถ่ายทอด เป้าหมายระดับองค์การสู่เป้าหมายระดับหน่วยงานย่อยและตัว บุคคล (individual/personal scorecard) การส่งเสริมให้เกิด ความคิดริเริ่มเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร เป็นต้น หัวหน้ากลุ่มจังหวัด  หัวหน้ากลุ่มจังหวัด - อาจคัดเลือกจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่รอง นายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด - มีความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการบริหารยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดของตน และการนำยุทธศาสตร์ของ กลุ่มจังหวัดตนเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอื่น (Inter and Intra Cluster) รวมทั้งประสานเชื่อมโยงกับกระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ 2.

44 INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงาน จังหวัด 3. มาตรา 59) มาตรา 59 วรรค 3) มาตรา 63 วรรค 3) มาตรา 64) มาตรา 60) หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ..... โครงสร้างของจังหวัด ประกอบด้วย 1. สำนักงานจังหวัด: เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายของผู้ว่าราชการ จังหวัด ( มาตรา 59) 2. ส่วนราชการประจำจังหวัด: เป็นหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม ที่มาปฏิบัติงานในจังหวัด โดยกำหนดให้เป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด เว้น แต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นการเฉพาะบางส่วนราชการ ( มาตรา 59 วรรค 3) 3. กลุ่มภารกิจของจังหวัด: เป็นการรวมส่วนราชการในจังหวัดเป็นกลุ่ม ภารกิจ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด ( มาตรา 63 วรรค 3) 4. หน่วยบริการของจังหวัด: เป็นหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น เพื่อรวมการอนุมัติ อนุญาต หรือการสั่งการใดๆ ไว้ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อ บริการประชาชน ( มาตรา 64) 5. กลุ่มจังหวัด: เป็นการรวมหลายจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนด นโยบายการพัฒนาร่วมกัน ( มาตรา 60) หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ..... ส่วน ราชการ ประจำ จังหวัด หน่วย บริการของ จังหวัด กลุ่มจังหวัด กลุ่มภารกิจ ของจังหวัด หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.... มาตรา 63 การบริหารงานบุคคลของจังหวัด ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาคได้โดยตรง ดังนี้ 1. อำนาจการแต่งตั้งข้าราชการในเขตจังหวัดไปดำรงตำแหน่งอื่นในจังหวัด เดียวกัน 2. อำนาจการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการในเขตจังหวัด โดยมีการกำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษแยกจากส่วนราชการ ในส่วนกลาง 3. การเสนอความเห็นต่อส่วนราชการในการสั่งย้ายข้าราชการออกนอกพื้นที่ จังหวัด 4. การเสนอความเห็นต่อส่วนราชการในการแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดไป ดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ 5. อำนาจการบริหารบุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.... มาตรา 63 การมอบอำนาจ: ผู้ว่าซีอีโอควรได้รับมอบอำนาจที่จำเป็นใน การบริหารงานนตามยุทธศาสตร์จากส่วนราชการ เช่น การอนุมัติ การอนุญาตตามกฎหมายหลักของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน เขตพื้นที่จังหวัด (มาตรา 67) กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจ ด้านสังคม กลุ่มภารกิจ ด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจ ด้าน...

45 (1) ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำอะไร คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับกลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลเรื่อง Business & Competitive Strategy ของกลุ่มจังหวัด สนับสนุนให้เกิดปัจจัยความสำเร็จต่อการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด ใครทำ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตาม ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดทั้งในและ ต่างประเทศ จาก  ภาครัฐ  ภาคเอกชน เช่น ประธานบริษัท Samsung หรือ ประธานสมาคมโรงแรม  ภาคประชาชน เพื่ออะไร เพื่อช่วยผู้ว่าซีอีโอในการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์กับสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ว่าซีอีโอ GIAB ข้อมูล Intelligence ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน ความมั่นคง อื่นๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ Governor’s Intelligence Advisory Board - GIAB: ADVISORY TEAM 4.

