งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเด็กชายกลวัชร เชื้อ เกตุ. ด. ช. จิรทีปต์ ขันตี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเด็กชายกลวัชร เชื้อ เกตุ. ด. ช. จิรทีปต์ ขันตี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของเด็กชายกลวัชร เชื้อ เกตุ

2 ด. ช. จิรทีปต์ ขันตี

3 - คติประจำใจ - อดทนทุกสถานณ์การณ์ ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน - ปณิธาน อยากเป็น น. ต. ท.

4 - วันพีช - เกี่ยวกับการรบ

5 - มีเงินใช้ - เป็นทหาร

6  สิ่งที่ชอบ  สีเขียว  เกม  สิ่งที่ไม่ชอบ  แตงกวา  มะเขือ

7 แบบฝึกหัด

8

9 ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดา รุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมือง หลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมี พื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วย ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และ ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ

10 เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มี พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ ค. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ทิศตะวันออก

21 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

22 ทำใหม่จ้า

23 ก. พุทธ ข. คริสต์ ค. อิสลาม ง. พราหม

24 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

25 ทำใหม่จ้า

26 ก.1000000 ข.1235555 ค.1919440 ง.1246781

27 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

28 ทำใหม่จ้า

29 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

30 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

31 ทำใหม่จ้า

32 ก.Bahasa melayu ข.Thai ค.Eng ง.Spain

33 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

34 ทำใหม่จ้า

35 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

36 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

37 ทำใหม่จ้า

38 ก.Bahasa melayu ข.Thai ค.Eng ง.Spain

39 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

40 ทำใหม่จ้า

41 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

42 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

43 ทำใหม่จ้า

44 ก.88 ล้านคน ข.87 ล้านคน ค.86 ล้านคน ง.85 ล้านคน

45 ทำ ข้อต่อไป ทำ ข้อต่อไป

46 ทำใหม่จ้า

47 ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

48 ทำ ข้อต่อไป

49 ทำใหม่จ้า


ดาวน์โหลด ppt ของเด็กชายกลวัชร เชื้อ เกตุ. ด. ช. จิรทีปต์ ขันตี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google