งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการขายโดยบุคคล Personal selling is direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer. (Peter &Olson, 2008) การขายโดยบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการขายโดยบุคคล Personal selling is direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer. (Peter &Olson, 2008) การขายโดยบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการขายโดยบุคคล Personal selling is direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer. (Peter &Olson, 2008) การขายโดยบุคคล (personal selling) หมายถึง การขายที่ ผู้ขายติดต่อเผชิญหน้ากันกับผู้ซื้อที่ มุ่งหวังหนึ่งคนหรือมากกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบ ข้อซักถาม และเพื่อให้ได้รับใบสั่งซื้อ

2 สรุปลักษณะการขายโดยบุคคลจาก คำนิยามข้างต้น 1. เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคคลแบบตัวต่อ ตัว (person-to-person communication process) หรือ เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่าง บุคคล (interpersonal communication) 2. ผู้ส่งข่าวสารสามารถรับข้อมูลและ ประเมินการตอบสนอง จากฝ่ายผู้รับสารได้ทันที ซึ่งเรียกว่าการ ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง (two- way communication) หรือการ ติดต่อสื่อสารที่เป็นคู่ (dyadic communication)

3 Personal communications channels is two or more persons communicating directly face-to-face, person-to- audience, or the telephone, or through e-mail. การขายโดยบุคคล ซึ่งเป็นการใช้ คนในการเสนอขายแต่ ด้วยต้องทำหน้าที่อื่นควบคู่กับการขาย ด้วย ดังนั้นอาจพบ การเรียกผู้ขายว่า พนักงานขาย (salespeople หรือ salesperson) ผู้แทนขาย (sales representatives) ผู้ ประสานงานลูกค้า (account executives) ผู้ให้คำปรึกษาทางการ ขาย (sales consultants) วิศวกรขาย (sales engineers) ตัวแทน (agents) ผู้แทนฝ่าย การตลาด (marketing representatives)

4 บทบาทและความสำคัญของการ ขายโดยบุคคล 1. พนักงานขายทำหน้าที่เป็น ตัวแทนของผู้ขาย โดยหา ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น แจ้งบอกข่าวสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกัของ สินค้าและบริการของบริษัท เข้าพบ ลูกค้า เสนอขาย ตอบข้อ ซักถาม และเปิดการขาย รวมทั้งทำ หน้าที่จัดหาบริการให้กับ ลูกค้า ทำการวิจัยตลาด และจัดทำ รายการสินค้า

5 บทบาทและความสำคัญของการ ขายโดยบุคคล 2. พนักงานขายทำหน้าที่เป็น ตัวแทนของผู้บริโภค โดยทำ หน้าที่ถ่ายทอดความคิดหรือทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หรือการกระทำต่าง ๆ ของบริษัทมาแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทำให้ บริษัทสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ได้ตามความต้องการของ ลูกค้า

6 การเปรียบเทียบการใช้งบ ค่าใช้จ่ายของการขายโดยบุคคล กับการสื่อสารรูปแบบอื่น การส่งเสริมการ ขาย การโฆษณา การขายโดย บุคคล การ ประชาสัมพัน ธ์ การขายโดยบ บุคคล การส่งเสริมการ ขาย การโฆษณา การ ประชาสัมพัน ธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อ การบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อการ อุตสาหกรรม

7 งานในหน้าที่ของการขายโดยบุคคล การขายโดยบุคคลอาจแตกต่างกัน ไปตามสถานการณ์ สิ่ง แวดล้อมหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยอาจ แบ่งเป็นการขายภาคสนาม (field selling) การขายเป็นทีม (team selling) การขายปลีกหน้าร้าน (over- the counter selling) การขาย โดยทางโทรศัพท์ หรือการตลาด โดยใช้โทรศัพท์ (telemarketing) ซึ่ง แบ่งย่อยเป็นพนักงานขาย โทรศัพท์ออกไปเสนอขายกับลูกค้า (outbound marketing) และ โทรศัทพ์เข้ามาขอข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า (inbound marketing)

8 งานการขายโดยบุคคลทุกรูปแบบ ดังกล่าวข้างต้นต่างมี ภาระหน้าที่ดังนี้ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการ สั่งซื้อ (order processing) 1.1 ระบุความต้องการของ ลูกค้า 1.2 งานแจ้งความต้องการ ให้ลูกค้าทราบ 1.3 กรอกรายการในใบสั่ง ซื้อ 2. การสร้างสรรค์การขาย (creative selling) 3. การส่งเสริมค่าความนิยมของ บริษัทและช่วยเหลือ ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ (missionary sales)

9 กระบวนการขายโดยบุคคล 1. การแสวงหาลูกค้าและพิจารณา คุณสมบัติ (prospecting and qualifying) 2. การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ (preapproach) 2.1 ศึกษาลักษณะของ ลูกค้าที่มุ่งหวังที่จะเข้าพบ 2.2 ตัดสินใจวิธีการเข้าพบ 2.3 กำหนดวัตถุประสงค์ใน การเข้าพบ 2.4 เตรียมการเสนอขาย

10 กระบวนการขายโดยบุคคล 3. การเข้าพบ (approach) 4. การเสนอขายและการสาธิต (presentation and demonstration) 4.1 วิธีการเสนอขายแบบ ท่องจำ 4.2 วิธีการเสนอขายแบบใช้ สูตร 4.3 วิธีการเสนอขายแบบการ ตอบสนองความต้องการให้ เกิดความพึงพอใจ

11 กระบวนการขายโดยบุคคล 5. การตอบข้อโต้แย้ง (overcoming objections) 6. การปิดการขาย (closing) 7. การติดตามผลและการธำรง รักษาความสัมพันธ์ (follow- up and maintenance)

12 ข้อดีและข้อเสียของการขายโดยบุคคล ข้อดี 1. สามารถตอบโต้ได้สองทาง 2. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข่าวสาร ได้ 3. สามารถดึงความสนใจของผู้ฟัง ได้ดี 4. สามารถมีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจซื้อด้วย

13 ข้อดีและข้อเสียของการขายโดย บุคคล ข้อเสีย 1. ข่าวสารไม่คงเส้นคงวา 2. ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ขายกับฝ่ายบริหาร 3. ค่าใช้จ่ายสูง 4. การเข้าถึงต่ำ 5. ปัญหาด้านจรรยาบรรณอาจ เกิดขึ้นได้ง่าย

14 การใช้การขายโดยบุคคลร่วมกับ เครื่องมือส่งเสริม การตลาดอื่น ๆ 1. การขายโดยบุคคลร่วมกับการ โฆษณา 2. การขายโดยบุคคลร่วมกับการ ประชาสัมพันธ์ 3. การขายโดยบุคคลร่วมกับ การตลาดทางตรง 4. การขายโดยบุคคลร่วมกับการ ส่งเสริมการขาย

15


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการขายโดยบุคคล Personal selling is direct personal interactions between a salesperson and a potential buyer. (Peter &Olson, 2008) การขายโดยบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google