งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและ ประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์ แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและ ประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์ แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและ ประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์ แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียแบบนิวแมติกส์ ผู้เสนอ นายปรีชา จันทร์ใหม่ สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนในรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน พบปัญหาที่ สำคัญ คือการทดสอบถอดแลประกอบลิ้น ไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft ในวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/ 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 11 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 5 ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาจำนวน 11 คนได้ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 60 ทำ ให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากการ ขาดทักษะในการถอดและประกอบลิ้นไอดี - ไอเสีย

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะถอดและประกอบ ลิ้นไอดี - ไอเสียเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft ในวิชาเครื่องยนต์แก๊ส โซลีน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/ 2 สาขา เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ รายการ N จำนวน ที่ผ่าน การ ทดสอบ ร้อยละจำนวนที่ ไม่ผ่าน การ ทดสอบ ร้อ ย ละ ผลทดสอบ 11 100-0 ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยรวม ตาราง สรุปผลคะแนนการทดสอบผลการ ใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสีย ของเครื่องยนต์แบบ OHC วิชา งาน เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยรวม

5 ลำดับที่ผลการสอบ 20 คะแนน คิดเป็น เปอร์เซ็น คะแนนที่ ได้ 18016 28016 38016 48016 59018 67014 77014 89018 910020 1010020 1110020 ตารางคะแนนผลการทดสอบทดสอบการถอดและ ประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC หลังการ ใช้เครื่องถอดประกอบวาล์วไอดีไอเสีย งานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน รายบุคคล

6 ตารางการสรุปผลคะแนนการการถอดและ ประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC หลังการใช้เครื่องถอดประกอบระบบนิวแมติกส์ รายการ N จำนวนร้อยละ นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 70 % 11218 นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 80 % 11436 นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ที่ 90 % 11218 นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ ที่ 100 % 11327 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรื่อง การถอดและ ประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC โดยการสอนโดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้น ไอดี - ไอเสีย มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 100

7 สรุปผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรื่อง การถอดและประกอบลิ้นไอดี - ไอเสีย ของเครื่องยนต์แบบ OHC การสอน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้น ไอดี - ไอเสียแบบระบบนิวแมติกส์ มี นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 100

8 ภาพประก อบ ฝาสูบเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft

9 ซี - แค้มเครื่องมือถอด - ประกอบลิ้นไอดี และไอเสียเครื่องยนต์

10 ภาพประก อบ เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี - ไอเสีย ระบบนิวแมติกส์

11 ลิ้นไอดีและไอเสียเครื่องยนต์

12 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและ ประกอบลิ้นไอดี - ไอเสียของเครื่องยนต์ แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google