งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility  พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility  พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility  พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน

2 พลังงาน ทดแทน Biodiesel จาก ปาล์ม น้ำมัน เทคนิคเศรษฐกิจ สังคม - การเมือง สิ่งแวดล้อม การบริหาร - การจัดการ การเงิน

3 พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์ม น้ำมัน เทคนิค สายพันธ์ปาล์มที่ดี มี คุณภาพ พื้นที่เพาะปลูกที่ เหมาะสม ( ฝนตก ตลอดปี ) การขนส่ง เศรษฐกิจ ลดการนำเข้าของ น้ำมันดีเซล ราคาผลผลิตปาล์ม สดดีขึ้น รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้น การลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เกิดการสร้าง งานในท้องถิ่นมาก ขึ้น ธุรกิจเกี่ยวกับไบโอ ดีเซลขยายตัว สัดส่วนการปลูกพืช เศรษฐกิจอื่นลดลง การจัดการ การจัดการเรื่องของ ตลาดน้ำมันพืช และ ตลาดน้ำมันไบโอ ดีเซล มีสัดส่วน พอเพียงต่อความ ต้องการของตลาด มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้คนมา ใช้น้ำมันไบโอดีเซล ความเชื่อมั่นในการ ใช้ไบโอดีเซลเป็น พลังงานทดแทน วัตถุดิบที่เหลือจาก การผลิตนำมาใช้ ประโยชน์ด้านอื่นได้ เช่น กะลาปาล์ม นำมาเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น สิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้าน ที่ดิน ความอุด สมบูรณ์ของดิน ต่ำลง เกิดการใช้น้ำในการ เพาะปลูก ทำให้เกิด การขาดแคลนน้ำ การใข้ปุ๋ยและยาฆ่า แมลง เกิดมลพิษ ตกค้าง มีมลภาวะทาง อากาศ และน้ำเสีย จากกระมวนการผลิต


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility  พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google