งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility
พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน

2 พลังงานทดแทน Biodiesel จาก ปาล์มน้ำมัน
เทคนิค เศรษฐกิจ สังคม-การเมือง สิ่งแวดล้อม การบริหาร- การจัดการ การเงิน

3 พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล จาก ปาล์มน้ำมัน
เทคนิค สายพันธ์ปาล์มที่ดี มีคุณภาพ พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม (ฝนตกตลอดปี) การขนส่ง เศรษฐกิจ ลดการนำเข้าของน้ำมันดีเซล ราคาผลผลิตปาล์มสดดีขึ้น รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้น การลงทุนทั้งในและต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นมากขึ้น ธุรกิจเกี่ยวกับไบโอดีเซลขยายตัว สัดส่วนการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นลดลง การจัดการ การจัดการเรื่องของตลาดน้ำมันพืช และตลาดน้ำมันไบโอดีเซล มีสัดส่วนพอเพียงต่อความต้องการของตลาด มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล ความเชื่อมั่นในการใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ เช่น กะลาปาล์ม นำมาเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น สิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านที่ดิน ความอุดสมบูรณ์ของดินต่ำลง เกิดการใช้น้ำในการเพาะปลูก ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ การใข้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เกิดมลพิษตกค้าง มีมลภาวะทางอากาศ และน้ำเสียจากกระมวนการผลิต


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google