งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ของเด็กชายธีรภัทร์ ประดับมุข และ เด็กชายพีระพงศ์ เภาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ของเด็กชายธีรภัทร์ ประดับมุข และ เด็กชายพีระพงศ์ เภาด้วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ของเด็กชายธีรภัทร์ ประดับมุข และ เด็กชายพีระพงศ์ เภาด้วง

2 ปณิธานและคติประจำใจ คติประจำใจ ทำให้ดีที่สุด ปณิธาน อยากเป็นทหารเรือ คติประจำใจ ทำให้ดีที่สุด ปณิธาน อยากเป็นทหารเรือ

3 การ์ตูนที่ชอบ 1.GUNDAM SEED DESTINY 2. บ้านนี้ต้องมีเหมียว

4 เป้าหมายในชีวิต มีเงินใช้ยันลูกหลาน มีบ้านหลังใหญ่ มีเงินใช้ยันลูกหลาน มีบ้านหลังใหญ่

5 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ข้าวผัดกระเพราหน่อไม้ ฝูงปลา สิ่งที่ไม่ชอบ Facebook คนขี้โม้

6 แบบฝึ กหัด

7 ประเทศบรูไน มีชื่อเป็น ทางการว่า " เนการาบรูไนดา รุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์ เสรีเบกาวัน " เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญา สิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษา ราชการ

8 เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศ เหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือ ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัย อยู่ในชนบท 95% นับถือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูด ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เวียดนามได้

9 เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือ เป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะ ชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

10 เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศ ตะวันตก โดยประเทศลาวมี พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของ ประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบ สังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษา หลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ

11 เมืองหลวงคือ กรุง กัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทร มลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้ง ประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวน ประชากร 26.24 ล้านคน นับ ถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

12 เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มี ประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศ ที่มีประชากรนับถือศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็น อันดับ 4 ของโลก มีการใช้ ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาตากาลอก เป็นภาษา ราชการ

13 เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ ของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ ราว 699 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้าน คน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา ทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็น ภาษาประจำชาติ ปัจจุบันใช้ การปกครองแบบสาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี สภาเดียว )

14 เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตาราง กิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้าน คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วน ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข ของประเทศ

15 เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มี พื้นที่ 331,689 ตาราง กิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อ ปี พ. ศ.2553 มีประชากร ประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

16 มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศ ตะวันออก โดยทั้งประเทศมี พื้นที่ประมาณ 678,500 ตาราง กิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือหินยาน และ ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษา ราชการ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ของเด็กชายธีรภัทร์ ประดับมุข และ เด็กชายพีระพงศ์ เภาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google