งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ (Business Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ (Business Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ (Business Plan)
ธุรกิจบริการ

2 ธุรกิจสปา 1. Product : ธุรกิจสปา

3 จุดแข็ง 1. เป็นสปาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 2. มีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบการให้บริการ 3. เป็น Day spa ขนาดใหญ่สามารถให้บริการได้จำนวนมาก 4. บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องการให้บริการ 5. อุปกรณ์การให้บริการในธุรกิจสปามีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ จุดอ่อน 1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ เนื่องจากธุรกิจสปาเป็น ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง 2. บุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการนวดมีไม่เพียงพอ 3. ผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

4 โอกาส 1. ความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. ธุรกิจสปากำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้บริโภคมีความต้องการผ่อนคลายและให้การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้บริการของธุรกิจสปามากขึ้น อุปสรรค 1. ผู้ประกอบการไม่รู้เรื่องกฎระเบียบในการเปิดสปาในต่างประเทศ 2. ตลาดต่างประเทศบางประเทศยังไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนวด ของสปาไทย 3. ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ

5 ธุรกิจสปา 2. BCG MODEL : Star เหตุผล : ส่วนแบ่งการตลาดสูง
เหตุผล : ส่วนแบ่งการตลาดสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง

6 ธุรกิจสปา 3. STP S : แบ่งตามระดับรายได้ (ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง)
ถูกสุขลักษณะ ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

7 ธุรกิจสปา 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์  ตลาด Blue Ocean
 กลยุทธ์ : รักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ 5. การเชื่อมโยงกลยุทธ์  เชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สาธารณสุข ททท. สสว. สถาบันการศึกษา สอ. ฯลฯ

8 ธุรกิจสปา 6. กลยุทธ์การตลาด  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
- สร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้กับมาใช้บริการอีก โดยการเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ เช่น ให้บริการแบบ Day Spa, Destination Spa, Home Spa, Medical Spa - พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการและ ผู้ประกอบธุรกิจสปา

9 ธุรกิจสปา - การสร้างแบรนด์และขยายสาขา เพื่อตอบสนองลูกค้าได้ทุกภูมิภาค
 กลยุทธ์ด้านราคา - มีโปรแกรมหลากหลาย หลายราคา และมีโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป - ให้บริการลูกค้าคุ้มค่าเกินราคา

10 ธุรกิจสปา  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย
- ส่งเสริมให้มีสปาในโรงแรม รีสอร์ท  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด - จัดแพคเก็ตสปาร่วมกับการท่องเที่ยวและโรงแรม - เข้าร่วมงานแฟร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ทั้งในประต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้เกิดการจับคู่ซื้อขายทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ (Business Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google