งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 นางวาริน โพธินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

2 ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) มีเป้าหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง คือ มุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญ ศึกษา จาก 70 : 30 เป็น 60 : 40 ให้ได้ภายใน ปี 2561 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้อง ตัดสินใจเลือกระหว่างการศึกษาประเภทสามัญ ศึกษา หรือ ประเภทอาชีวศึกษา www.utt.ac.th

3 วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อประเภท สามัญศึกษา และประเภท อาชีวศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 www.utt.ac.th

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2,423 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกำหนดขนาดของกลุ่มโดยการ ใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จำนวน 332 คน กลุ่ม ตัวอย่าง www.utt.ac.th

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม - ศึกษาต่อประเภทสามัญ ศึกษา - ศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา www.utt.ac.th

6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ค่าร้อยละ (Percentage) - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) www.utt.ac.th เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล - แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ

7 ผลการ วิเคราะห์ รายการ N = 324 ระดับ XSD ความ คิดเห็น 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 4.4 6 0.6 7 มาก 2. ด้านอิทธิผลการชักจูงจาก บุคคลภายนอก สื่อ และคำแนะนำจากรุ่นพี่ 3.5 4 0.8 5 มาก 3. ด้านการแนะแนวการศึกษา ภายในสถานศึกษา 4.1 2 0.9 1 มาก 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.8 4 0.8 5 มาก เฉลี่ย 3.9 9 0.8 2 มาก www.utt.ac.th

8 สรุป ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว ต้องการมีวุฒิทางการศึกษา เพิ่มขึ้น 2. ด้านอิทธิผลการชัก จูงจากบุคคล ภายนอก สื่อ และคำแนะนำจากรุ่น พี่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ 3. ด้านการแนะแนว การศึกษาภายใน สถานศึกษา คำแนะนำของครูประจำชั้นมี ส่วนช่วยในการตัดสินใจ 4. ด้านค่าใช้จ่ายใน การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการเรียน

9 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ - ใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ นักเรียน นำข้อมูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา ความต้องการ ของตลาดแรงงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครูที่ปรึกษา - การแนะแนวผู้ปกครอง เพื่อสร้างความ เข้าใจในการเลือก ศึกษาต่อของนักเรียนและการสนับสนุน การศึกษากับ นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น www.utt.ac.th

10 ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google