46 (2) ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคจัดทำข้อมูล intelligence / ช่วยวิจัย Provincial Intelligence System  แนวคิดเรื่อง knowledge-based management เป็น ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการบริหารงาน เชิง ยุทธศาสตร์ของ ผวจ. ซีอีโอ ข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่าย ต่างๆ ทั้งจากนอกประเทศ (ทูตซีอีโอและคณะผู้แทน ไทยในต่างประเทศ) และในประเทศ (นักวิชาการและ ประชาชนในพื้นที่) จึงต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ ต่างกัน Regional/ Global Network Local Network ทูต CEO Outside-in Inside-out ข้อมูลเพื่อ  benchmarkกับ ต่างประเทศ  เพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของ ประเทศ ข้อมูลวิจัยจากนักวิชาการ ในพื้นที่เพื่อ  วิเคราะห์ assets และศักยภาพของ พื้นที่  ปรับปรุงและพัฒนา ยุทธศาสตร์ ผวจ. CEO  การจัดทำ Provincial Intelligence System จะช่วยให้ ผวจ. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของ ผวจ. ได้ Learning transformation Knowledge-Strategy Interlock Knowledge Gap Strategy Gap Intelligence info. for managing strategies What CEO will do What CEO has to know What CEO can do What CEO knows ADVISORY TEAM 4.

47 1. จัดจ้างที่ปรึกษา “Consultant team” TROUBLE SHOOTING TEAM 5. 2. สร้าง Executive coaching team  การบริหารงานในกลุ่มจังหวัด ด้วยวิธีการ “จัดจ้างที่ปรึกษา” จากมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิดใหม่ๆ มาดำเนินงานให้เกิด “ผลลัพธ์” ตาม ความต้องการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระให้แก่ข้าราชการในการปฏิบัติงาน ด้วย เพื่อช่วยผู้ว่าซีอีโอในเรื่องเทคนิคการบริหารงานในกลุ่มจังหวัด อาจให้มีทีมที่ปรึกษาพิเศษ เรียกว่า Executive Coaching Team เข้ามาช่วยดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่  เทคนิด วิธีการบริหารงาน  องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาของโลก  การสร้างสมดุลในการบริหารกลุ่มจังหวัดจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคต  การแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  เทคนิค วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน  วิธีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

48 เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่มี ทีมงานด้านยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง เห็นควรให้ - ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี มีระบบเสริมสร้าง ประสานงานระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับกลุ่ม จังหวัด หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อปรับแต่ง การทำงานของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ - ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค มี บทบาท กลไกที่สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีเรื่อง ยุทธศาสตร์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด - บทบาทรองนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มจังหวัดเน้นมุมมองการพัฒนากลุ่ม จังหวัดตามยุทธศาสตร์ โดยการยกระดับสูงขึ้น เป็น Global player หรือ เป็นRegional player หรือ เป็น Local player ที่ชัดเจน เน้นบทบาทรองนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด DEPUTY PRIME MINISTER 6. รองนายก รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หน่วยงาน กลาง กระทรวง มหาดไทย

49 กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง  เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียงพอในการบริหารยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ว่าซีอีโอมีระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี  เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอสามารถบริหารงานยุทธศาสตร์ได้เต็มที่ สามารถนำพากลุ่มจังหวัดไปสู่การเป็น global player ได้ จึงเห็นว่าอาจเสนอให้ผู้ว่าซีอีโอลดภาระในการบริหารงานประจำ (routine administration) ภายในของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และพิจารณาให้อำนาจ (empower) รองผู้ว่า ราชการจังหวัด หรือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบแทน NECESSARY CONDITIONS 7. การคัดสรรแบบ ระบบเปิด  เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลสำเร็จ ผู้นำจะต้องมีเทคนิค องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่จะนำกลุ่มจังหวัดเข้าสู่การเป็น global players เข้าไปแข่งขันได้ในเวทีโลก อาจ เสนอให้มีการคัดสรรผู้ว่าซีอีโอ จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โดยวาง ระบบเปิดเพื่อสามารถรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่นได้

50 หลักสูตรเตรียมผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ โรงเรียนเตรียมผู้ว่าซีอีโอ เป็นแนวความคิดในการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี “ผู้ว่าซีอีโอ” ที่มีความเข้มแข็ง และเป็นระบบที่ ยั่งยืน หลักสูตรเตรียมผู้ว่าซีอีโอมุ่งให้ “ผู้ว่าซีอีโอ” ได้เรียนรู้ และนำปรัชญาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การ ปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยจะสร้างและเตรียมความพร้อม ให้บุคลากรที่เหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง “ผู้ว่า ซีอีโอ” ใหม่ให้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะอย่างเป็น ระบบจากการเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ (1) เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) (2) เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Applied Learning) (3) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning) (4) เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem Oriented) ปรัชญาและแนวคิดการบริหารงานของผู้ว่าซีอีโอ...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... ปรัชญาและแนวคิดการบริหารงานของผู้ว่าซีอีโอ...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... การเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Learner Centered) เรียนรู้ร่วมกันใน ห้องเรียน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ ให้พร้อมเป็น “ผู้นำ” Visioning Strategy Leadership Strategy Management Change Management Creative Thinking Decision Making Communication การเรียนรู้เพื่อ นำไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติจริง (Applied Learning) เรียนรู้จากการไป ศึกษา ดูงานใน ต่างประเทศ ขับเคลื่อนจังหวัด ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Map of the World ปรับเปลี่ยนจังหวัด ให้แตกต่าง (make differentiate) สร้างเอกลักษณ์ เฉพาะ (branding) ให้จังหวัด การเรียนรู้มุ่งเน้น การแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริง (Problem Oriented) เรียนรู้โดยการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ จริงในจังหวัดต่าง เพื่อเตรียมพร้อมกับ ตำแหน่ง “ผู้ว่าซีอี โอ” และหาคำตอบ ในประเด็น ดังนี้ แต่ละจังหวัด ควรมีการสร้าง แนวคิด (concept) แบบ ไหน แต่ละจังหวัดจะ สร้างให้มีพลัง มี ชีวิตอย่างไร แต่ละจังหวัดจะ พัฒนาอะไร เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ “ประชาชน” การเรียนรู้ด้วย การปฏิบัติจริง (Action Learning) เรียนรู้วิธีการ ปฏิบัติงานเชิง นโยบายของ ราชการส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอ เกิดความคิดแบบ สร้างสรรค์ และ สามารถคิดเชิง ยุทธศาสตร์ เกิด การผสมผสาน แนวทางดำเนินงาน ที่ไม่ยึดติดกฎ ระเบียบเป็นบรรทัด ฐานในการปกครอง จังหวัด NECESSARY CONDITIONS 8. หลักสูตรเตรียมผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ

51 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน NECESSARY CONDITIONS 9. คณะ กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Lay Board) (Lay Board) คณะ การ ตรวจสอบภาคประชาชน (People’s Audit)การ ภาคีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ กำหนดยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่ประกอบด้วย เครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กร พัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการทำงานของภาค ราชการ  การบริหารราชการระบบเปิด ในจังหวัด และกระทรวงนำร่อง  การเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในจังหวัดต่างๆ  การรับฟังความคิดเห็นจากภาค ประชาชน เช่น เวทีชาวบ้าน Hotline Web board

52 Citizen Advisory Board (Lay Board) ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด สำนักงานจังหวัด Admin/Back Office กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ รองผู้ว่าฯ กลุ่มภารกิจ ด้านความมั่นคง RegulationServicesDevelopment (Basic needs) ทีมยุทธศาสตร์ Development(Competitiveness) ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัดส่วนราชการประจำจังหวัด รองผู้ว่าฯรองผู้ว่าฯ กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ ด้าน........ รองผู้ว่าฯ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว เจ้าภาพยุทธศาสตร์ข้าว เจ้าภาพยุทธศาสตร์...... ส่วนราชการประจำจังหวัด = ส่วนราชการที่กำหนดให้มีตามกฎหมาย (มีทุกจังหวัด) = ส่วนราชการที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดให้มีในจังหวัดนั้น * รอง ผวจ. 1 คน อาจเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ได้มากกว่า 1 กลุ่มภารกิจ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทำหน้าที่ผลักดันงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยหัวหน้าเจ้าภาพยุทธศาสตร์ อาจเป็น รอง ผวจ./หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ ผวจ. เห็นว่าเหมาะสมและให้ ผวจ. เป็นผู้คัดเลือกหัวหน้าเจ้าภาพยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google