งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศลาว ด. ช ปวริศร เป็นพนัสสัก ม.2/6 เลขที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศลาว ด. ช ปวริศร เป็นพนัสสัก ม.2/6 เลขที่ 31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศลาว ด. ช ปวริศร เป็นพนัสสัก ม.2/6 เลขที่ 31

2 อาเซียนประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มี คนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ

3 ข้อมูลทั่วไป ประเทศลาว ประเทศลาวหรือชื่อทางการว่า “ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ” (Lao People's Democratic Republic) เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ราว 236,800 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน และพม่า ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศเวียดนาม ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย มีภาษาทางการ คือ ภาษาลาว มีประชากรกว่า 6.8 ล้านคน ประกอบด้วยชนเชื้อชาติต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามถิ่นที่อยู่อาศัย คือ ลาวลุ่ม คือ ลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ ได้แก่ คนเชื้อชาติลาว ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ฯลฯ ใช้ภาษาลาว หรือภาษาตระกูลภาษาไทเป็นภาษาหลัก ประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ร้อย ละ 68 และอาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือว่าเป็นกลุ่มชาวลาวที่มีจำนวนมากที่สุดใน ประเทศ ลาวเทิง คือ ชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตา เลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ ประชาชน กลุ่มนี้มีร้อยละ 22 ลาวสูง คือ ชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ และชาวเขาเผ่า ต่างๆ ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาว ประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 9

4 การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ประเทศลาว โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนพร้อมกับ ประเทศพม่า นับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ. ศ.2540 วัตถุประสงค์ของลาวในการเป็น สมาชิกอาเซียน คือ ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ ได้วางไว้ 1) ความต้องการทางด้านการเมืองและความ มั่นคง 2) ความต้องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 3) ความต้องการพัฒนาทางด้านสังคม

5 บทบาทของลาวในอาเซียน ด้านบทบาทการเป็นประธานอาเซียน การเป็นสมาชิกอาเซียนนับเป็นภาระที่หนักและ ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศลาว นับตั้งแต่เริ่มเปิดประเทศและมีความสัมพันธ์ทางการทูต กับประเทศต่างๆ ซึ่งลาวไม่เคยเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศมาก่อน การเข้าร่วม ประชุมอาเซียนในปัญหานานาชาติจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับลาว หลังการเข้าร่วมเป็น สมาชิกอาเซียน ประเทศลาวในฐานะสมาชิกใหม่ ได้รับบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียน โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ. ศ.2547 นับเป็นครั้งแรกของประเทศลาวที่ได้ทำหน้าที่ในการ จัดการประชุมระดับนานาชาติ โดยประเทศลาวได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง ถนนและการตกแต่งประดับประดาถนนสายหลักๆ อย่างสวยงาม เพื่อสร้างความ ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงถึงความเป็นหน้าตาของประเทศลาวในฐานะ เจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน

6 ชุดประจำชาติประเทศลาว ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชาย มักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อ พระราชทานของไทย

7 อาหารประจำประเทศลาว สลัดหลวงพระบาง หน้าตาดูจะคล้ายกับสลัดผักน้ำ มีเพียง ผักบางรายการที่เพิ่มเข้ามา และถั่วลิสงคั่ว โรยตอนสุดท้าย ลักษณะของผักน้ำ ลำต้น ขนาดเล็กยาว แต่อวบเพราะเลี้ยงอยู่ในแม่น้ำ เวลาเคี้ยวจะ รู้สึกถึง ความกรอบของผัก พบเห็นได้ตามตลาดเช้า


ดาวน์โหลด ppt ประเทศลาว ด. ช ปวริศร เป็นพนัสสัก ม.2/6 เลขที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google